Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30048

Millî Savunma Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/8/2010 tarihli ve 27677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 28/10/1984 tarihli ve 18559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için yapacağı mal, hizmet ve alım ve ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Aday: Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,
 2. b) Alt birim: Daire başkanlıklarına bağlı şube müdürlükleri ile fabrika ve işletme müdürlüklerine bağlı, mal ve hizmet üreten veya işletme yönetimi fonksiyonlarını yerine getiren müdürlük ve kısım müdürlüklerini,
 3. c) Alternatif teklif: İhale dokümanında hüküm bulunması halinde, bir ihalede aynı aday veya istekli tarafından ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasını,

ç) Birim: MKE merkez teşkilâtına dâhil daire başkanlıkları ile taşra teşkilâtını oluşturan fabrika ve işletme müdürlüklerini,

 1. d) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,
 2. e) Genel müdür: MKE Genel Müdürünü,
 3. f) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, yükleme, boşaltma, kesim, söküm, ayıklama, tasnif, presleme, teknik yardım, teknik eğitim, araştırma, geliştirme, hizmetleri ile Kamu İhale Kurumu tarafından bu Yönetmelik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer hizmetleri,
 4. g) İdare: İhaleyi yapan bu Yönetmelik kapsamındaki birimleri,

ğ) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakiben sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

 1. h) İhale yetkilisi: Yönetim Kurulunu veya bu Yönetmelikle ihaleye veya alıma çıkma, alım ve ihale komisyonu kararlarını onaylama yetkisi verilmiş makamları,

ı) İhtiyaç sahibi birim: İhale konusu mal ve hizmetleri talep eden birim ve alt birimleri,

 1. i) İstekli: İhaleye katılan kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişileri, ortak girişimleri,
 2. j) İstekli olabilecek: İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,
 3. k) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ve üretimle ilgili MKE dışında yaptırılan fason imalât işleri, taşınır ve taşınmaz mal ve haklar ile Kamu İhale Kurumu tarafından bu Yönetmelik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer malları,
 4. l) MKE: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü,
 5. m) Off-Set: Projeler kapsamında, yerli sanayi firmalarının imkân ve kabiliyetlerinin kullanılması, ihracat yoluyla uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve teknolojik işbirliği, yatırım ve Ar-Ge imkânları sağlanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri,
 6. n) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,
 7. o) Satın alma/alım: Yurt içinden ve yurt dışından her türlü mal ve hizmetin belli bir bedel ödemek suretiyle temin edilmesini,

ö) Satın alma ve ihale komisyonu: Satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak üzere, bu Yönetmelikte kuruluş ve çalışma esasları belirtilmiş olan komisyonları,

 1. p) Satın alma ve ihale yetki limiti: MKE birimlerince ihtiyaç olarak bildirilen mal ve/veya hizmetlerin satın alınması için onay vermeye yetkili kılınan birimlerin parasal yetki sınırlarını,
 2. r) Şartname: Satın alınacak mal ve/veya hizmetlerin sahip olması istenen teknik özellikleri ve alım işleminin hukukî, ticarî, malî ve idarî esas ve usullerini gösteren belgeleri,
 3. s) Sözleşme: Bir malın temini ve/veya bir hizmetin ifasına ilişkin olarak, MKE ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

ş) Teklif: İhaleye iştirak eden isteklilerin idareye sundukları, fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri,

 1. t) Teklif isteme mektubu: İhtiyaç konusu mal ve hizmetlerin temin edilmesi için ilgili isteklilere gönderilen ve ihalelere teklif verme esaslarının belirtildiği, alım işlemleri idarî şartnamesinin, satın alınacak mal ve hizmete ilişkin teknik şartname, teknik resim, katalog prospektüs ve sair doküman ile gerektiğinde uygun miktarda numunesinin eklendiği yazılı belgeyi,
 2. u) Yaklaşık maliyet: İhaleye konu mal veya hizmetlerin, önceki alımlar ve/veya piyasa araştırması verilerine dayanılarak tahmin edilen bedelini,

ü) Yönetim Kurulu: MKE Yönetim Kurulunu,

 1. v) Yüklenici: Üzerinde ihale kalan ve Kurumun alım organları ile sözleşme yapan istekli veya isteklileri,

ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri, ikinci ve üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) MKE, merkez birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetler ile taşra birimlerinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından tedariki gereken mal ve hizmetlerin satın alınmasını gerçekleştirir. Ancak yurt içinde üretilmeyen ve satışta olmayan, istenildiğinde ithalâtçı firmalardan kısa zamanda tedarik edilebilecek yabancı menşeli malların tedariki için, ihtiyaç sahibi birimin talep etmesi halinde, bu birime İkmâl Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yaklaşık maliyetleri itibarıyla, yetki limitleri dâhilinde Genel Müdürden olur veya Yönetim Kurulundan karar alınarak yetki devri yapılabilir.”

“c) Sivil kullanım amaçlı olarak Türk vatandaşlarına satılmak üzere, her nevi tabanca ve tüfekler ile bunların fişek, aksam ve aksesuarlarının yurt dışından alımını yapar.

ç) Yıllık yatırım programlarında yer alan proje yatırımları ve idame yenileme yatırımları kapsamındaki kalite kontrol/laboratuvar cihazları ile makine ve ekipmanın, tesislerin, üretim hatlarının, teknolojilerin transferine ilişkin kabul işlemleri için gerekli deneme çalışmaları ve performans testleri sırasında kullanılacak ve teknik şartnamede, bu malzemelerin, öncelikle yüklenici tarafından temin edileceği belirtilen üretim ve işletme malzemelerinin, test silâhları, atış kontrol ve test cihazları, ölçü alet ve cihazları ile mühimmatın yanı sıra yedek parça niteliğindeki malların yurt dışından alımlarını yapar.”

“(2) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı; MKE’nin yıllık yatırım programında yer alan yatırımlara ilişkin ve masrafları yatırım hesaplarına intikal ettirilmesi gereken mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alım işlerinin ihale veya alım ve sözleşme işlemleri ile koordinasyon ve yürütülmesi işlemlerini yapar. Ancak, yıllık yatırım programlarında yer alan ve yurt içinden tedarik edilecek mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alım işlerinde, fabrika ve işletme müdürlüklerinin talep etmeleri hâlinde, ihalenin veya alımın yapılması ve yürütülmesi için Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine, yaklaşık maliyetleri itibarıyla, yetki limitleri dâhilinde Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından, ödeneği ile birlikte yetki devri yapılabilir.

(3) Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı; tanıtım ve reklam işleri ile ihracata yönelik olarak imzalanan sözleşmelerin gümrük ve nakliye işlerine ait ihale veya alımını yapar.”

“b) Yurt içinde üretilmemekle beraber, istenildiğinde ithalâtçı firmalardan kısa zamanda tedarik edilebilecek yabancı menşeli malların, tedariki için İkmâl Dairesi Başkanlığı aracılığı ile yaklaşık maliyetleri itibarıyla, yetki limitleri dâhilinde Genel Müdür veya Yönetim Kurulundan yetki alınanların ihale veya alımını yapar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (7) numaralı alt bentleri, (b) bendinin (2) ve (6) numaralı alt bentleri, (c) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Üye 2, ticaret/tedarik müdürü veya aynı müdürlükten bir uzman,”

“7) Üye 6, alım/ticaret uzmanı/şefi/memuru.”

“2) Üye 1, ticaret/tedarik müdürü veya aynı müdürlükten bir uzman,”

“6) Üye 5, alım/ticaret uzmanı/şefi/memuru,”

“1) Başkan, ticaret/tedarik müdürü, işletme merkezi dışında alt birim müdürü,”

“5) Üye 4, alım/ticaret uzmanı/şefi/memuru.”

“ç) Yaklaşık maliyeti itibarıyla, ticaret/tedarik müdürlüğünün ve işletme merkezi dışındaki alt birim müdürünün yetkisine giren ihalelerde;

1) Başkan, ticarî işlerden sorumlu kısım müdürü/alım-ticaret uzmanı/şefi,

2) Üye 1, mühendislik hizmetleri müdürlüğünden veya üretim plânlama hizmetlerini yürüten kısım müdürlüğünden bir mühendis ya da teknik şef,

3) Üye 2, İhale konusu mal veya hizmeti talep eden veya kullanan müdürlükten veya kısım müdürlüğünden bir mühendis, teknik şef veya şef,

4) Üye 3, Malî İşler Müdürlüğünden veya mali işler kısım müdürlüğünden bir şef veya memur,

5) Üye 4, alım memuru.”

“(5) İhale komisyonu üyelerinin ihale sonuçlanıncaya kadar görev yapmaları esas olmakla beraber, ölüm, hastalık, görevden ayrılma ve benzeri zorunlu nedenlerle komisyona katılamayacaklarının anlaşılması halinde, ihale yetkilisinin onayında belirlenmiş olan yedek üyeler görevlendirilir. Komisyon başkanı ve üyelerinden birisinin ve bunların yedeklerinin aynı anda yukarıda sayılan nedenlerle komisyona katılamayacaklarının anlaşılması halinde bunların yerine ihale yetkilisi tarafından asil ve yedek üye görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaklaşık maliyet; ihtiyaç sahibi birimler tarafından hazırlanır. Ancak, yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeni ile belirlenememesi hallerinde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir.”

“(4) Ödeneği işletme bütçeleri tedarik plânlarında ve/veya idame yenileme kapsamında olup yıllık yatırım programlarında yer alan mal ve hizmetlerden 27 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tutarı aşanların yaklaşık maliyet hesap cetvellerinin bir nüshası ile sözleşme bedelleri ve varsa birim fiyatları, sözleşme yapılan firma ve ihtiyaç sahibi birim adı gibi bilgiler, ihalenin sözleşmeye bağlanmasını müteakip 10 gün içerisinde, alım organları tarafından, Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşletme bütçeleri tedarik plânlarında ve yıllık yatırım programlarında yer almamakla beraber, sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlar için, işletme bütçelerinde usulüne uygun revizyonlar yapılıp kesinleştirildikten veya yıllık yatırım programında ilgili kararnameler doğrultusunda gerekli ödenek revizyonları yapılmasının ya da ödeneklerin yatırım programına konulmasının yanı sıra diğer gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra ihtiyaç bildirimi yapılabilir.

(3) İhtiyaçların bildirilmesinde; MKE Kurumu İşletme Bütçesi Yönergesi, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Malî İşler ve Muhasebe Yönergesi ve MKE Kurumu Yatırım İşleri Yönergesi esasları göz önünde tutulur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, dördüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Mal alımlarında, her bir ihtiyaç kalemi için ayrı ihtiyaç belgesi düzenlenir. Ancak, üretim veya yatırım amaçlı ve birbirleriyle bağlantılı; hammadde ve malzemeler ile yedek parçaların tedarikinde, ihtiyaç kalemleri, tek bir ihtiyaç belgesi ile talep edilebilir ve bunların tedariki için tek bir alım veya ihale yapılabilir, idari şartnamede miktar veya oran belirtilmek suretiyle kısmî teklif alınabilir, ihale istekliler arasında bölünerek alım yapılabilir. Bu takdirde yetki limiti, ihalenin toplam yaklaşık maliyeti itibarıyla belirlenir.”

“a) İkmal Dairesi Başkanlığına yurt dışı alım konusu olarak gönderilecek olan; gerekçeli hizmet talep raporları, malzeme tedarik teklif mektupları ve yedek parça ihtiyaç bildirme formları ile fabrika müdürlüklerine gönderilecek olan; gerekçeli hizmet talep raporları ve malzeme istek formları;

1) Malın NATO kod numarası,

2) İhtiyaç belgesinin tarih ve numarası,

3) İhtiyaç bildiren birimin adı ve kodu,

4) Kullanım yeri,

5) Ölçü birimi,

6) Miktarı,

7) Malın fiilî stok durumu, geçen iki senenin yıllık sarfiyat miktarı, tahmini yıllık sarfiyat miktarı,

8) Ödenek durumu,

9) İhtiyaç maddesinin kullanılma termini ve ne kadar süre içerisinde temin edilmesi gerektiği,

10) Malzemenin tesliminden sonra muayene süresi,

11) Malzemenin son alım yılı ve birim fiyatı,

12) Aynı malzemenin, varsa henüz ambara gelmemiş olanlarının son durumu,

13) Özel şartlar,

bilgilerini içerir ve bu ihtiyaç belgelerine; yaklaşık maliyet hesap cetveli, teknik şartname ve gerekliyse teknik resim ve prospektüs ve sair doküman, tedarikçilere üretim yaptırılması amacıyla malzeme, tezgâh, takım, aparat, mastar ve kalıplar ile iş makineleri ve ekipmanının verilmesinin öngörülmesi halinde bunların güncel değerlerinin belirlendiği belge eklenir.

 1. b) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığına gönderilecek olan ve tarih ve numarası ile özel şartları içeren yatırım istek formları, gerekçeli yatırım istek raporları ile gerekçeli hizmet istek raporlarına;

1) Yaklaşık maliyet hesap cetveli,

2) Teknik şartname ve gerekliyse teknik resim ve prospektüs ve sair doküman,

3) İhtiyaç belgesinin tarih ve numarası,

4) Özel şartlar,

eklenir.”

“a) MKE Genel Müdürlüğünde; ihtiyaç sahibi birimlerin amirleri tarafından,

 1. b) Fabrika ve işletme müdürlüklerinde ihtiyaç sahibi alt birimlerin veya ihtiyaçları toplayıp alım organlarına ileten alt birimlerin bağlı bulunduğu; fabrika veya işletme müdür yardımcısı tarafından,”

“(5) İhtiyaç sahibi birimler tarafından gönderilen ihtiyaç bildirimleri ve ekleri, alım organlarınca bu Yönetmelikte belirtilen ilke ve esaslara göre kontrol edilir ve uygun ise, ihale hazırlıklarına başlanır. İhtiyaç bildirimleri ve ekleri uygun değil ise, ihtiyaç sahibi birimlere iade edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) bendinde bulunan “veya menşe belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksiliş oranları ve karşılıklı yükümlülükler,”

“e) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı,

 1. f) Mal alım ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilecekse azami sayısı, alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, alternatif teklif verilmesi hâlinde, geçici teminatın en yüksek bedelli teklif üzerinden alınacağı,
 2. g) Teklif fiyata dâhil giderlerin neler olduğu,

ğ) Hizmet ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde yerli istekliler ve mal alımlarında yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, fiyat avantajı uygulanacak ise, yüzde on beşe kadar, yüzde on beş dâhil uygulanabileceği, ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütün ortaklarının yerli istekli olmasının gerekli olduğu,

 1. h) Malın teslim etme yeri, şekli, teslim termini şartları, hizmetin görüleceği yer, şartları,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci, beşinci, yedinci, sekizinci, on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teknik şartnameler esas olarak Türkçe ve gerektiğinde Türkçesiyle birlikte İngilizce olarak hazırlanır. Yurt dışından tedarik edileceği bilinen mal ve hizmetlerin temini amacıyla yapılacak ve/veya yabancı firmalardan da teklif istenecek ihaleler için İngilizce teknik şartnamelerin hazırlanması zorunludur.”

“(5) Gerektiğinde danışmanlık hizmeti alınarak, uzman kişi veya kuruluşlara teknik şartname hazırlatılabilir. Bu durumda hizmet sunucusuna yaklaşık maliyet hesap cetveli de hazırlatılabilir. Ancak bu yükleniciler teknik şartname ve/veya yaklaşık maliyet hesap cetvelini hazırladıkları işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.”

“(7) Tedariki sözleşmesi yapılan mal ve hizmetler ile ilgili teknik şartnamelerin onaylı bir sureti;

 1. a) Fabrika ve işletme müdürlüklerinin ticaret/tedarik müdürlüklerine bağlı “Yaklaşık Maliyetler ve Teknik Şartnameler Şeflikleri”nde muhafaza edilir.
 2. b) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartnameler ilgili şube müdürlüğünde açılacak Teknik Şartnameler Dosyasında muhafaza edilir.
 3. c) Sürekli olarak tedariki yapılan mal ve hizmetler ile ilgili teknik şartnameler, her yıl en az bir defa veya ihtiyaç hâsıl olduğunda yahut teknik şartnamelerde değişiklik yapıldığında, ihtiyaç sahibi birimin girişimiyle gözden geçirilip, çalışma sonuçları Teknik Şartname Mutabakat Tutanağı ile belgelendirilerek, bu tutanak doğrultusunda teknik şartnamelerin güncelliği sağlanır.

ç) Teknik şartname mutabakat tutanağının; bir nüshası mal veya hizmeti kullanan alt birimlerin, bir nüshası alım organlarının Teknik Şartnameler Dosyasında muhafaza edilir.

 1. d) Teknik şartnamelerin güncelliği;

1) Yatırım Plânlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartnameler, ilgili şube müdürlüklerinin,

2) Fabrika ve işletme müdürlükleri tarafından yapılan ihalelere ait teknik şartnameler; kalite güvence, araştırma ve geliştirme, mühendislik hizmetleri ve hurda müdürlükleri ile yaklaşık maliyetler ve teknik şartnameler şefliklerinin,

sorumluluğunda sağlanır.

 1. e) İkmal Dairesi Başkanlığı Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürlüğüne gönderilmiş teknik şartnamelerin güncel hâlde tutulmasından, teknik şartnameleri hazırlayan birimler sorumludur.

(8) Teknik şartnamelerin onaylı birer örneği, sözleşmenin imzalanmasını izleyen on gün içerisinde alım organları tarafından İkmal Dairesi Başkanlığı Yaklaşık Maliyet ve Şartnameler Şubesi Müdürlüğüne gönderilir.”

“(11) Teknik şartnamelerin ihale/alım konusu mal, hizmet veya danışmanlık hizmetini yeterli ve doğru tanımlamadığının anlaşılması veya mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olmaması durumlarında, alım organları, alım talebinde bulunan birim veya kısım müdürlüklerine teknik şartnameyi gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak iade eder. Teknik şartname uygun hale getirilmediği sürece alım organları alım ve ihale işlemlerine başlamaz.

(12) Hatalı veya noksan teknik şartnameler sebebiyle yapılacak yanlış tedariklerden ve/veya alım organı tarafından teknik şartnamelerle ilgili olarak yapılan uyarıların gereğinin geciktirilmesi sebebiyle, geç tedarik yapılmasından doğan zarar ve kayıptan teknik şartnameyi hazırlayanlar, doğrulayanlar ve onaylayanlar müteselsilen sorumludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale/alım onayının alınması

MADDE 17 – (1) İhalesi yapılacak her iş için, ihale ön hazırlıkları yapıldıktan sonra, ihaleye çıkılmadan önce, ihaleyi yapacak alım organı tarafından bir İhale Onay Belgesi hazırlanır, işin özelliğine göre diğer bilgi ve belgeler ihale onay belgelerine ek yapılır. Doğrudan temin suretiyle yapılan alımlarda da Alım Onay Belgesi hazırlanması zorunludur.

(2) İhale/alım onay belgeleri, bu Yönetmelikle kendilerine ihale komisyonu kararlarını onaylama yetkisi verilen makamlara onaylatılır veya Yönetim Kurulundan karar istihsal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale konusu alımlar; bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için, yedi günden az olmamak üzere işin özelliğine göre yeterli süre tanınmak suretiyle MKE’nin internet sitesi ve Kamu İhale Bülteninde veya gerekli görüldüğü durumlarda Resmî Gazete’de ilân edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) MKE’nin bu ihalede ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin hükümleri hariç 4734 sayılı Kanuna ve 4735 sayılı Kanuna tâbi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbest olduğu.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanının isteklilere verilmesi

MADDE 20 – (1) Satın alınacak mal veya hizmetlere ait ihale dokümanı bedelsiz veya belirlenecek bir ücret karşılığı isteklilere verilir veya posta, özel kargo ve benzeri vasıtalarla gönderilir.

(2) Yurt dışı firmalara veya yabancı elçilik, konsolosluk ve ataşeliklere ve yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen ihale dokümanı için bedel talep edilmeyebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İdarenin yaklaşık maliyeti 160.000.- (yüz altmış bin) Türk Lirasına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımlarında,”

“(2) Pazarlık yönteminde, birden fazla istekli ilân yapılmaksızın davet edilir. İstenilen belgelerin tamam olduğunun anlaşılmasından, idarî ve teknik konuların görüşülüp karara bağlanmasından ve isteklilerin ihale dokümanını okuduklarına ve kabul ettiklerine dair imzalarının alınmasından sonra gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir. Bu tekliflerin alınmasından sonra ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) MKE birimlerinin bütün mal ve hizmet ihtiyaçlarını rekabet ortamı içerisinde, en elverişli şartlarla temin etmesi temel esas olmakla beraber, aşağıda belirtilen hâllerde alımlar doğrudan temin ile yapılabilir:

 1. a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin, ihtiyaç sahibi birim amiri tarafından oluşturulacak en az üç kişilik bir komisyonca tespit edilmesi durumunda,
 2. b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal gibi özel bir hakka sahip olmasının belgelenmesi durumunda,
 3. c) Mevcut mal, makine, tesis, teçhizat, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için, ihtiyaç duyulan orijinal yedek parça, ek malzeme veya bakım, onarım, revizyon, teknik destek ve hizmetlerin ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden temin edilmesi gerektiğinin teknik olarak tespit edilerek raporlandırılması durumunda,

ç) Yıllık yatırım programında yer alan mevcut tezgâh ve tesislerin modernizasyonunun, bu tezgâh ve tesislerde lisanslı veya lisanssız yeni bir ürün imal ettirilmemesi ve fabrika tarafından oluşturulacak bir komisyonca gerekçeli raporun hazırlanması koşulu ile ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması durumunda,

 1. d) Yıllık yatırım programı kapsamında daha önce lisansı alınmış bir ürünü oluşturan parçalara/komponente/aksama/girdilere ait kısmî lisanslı know-how teknik bilgi paketine, üretim bilgi paketine ve/veya bunlarla ilgili teknik yardıma ihtiyaç olduğu, üretimlerin yapılacağı fabrikaca oluşturulacak bir komisyon tarafından saptanması durumunda, bunların, lisans verenden/ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişilerden alınması durumunda,
 2. e) 50.000.- (elli bin) Türk Lirasını aşmayan ihtiyaçlarda,
 3. f) İhtiyaca uygun taşınmaz malın alımı veya kiralanmasında,
 4. g) Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bulunan kuruluşlardan, MKE iştiraklerinden, Türk Silâhlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacı ile kurulan vakıflar ile bunların ortak oldukları her çeşit kuruluşlardan, özel kanunlarla kurulmuş ve bu kanunlarla kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile araştırma-geliştirme kuruluşlarından alınabilecek mal ve hizmetler,

ğ) İthal ve ihraç mallar için yürürlükteki mevzuat uyarınca yerine getirilmesi gereken, gümrük ve nakliye işlemlerinde,

 1. h) Off-set yükümlülüklerinde,

ı) İşbirliği sözleşmelerinde;

1) Daire başkanlıkları kendi görev alanlarına giren konulardaki ilgili işbirliği sözleşmelerini MKE iç mevzuatı esasları çerçevesinde yapar.

2) İsteklilerden gelen işbirliği teklifleri, Genel Müdür oluru ile oluşturulacak komisyonlar tarafından, teknik, malî, ekonomik ve pazar durumu açısından değerlendirilmesini içeren bir raporun hazırlanmasından sonra Yönetim Kurulu tarafından verilecek karara istinaden kabul edilip uygulamaya geçirilir.

 1. i) İsteklilerin üretim yeteneklerinin kanıtlanmasına veya yeni ürünlerin müşterilere kabul ettirilmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulacak mal ve hizmetlerde,
 2. j) Araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve/veya seri üretime konu olmayan mal ve hizmet alımlarında,
 3. k) Genel Müdür Olur’u ile en az beş kişiden oluşturulacak proje komisyonunca hazırlanacak rapor doğrultusunda, yurt dışında kurulacak üretim tesisi, üretim hattı modernizasyonu, teknoloji transferi ve sistem-alt sistem ve ürünlerin modifikasyonu ve modernizasyonu, bakım ve onarımı, silahların mobil hale getirilmesi, geliştirilmesi ve farklı sistemlere adaptasyonu için imzalanan satış sözleşmeleri kapsamında yapılacak mal ve hizmetler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak alımlarda oluşturulan komisyon tarafından alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konulur ve bunlara ilişkin belgeler de komisyon raporuna eklenir. Diğer yandan mal alımlarıyla ilgili olarak; ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların ve benzeri bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilir.

(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen alımlarda, gerektiğinde isteklilere ihale dokümanı, teknik ve idari şartnameler gönderilmek ve tekliflerini hazırlamaları için yeterli süre tanınmak suretiyle, tekliflerini vermeleri istenir ve tekliflerin değerlendirilmesi için 9 uncu maddede belirtilen komisyonlar kurulur, komisyonca alınan kararlar yetki limitleri itibarıyla yetkili makam ve mercilerin onayına sunulur.

(4) Birinci fıkranın (e) ve (ğ) bentleri uyarınca yapılacak olan alımlarda; alım organı amiri tarafından görevlendirilen alım memurları vasıtasıyla, piyasada alım konusu ile iştigal ettikleri bilinen isteklilerden fiyat alınıp, karşılaştırma yapılarak alım gerçekleştirilir. Bunun yanında (e) bendindeki parasal limite bağlı olarak yapılacak ihtiyaç teminlerinde, piyasada yapılan fiyat araştırması sonucunda öngörülen parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde, ihtiyaç bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihale yoluyla temin edilir.

(5) Birinci fıkranın (c), (f), (g), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentleri uyarınca yapılacak olan alımlarda, isteklilerle fiyat, idarî ve teknik konular üzerinde görüşülüp, mutabık kalınan hususlar, karşılıklı olarak imzalanmış bir protokolde gösterilir.

(6) Birinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen yıllık yatırım programında yer alan işler için sözleşme yapılması zorunludur.

(7) Mevzuat gereği hurda malzeme satın alma: Yürürlükteki mevzuat gereğince, resmî daire ve idareler ile kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının gümrüklü ve gümrüksüz olarak veya bağış yoluyla sahip oldukları sivil ve askerî amaçlı her türlü metal veya metal olmayan malzeme, hurda gemi, araç, gereç, makine, tezgâh, tesis ve sair hurdalarının, gerektiğinde ithal ve gümrük işlerinin tamamlanması suretiyle toplanması ve değerlendirilmesi, ihale sürecine ve prosedürlerine tâbi değildir.

(8) Teklif verme suretiyle hurda satın alma: Yurt içinde veya yurt dışında ihale suretiyle satışa çıkarılan veya MKE’ye satışı teklif edilen, yedinci fıkra kapsamı dışında kalan her türlü hurda malzeme, gemi, tesis, tezgâh, araç ve makineler;

 1. a) Başkan: Hurda İşletmesi Müdürü,
 2. b) Üye: İlgili İşletme Müdür Yardımcısı,
 3. c) Üye: Hurda Tedarik Müdürü,

ç) Üye: Ticaret Müdürü,

 1. d) Üye: Pazarlama Müdürü,
 2. e) Üye: Malî İşler Müdürü,
 3. f) Üye: Hurda İşletmesi Müdürünce Hurda Tedarik veya Hurda Müdürlüklerinden belirlenecek, satış konusu hurda malzemeler konusunda uzman bir eleman,

olmak üzere teşkil edilecek komisyon tarafından, ticarî gereklere ve teamüllere uygun hareket edilerek, satışın kendi koşulları içinde; pazardaki satış fiyatları, yerinde kesim-söküm, yükleme, boşaltma, nakliye, sigorta, ve benzeri işletme maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek ve bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenmiş yetki limitlerine göre onaylanmış teklifler verilmek suretiyle satın alınır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Gerekçesi belirtilmek şartıyla yurt dışı ihalelerde isteklilerden,”

“(2) Kesin teminat alınması: Esas olarak ihalelerde istekliden, yükümlülüklerini sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesini sağlamak amacıyla, sözleşme konusu işin yapılma süresi ve MKE için arz ettiği öneme göre, sözleşme tutarının % 6’sından az olmamak üzere, idarî şartnamede belirtilmek koşulu ile uygun görülecek oranda kesin teminat alınır. Hizmet alım ihalelerinde kesin teminat oranları 36 ncı maddenin beşinci fıkrasında açıklanan esaslara göre belirlenir.

 1. a) Ancak işin özelliğine göre ve ihale onay belgesinde gerekçesi belirtilmek şartıyla, mal bedeli 120.000.- (yüz yirmi bin) Türk Lirasını aşmayan, İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yurt dışı ihalelerde, isteklilerden kesin teminat istenmeyebilir.
 2. b) Ödenekleri işletme bütçesi tedarik plânında yer alan mal veya hizmetlerin tedariki için, yabancı isteklilerden de teklif alınan ihalelerde; akreditif açılması ile geçerli olacağı şartı bulunan banka teminat mektupları kesin teminat olarak kabul edilebilir.
 3. c) Fiyat farkı verilmesini gerektiren durumlarda, fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden, ihale dokümanında belirlenmiş olan kesin teminat oranında, ödemelerden kesinti yapmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen değerlerden biri olmak üzere, ek kesin teminat alınır.

ç) İş artışı yapılmasını gerektiren durumlarda, iş artışı bedeli üzerinden, ihale dokümanında belirlenmiş olan kesin teminat oranında teminat olarak kabul edilen değerlerden biri olmak üzere, ek kesin teminat alınır.”

“a) Tedavüldeki Türk Parası, yabancı para cinsinden teklif verilmesine izin verilen ihale ve alımlarda teklif edilen yabancı para,”

“(5) Teminat mektuplarının süresi: Teminat mektupları süreli veya süresiz olarak verilebilir.

 1. a) Süreli geçici teminat mektuplarının süresi, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olmalıdır.
 2. b) Süreli kesin teminat mektuplarının süresi;

1) Garanti süresi öngörülmüşse, mektup; garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak şekilde olmalıdır.

2) Garanti süresi öngörülmemiş ise, mektup; kesin kabulün en az bir ay sonrasını kapsayacak şekilde olmalıdır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Ayrıca teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi ile aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale komisyonuna verilmiş teklif zarfları açılmadan önce komisyon üyelerince paraflanır, hazır bulunanlara duyurulur, 30 uncu maddenin ikinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmayarak zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir.”

“b) Geçici teminat alınması öngörülmüş ise; geçici teminatı yeterli ve uygun olmayan ve 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen koşulları taşımayan teklifler okunmaz, ihale dışı bırakılır ve bu gibi teklifler tüm komisyon üyeleri tarafından paraflanır ve dosyasına konur. Teklifleri değerlendirmeye alınan istekliler ile teklif fiyatları açıklanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.

“(3) Birim fiyat teklif alınan ihalelerde isteklilerin teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.”

“(6) İsteklinin MKE’ye tevdi etmiş olduğu geçici teminat tutarı, düzeltilmiş teklifine nazaran düşük kalmış ise, istekli tarafından geçici teminat tutarının düzeltilmiş tutara uygun hâle getirilmesi zorunludur. Uygun hale getirilmemesi halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı irat kaydedilir.

(7) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, bu süre sona ermeden önce teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresi makul bir ölçüde uzatılabilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Mal alım ve danışmanlık hizmet alım ihalelerinde;

 1. a) Teklifler değerlendirilirken, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifler reddedilmeden önce, belirlenen süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İsteklilerin yazılı açıklamaları uygun bulunduğu takdirde, teklifleri değerlendirmeye alınır.
 2. b) Üretim/imalât sürecinin, yönteminin ve verilen hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya tesis ve tesis niteliğindeki işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, teklif edilen mal, hizmet veya tesis ve tesis niteliğindeki işin özgünlüğü ve sair hususların da belgelendirilmesi suretiyle yapılan yazılı açıklamalar dikkate alınarak, aşırı düşük teklifler değerlendirilir.
 3. c) Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise kâr hariç yaklaşık maliyetin 1,20 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir.

(4) Hizmet alım ihalelerinde; ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanabilir.

 1. a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen esaslara göre açıklama istenir.
 2. b) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.

(5) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının ve/veya açık eksiltme sonucu oluşan teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde ihale dokümanında belirtilen oranda, sınır değerin altında olması halinde ise ihale dokümanında belirtilen oranın yüzde elli fazlası oranında kesin teminat alınır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Bu kararda değerlendirme dışında bırakılan teklifler olması halinde tekliflerin hangi nedenle idari ve/veya teknik şartnameye uygun olmadığı hususuna ayrıntılı olarak yer verilir. İhale yetkilisi, on iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) İhale sonucu, ilanlı ihalelerde ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç işgünü içerisinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir ve MKE’nin internet sitesinde ilân edilir.

(2) İhalenin iptal edilmesi hâlinde durum bütün isteklilere bildirilir ve MKE’nin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İhale üzerinde kalan istekli, idari şartnamede kesin teminat verileceği öngörülmüşse kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı irat kaydedilir.

(2) İhaleyi kazanan isteklinin teklifinden rücu etmesi veya sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi hâlinde, ihalede ikinci en uygun teklifi veren istekli, idari şartnamede kesin teminat verileceği belirtilmiş ise kesin teminatı vererek şartnamede belirtilen süre içerisinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. İkinci istekli de bu zorunluluklara uymadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “verilebilir” ibaresi “verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Alıma konu bazı mal kalemi veya kalemlerinde bu kalemlerin her birinin tutarının yüzde yirmi beşinden çok olmamak üzere iş eksilişi yapılmış olması ve sözleşme tutarının yüzde yirmi beşinin aşılmaması şartıyla diğer mal kalemi veya kalemlerinde söz konusu kalem tutarının yüzde yirmi beşinden fazla iş artışı yapılabilir. Ayrıca iş eksilişi yapılmayan hallerde bir ya da birden fazla kaleme uygulanacak olan iş artışının bu kalemlere uygulanmasına gerek görülmemesi halinde sözleşme bedelini aşmamak şartıyla diğer kalemlerin iş artışına eklenebilir.

(6) Doğrudan teminle yapılacak alımlarda iş artışı yapılamaz.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ihale” ibaresi “ihale/alım” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Fiyat farkı verilecek ise, mal alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında 27/6/2013 tarihli ve 2013/5216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar; hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında ise 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ortak girişimler

MADDE 50 – (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyumolarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

(2) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği ihale dokümanında belirtilir.

(3) İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir. İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir.

(4) İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yasaklılık sorgulamasına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan hükümlere göre yapılır.”

MADDE 30 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 31 – Bu Yönetmelik hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/8/2010

27677
Bu Yazıyı Paylaşın