Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7689-2 Sayılı Kararı

23 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30341

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 15/02/2018

Karar No: 7689-2

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 tarihli toplantısında; ekteki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazlan (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin 04.04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nm kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı

MADDE 1 – 04.04.2012 tarih ve 3763-3 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasmda Lisans Tadili, Süre Uzatımı ve Sona Erdirme Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı’nın 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazlan piyasasmda lisans sahiplerince yapılan lisans tadil, süre uzatımı ve sona erdirme başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararının 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(1) Bu Karar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Kurul Kararının 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir “(1) Bu kararda yer alan terim, kavram ve kısaltmaların, aksi belirtilmedikçe 08/03/2012 tarihli ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinde tanımlanan anlamları esas alınır.”

MADDE 4 – Aynı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve Ek-1 yürürlükten kaldırılmış, birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Lisans tadil başvurusu, başvuru sahibine ait yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz), lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge ve her bir tadil türü için bu Karar’m ilgili maddesinde gösterilen bilgi ve belgelerin Kuruma sunulması suretiyle yapılır. Bu Karar’da özel olarak düzenlenmemiş tüm lisans tadil başvurularında ayrıca; tadil edilmesi talep edilen hususa ilişkin belgelerin de sunulması gerekir. Aksi talep edilmedikçe, LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans tadil işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur

(5) Tek başvuruda aynı lisansa ilişkin olarak birden fazla türde tadil yapılması için talepte bulunulduğu takdirde tek lisans tadili bedeli alınır. Yetkili idareden kaynaklanan adres ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı değişikliklerinde, ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde başvurulması kaydıyla, lisans tadil bedeli alınmaz.

MADDE 5 – Aynı Kurul Kararının 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Lisansa tabi bir faaliyetin bir diğer lisansa alt başlık olarak işlenmesi için yapılan tadil başvurularında, alt başlık kapsamında yürütülecek piyasa faaliyetinin tabi olduğu lisans başvurusunda istenen bilgi ve belgeler aranır. Alt başlığın lisanstan çıkarılması isteniyorsa sadece başvuru sahibine ait yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz) ve lisans tadil bedelinin yatırıldığına ilişkin belge sunulur.

MADDE 6 – Aynı Kurul Kararının 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ve Ek-2 yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“(2) LPG Otogaz Bayilik lisansı dağıtıcı şirket bilgisi tadillerinde aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulur.

a) Yeni dağıtıcı ile yapılmış ve dağıtıcı tarafından her sayfası onaylanmış LPG Otogaz Bayilik Sözleşmesi,

b) Mevcut bayilik sözleşmesinin sona erdiğini gösteren fesih veya yenilememe ihbarnamesinin bir sureti veya karşılıklı fesih protokolü.

MADDE 7 – Aynı Kurul Kararının 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Kurul Kararının 11 inci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş, Ek-3 yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasındaki lisans süre uzatım başvurulan, Kurum internet sayfasında yer alan “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu” kullanılarak yapılır. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bir bilgi ile lisans süre uzatım başvurusu kapsamında sunulan bir belge arasında uyumsuzluk olması halinde, sunulan belge esas alınır.

(2) “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nun ekinde yetki belgesi (elektronik ortamda yapılan başvurularda aranmaz) ve süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair belge bulunur. LPG Otogaz Bayilik lisansı dışındaki lisanslar için yapılan süre uzatım başvurularının ekinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’na göre bu lisansların alınması için gerekli tüm bilgi ve belgeler de yer alır.

(4) LPG Otogaz Bayilik lisansı süre uzatımı başvurusu ekinde, süre uzatım bedelinin yatırıldığına dair belge dışında belge sunulması gerekmez. “Lisans Süre Uzatımı Başvuru Formu”nda yer alan bilgiler ile Lisansa kayıtlı ve lisans sahibine ilişkin güncel bilgilerin lisans süre uzatımı işleminden önceki dönemde değişmiş olması durumunda bayilerin ilgili mevzuatta yer alan tadil işlemleri ve bildirim zorunluluklarına ilişkin yükümlülükler ayrıca devam eder.

(5) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noterce veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur. Aksi talep edilmedikçe, LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans süre uzatım işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

(6) Lisans süreleri, istisnai haller dışmda, lisans süresinin bitiminden itibaren mevcut lisansta kayıtlı süre kadar uzatılır.

MADDE 9 – Aynı Kurul Kararma aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE – Elektronik Başvuru Zorunluluğu

(1) Kurum tarafından ilan edilecek tarihten itibaren, lisans tadil ve süre uzatım başvuruları sadece elektronik ortamda yapılır.

MADDE 10 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın