Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29724 (Mükerrer)

Kamu İhale Kurumundan:

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “alınabilir” ibaresi “alınır” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi ile aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “e-imza kullanılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’ine ekte yer alan “KİK002.1B/EKAP” numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak İlan Formu”, “KİK009.1B/EKAP” numaralı “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” standart formu, “KİK0015.4B/EKAP” numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan İhalelerde Kullanılacak Götürü Bedel Teklif Mektubu” standart formu, “KİK015.5B/EKAP-H” numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Hizmet Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu” standart formu ve “KİK015.5B/EKAP-M” numaralı “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan Mal Alımı İhalelerinde Kullanılacak Birim Fiyat Teklif Mektubu” eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “KİK020.5/EKAP” numaralı “İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu” standart formu ve “KİK020.7/EKAP” numaralı “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formu” standart formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “KİK021.1/EKAP” numaralı “Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form” standart formunun adı “İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form” olarak değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğin Ek-1’ine ekte yer alan “KİK021.1B/EKAP” numaralı “Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulması Talebine İlişkin Form” standart formu eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe Ek-3 olarak ekte yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” eklenmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/7/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/2/2011 27857
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1. 20/3/2011 27880
2. 14/11/2012 28467
3. 7/6/2014 29023
4. 12/6/2015 29384

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın