Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2021/55)

30 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31705 (2. Mükerrer)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – (1) 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi gereğince 2022 yılında hizmet bedelleri aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır:

a) Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 19,91 TL (ondokuz Türk Lirası doksanbir kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 33,17 TL (otuzüç Türk Lirası onyedi kuruş); aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 119,43 TL (yüzondokuz Türk Lirası kırküç kuruş); distile alkollü içkiler için 213,26 TL (ikiyüzonüç Türk Lirası yirmialtı kuruş)’dir.

b) Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 40.183 TL (kırkbinyüzseksenüç Türk Lirası); aromalı bira için en az 80.364 TL (seksenbinüçyüzaltmışdört Türk Lirası); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 10.717 TL (onbinyediyüzonyedi Türk Lirası) ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 26.787 TL (yirmialtıbinyediyüzseksenyedi Türk Lirası); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 66.972 TL (altmışaltıbindokuzyüzyetmişiki Türk Lirası); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 96.237 TL (doksanaltıbinikiyüzotuzyedi Türk Lirası)’dir.

c) Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 40,17 TL (kırk Türk Lirası onyedi kuruş); aromalı bira için 66,95 TL (altmışaltı Türk Lirası doksanbeş kuruş); şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 66,95 TL (altmışaltı Türk Lirası doksanbeş kuruş); yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 215,54 TL (ikiyüzonbeş Türk Lirası ellidört kuruş); distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 384,95 TL (üçyüzseksendört Türk Lirası doksanbeş kuruş)’dir.

ç) Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 7.362 TL (yedibinüçyüzaltmışiki Türk Lirası)’dir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın