Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci ve 26 ncı Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2021/56)

30 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31705 (2. Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince 2022 yılında izin belgesi  bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Tesis Kurma Uygunluk Belgesi bedeli: Her bin litre proje kapasitesi başına 76,08 TL (yetmişaltı Türk Lirası sekiz kuruş).

b) Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi bedeli: 63.380 TL (altmışüçbinüçyüzseksen Türk Lirası).

c) Dağıtım Uygunluk Belgesi bedeli: 63.380 TL (altmışüçbinüçyüzseksen Türk Lirası).

ç) Dağıtım Uygunluk Belgesi yenileme bedeli: 7.599 TL (yedibinbeşyüzdoksandokuz Türk Lirası).

MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınan hizmet bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Beher bin litre başına 155,88 TL (yüzellibeş Türk Lirası seksensekiz kuruş).

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Beher bin litre başına 63,40 TL (altmışüç Türk Lirası kırk kuruş).

c) Yakıt biyoetanolü: Beher bin litre başına 26,59 TL (yirmialtı Türk Lirası ellidokuz kuruş).

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın