Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 Tarihli ve 7689-1 Sayılı Kararı

23 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30341

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 7689-1

Karar Tarihi: 15/02/2018

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/02/2018 tarihli toplantısında; ekteki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasmda Lisans Başvurusuna İlişkin 08/03/2012 tarih ve 3727 sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nm kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS BAŞVURUSUNA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KURUL KARARI

MADDE 1 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (1) Bu Karar, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans başvurularında aranacak bilgi ve belgelerin belirlenmesi için çıkarılmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç), (1), (ö) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a), (m) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ a) Adres Teyit Yazısı: Tesisin adres değişikliğini belgelemek üzere yetkili idareden alman resmi yazıyı,

m) Sigorta Beyanı: İlgili mevzuat uyarınca piyasa faaliyetinin türüne göre yapılması gereken sigortaların yaptırıldığına ilişkin beyanı,

o) Taşıma Belgesi: İlgili kurumlar tarafından taşımacılık faaliyetlerini yürütmek isteyen kişilere durumlarına uygun olarak verilen yetki belgesi ve eklerini,”

MADDE 3 – Aynı Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin on ikinci ve on üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans almak isteyen kişiler gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. LPG Otogaz bayilerinin elektronik ortamdaki lisans başvuru işlemleri sözleşme yaptıkları LPG Dağıtıcıları aracılığıyla yapılır.

(3) Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, ilgili faaliyet için sunulması gereken farklı belgelere de yer verilir.

(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslı veya son altı ay içerisinde noter veya belgeyi düzenleyen makamlarca onaylanmış suretleri, başvuru esnasında Kurum merkez evrakından veya elektronik ortamdan sunulur. Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunularak lisans alındığının tespit edilmesi durumunda lisans sona erdirilerek ilgili kişiler hakkında gerekli işlemler yapılır.

(5) Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri kabul edilir.

(8) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin belgenin sureti sunulur.

(9) Adli sicil kayıt kontrolü, şirketler tarafından yapılan lisans başvurularının değerlendirilmesinde başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan kişiler için yapılır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için adli sicil kayıt kontrolü yapılmaz.

(10) Adli sicil kayıt kontrolü kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için yapılır.

(11) 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiillerden dolayı kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (e), (g), (j) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (m) bendi eklenmiştir.

“ğ) Sigorta Beyanı,

m) Dolum tesisi/tesisleri ile varsa depolama tesisinin/tesislerinin bulunduğu sahaya/sahalara ait köşe koordinat bilgileri.”

MADDE 5 – Aynı Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Taşıma belgesi, dağıtıcı alt başlığı olarak, boru hatları veya deniz veya demiryolu ile taşıma faaliyetinin yapılması halinde sunulur.

(3) Dağıtıcı alt başlığı olarak talep edilen her bir depolama tesisi için; Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur. Ayrıca varsa “Kıyı Tesisi işletme izin belgesi” sunulur. (5) Şirkete ait en son bilançonun ve gelir tablosunun ibrazı zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d), (f), (ğ) ve (h) bentleri yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasına (i) bendi eklenmiş ve birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Sigorta beyanı,

i) Depolama tesisinin bulunduğu sahaya ait köşe koordinat bilgileri.

(2) Antrepo kapsamında olan depolar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş “ Antrepo Açma ve İşletme İzin Belgesi ” alınması zorunludur. Ayrıca varsa ‘Kıyı Tesisi İşletme İzin Belgesi’ sunulur.”

MADDE 7 – Aynı Kurul Kararı’nın 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (e), (d), (f), (g) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Gemilerle ilgili olarak onaylı sicil kaydı, denize elverişlilik belgesi, tonilato belgesi ve gemi kiralık ise kira sözleşmesinin; demiryolu araçlarıyla ilgili olarak araçların özellikleri ve kapasitesi, mülkiyet belgeleri veya araçla ilgili sözleşme bilgilerinin, vagonla LPG taşıma yapılmasına ilişkin TCDD’den alınmış tescil belgesinin, demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesinin, demiryolu tehlikeli madde faaliyet belgesinin, TCDD ile yapılan sözleşmenin ve ayrıntılı vagon listesinin; boru hatlarıyla ilgili olarak ise kapasite raporları ile tesise ait alınmış her türlü izin ve onayın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

e) Sigorta Beyanı”

MADDE 8 – Aynı Kurul Kararı’nın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Sigorta Beyanı”

MADDE 9 – Aynı Kurul Kararı’nın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (a) ve (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tesis adı, yeri ve toplam kapasitesinin, kapasite raporunun, Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ile diğer mevzuat çerçevesinde uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca verilmiş sertifikanın yer aldığı Tesis Bilgi Dosyası,

e) Sigorta Beyanı”

MADDE 10 – Aynı Kurul Kararı’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Sigorta Beyanı”
MADDE 11 – Aynı Kurul Kararı’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE-2 Elektronik başvuru zorunluluğu

(1) Kurum tarafından ilan edilecek tarihten itibaren, lisans başvuruları sadece elektronik ortamda yapılır.”

MADDE 12 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın