MEB Genelgesi 2018/7 İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Hakkında Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24301423-918.99-E.3907107

23.02.2018

Konu : İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi.

GENELGE

2018/7

İlgi: a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

b) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

c) Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 sayılı Genelgesi.

ç) Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 2016/7 sayılı Genelgesi.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile okul ve kuruluşlarında, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; ilgi (a) Kanun ve ilgi (c) Genelge doğrultusunda İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde, ilgi (a) Kanun gereğince “Risk Değerlendirme Ekipleri” tarafından işveren/işveren vekillerinin koordinasyonunda riskler değerlendirilerek, MEBBİS İSGB modülüne veri girişleri yapılmakta, sisteme girilen risklerin giderilmesi için mali kaynak ihtiyacı doğmaktadır.

Risk ve tehlike yönetimine bağlı mali ihtiyaçların; ciddi ve yakın tehlike arz etmesi durumları dikkate alınarak karşılanabilmesi amacıyla, MEBBİS İSGB modülü “Kurum Risk Tabanlı Ödenek Girişi” ekranı veri girişine açılmıştır.

MEBBİS İSGB modülünde, risk değerlendirmesine bağlı olarak ortaya çıkan ödenek taleplerinin yönetiminde, ilgi (b) Kanun ve ilgi (ç) Genelge hükümleri doğrultusunda, aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Buna göre;

a) Risklerin giderilmesi için ön görülen makul süre (terinin süresi) ve risk sorumlu kişilerine ait kayıtların sürekli takibinin yapılarak güncel tutulması,

b) Risk skorlarının; tehlikeli ve çok tehlikeli (15 ve üstü) olması durumunda riske bağlı ödenek talebi yapılması mümkün olacağından, tehlike ve riskler sisteme girilirken, ileride telafisi mümkün olmayan hususlarla karşılaşılmaması ve kamu zararı oluşturulmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

c) İşveren/işveren vekili tarafından, okul/kurumdaki risklerden kaynaklı mali ihtiyaçların belirlenmesinde, muhtemel harcamanın sınıflandırmasında kullanılan ekonomik kodlara uygun ödenek taleplerinin yapılması,

ç) İşveren/işveren vekili tarafından, talep edilen ödeneğin maliyet analizinin piyasa fiyat araştırmasına göre belirlenmesi, en ekonomik biçimde çözümleme yapılması, herhangi bir kamu zararı oluşturmaması, mer’i mevzuat hükümlerine uygun, can ve mal kayıplarının önlenmesini sağlayacak şekilde ödenek ihtiyacı verilerinin sisteme girilmesi,

d) İşveren/işveren vekillerince yıl içinde girilmiş ödenek ihtiyacı verilerinin takip edilmesi, ciddi ve yakın bir tehlike durumunda, İlçe İSG Büro Yöneticisine bildirim yapılması, ciddi ve yakın bir tehlike arz eden kısım yada bölümde işin durdurulması gerekiyorsa gerekli tedbirlerin aksatılmadan alınması için İl/İlçe Milli Eğitim Müdürüne bildirimde bulunulması,

e) Kurum risk tabanlı ödenek ilk onay/red işlemlerinin İlçe İSG Büro Yöneticileri tarafından yapılması,

f) İlk onay/red işlemi yapılırken, İSG açısından; inceleme, analiz etme, risk şiddet ve frekans değeri dikkate alınarak, gerekirse tehlikeli durumların yerinde teknik uzmanlarca incelemesi sonucunda düzenlenen rapora göre karar verilmesi,

g) Kurum risk tabanlı ödenek ikinci onay/red işlemlerinin İl İSGB Koordinatörleri tarafından yapılması,

ğ) İkinci onay/red işlemi yapılırken, İlçe İSG Büro Yöneticilerinin onay işlemlerinin doğruluğunu teyit edecek şekilde, muhtemel harcamanın sınıflandırmasında kullanılan ekonomik kodların uygunluğu ile ödenek miktarının ihtiyacın karşılanmasında piyasa koşullarının uygunluğu kontrol edilerek, gerekli hassasiyeti sağlayacak şekilde karar verilmesi,

h) Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarının ödenek ihtiyacı taleplerine ait ikinci onay işlemini müteakip, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube yetkilisine, İl MEBBİS yöneticisi tarafından tanımlanan ISGODPlakaKodu (örneğin: Malatya İli için kullanıcı : ISGOD44 şeklinde) kullanıcı adı ile sisteme giriş yapılarak son onay/red işlemlerinin yapılması,

ı) Bakanlığımız merkez teşkilatında ödenek gönderiminde; Genel Müdürlüklerin/Başkanlıkların bütçe ve mali kaynakları hakkında görevli Daire Başkanlıklarında yetkilendirilmiş, süreç takip sorumluluğuna sahip uzman tarafından son onay/red işlemlerinin yapılması,

i) Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerine bağlı okul/kurumlar ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların, ödenek ihtiyacının “h”ve ‘Y’maddelerindeki esaslara göre son onay/red işlemi yapılırken;

1) Can ve mal güvenliği hususları, ileride telafisi mümkün olmayan durumlar ile idari ve hukuki süreçlerle karşılaşılmaması için ivedilikle değerlendirme yapılması,

2) Ödenek talebine ilişkin sistemdeki veriler değerlendirirken, üst amirlerle paylaşılarak karar verilmesi gereken hususlara dikkat edilmesi,

3) Red işlemi yapılırken, sistemde açıklama kısmına mutlaka red gerekçesinin yazılması,

4) Onay İşlemi yapılırken, gönderilecek ödeneğe ait evrak kayıt tarih ve sayısının yazılması,

5) Uygun olmayan ödenek kalemi ve görev alanı dışında sehven gelen taleplerin ivedilikle red edilmesi,

6) Talep edilen ödenek ihtiyaç miktarlarının karşılanabilir düzeyde olmasına ve piyasa şartlarına uygunluğuna dikkat edilmesi,

j) İlçe İSG Büro Yöneticileri ve İl İSGB Koordinatörlerince; ödenek gönderilen risklerin ortadan kaldırıldığına veya risk skorunun kabul edilebilir seviyeye indirgendiğine dair araştırma ve saha gözetimlerinin yapılması, risk değerlendirme revizyon işleminin gerçekleştirilmesi,

k) Mali yıl sonunda, bütün onay/red yetkililerince, gönderilen/gönderilemeyen ödenek miktarlarına ait icmal listesinin sistem üzerinden oluşturularak onaylı suretlerinin muhafaza edilmesi,

l) Bilgi girişinde ve diğer tüm aşamalarda oluşacak aksaklıkların İl İSGB Koordinatörlerince Merkez İSGB’nin elektronik posta adresine bildirilmesi, uygulamada birlik ve koordinasyonun sağlanması,

hususlarına uygun olarak süreçlerin yönetilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız İSG hizmetlerinin sürdürülmesinde ortaya çıkacak idari ve hukuki iş ve işlemlerin dikkate alınarak, kamu zararı oluşumuna sebebiyet verilmeden, kamu kaynaklarının; yerinde, etkin ve verimli kullanılmasına dikkat edilerek, okul ve kuramların risk değerlendirmeleri sonucu belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için ödenek ihtiyaçlarının belirlenmesi, süreçlerin yönetimi ve takip edilmesi açısından önemli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın