tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/7)

20 Kasım 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31665

Ticaret Bakanlığından:

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/5) ile açılan korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma kapsamında ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu Ek-1’de yer almaktadır.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sonucunda yapılan tespitler ışığında, 70.04, 70.05 ve 70.06 Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 3 (üç) yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde birinci yıl 42 ABD Doları/Ton, ikinci yıl 40 ABD Doları/Ton ve üçüncü yıl 38 ABD Doları/Ton şeklinde belirlenmesine ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTP EŞYANIN

TANIMI

 

MENŞE

ÜLKE

EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
1. Dönem

(12/12/2021 -11/12/2022)

2.Dönem

(12/12/2022 -11/12/2023)

3.Dönem

(12/12/2023 -11/12/2024)

70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),

absorblayıcı (emici) veya

yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan

bir tabakası olsun olmasın,

fakat başka şekilde işlenmemiş)

İran İslam
Cumhuriyeti
42 ABD
Doları/Ton
40 ABD
Doları/Ton
38 ABD
Doları/Ton
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya

parlatılmış cam (plakalar halinde)

absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı

ya da yansıtıcı olmayan bir

tabakası olsun olmasın,

fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki

camların bombelendirilmiş,

kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş,

emaye baskı uygulanmış

veya başka şekilde

işlenmiş, fakat diğer malzemelerle

çerçevelenmemiş veya

donatılmamış olanlar

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız