Elektronik Tebligat Zamanı

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren hayatımıza yeni bir kavram daha katılıyor. Elektronik tebligat. 27 Ağustos 2015 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu’nu sitemizden takip edenler olmuş olabilir. Tam metnini http://altinoz.com.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no456/ adresinde bulabileceğiniz bu tebliğ esnaf ve tüccarımızı direkt ilgilendiriyor.

ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?

Elektronik tebligat vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir. Yani 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren size yapılacak tebligatlar posta yoluyla yapılmayıp, elektronik ortamda yapılacak.

KİMLER ZORUNLU?

456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu tebliğine göre;

1-Kurumlar Vergisi mükellefleri,

2-Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)

elektronik tebligat kapsamındalar.

Zorunluluk kapsamına girmeyen, ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ve gerçek kişilerin de sistemi kullanmaları mümkün. Örneğin; sadece kira geliri elde edip bu gelirinizi beyanname ile beyan ediyorsanız da bu sistemden yararlanabilirsiniz.

MÜRACAAT YERİ VE ŞEKLİ

Esnaf ya da tüccarların müracaatlarını meslek mensupları hazırlayacaklardır. Gerçek kişilerin müracaatları internet üzerinden de yapılabilirken, şirketlerin müracaatları kanuni temsilcilerin vergi dairelerine başvuruları ile tamamlanabiliyor. Tabii bu müracaat öncesi serbest muhasebeci ya da mali müşavirinize başvuru evrağını düzenletmeniz şart. 01 Ocak 2016 tarihinden sonra işe başlayanların başvuruları ise açılış yoklamaları tarafından yapılacak.

SİSTEMDEN ÇIKIŞ

Sisteme giriş var, ancak ölmeden çıkmak mümkün değil. Şirketlerin ticaret sicil kaydı silindiğinde, gerçek kişiler ise vefat ettiğinde elektronik tebligattan çıkışınız yapılıyor. Dolayısıyla mirasçılarınız artık banka hesabınızı kapattıkları gibi elektronik tebligatınızı da kapatmalılar.

DİĞER HUSUSLAR VE CEZA

Kanuna göre elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Görmedim, gelmedi, açamadım, bakamadım diye bir şey yok.

Elektronik Tebligat Sistemi’ne dahil olması zorunlu olanların yukarıdaki yükümlülüklere uymaması durumunda kesilecek olan ceza Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyide kadar. (2015 yılı için bu ceza kurumlar vergisi mükelleflerinde 1.300.- TL.)

E-posta kutunuzda Gelir İdaresi Başkanlığı diye bir şey gördüğünüzde tez zamanda muhasebecinize ya da mali müşavirinize haber verin ki daha da ağır sonuçlarla karşılaşmayın.

Bu Yazıyı Paylaşın