altinoz.com.tr

Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (Tebliğ No: 2010/47)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/17)

26 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30698

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 2/10/2010 tarihli ve 27717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doku Kültürü Yöntemleri ile Üretilen Meyve/Asma Fidanı/Üretim Materyali ve Çilek Fidesi Üretimi,  Sertifikasyonu ile Pazarlaması Tebliği (Tebliğ No: 2010/47)’nin adı “DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMLERİ İLE MEYVE/ASMA FİDANI/ÜRETİM MATERYALİ VE ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU İLE PAZARLAMASI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/47)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“ğ) Genel Müdürlük: Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “koltuk altı gözler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çelikler,” ibaresi eklenmiş, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“j) Bu Tebliğde geçen belge ve formlar, Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.”

“k) Çilek ve asma türlerindeki doku kültüründe; ön temel/temel sınıfında bitkicik, üretim materyali ve fidan üretiminde, genetik analizle çeşit tespiti yapılması şartıyla en fazla 3 alt kültür yapılır. Bir nolu damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyali ile yapılan üretimler ön temel/temel, iki nolu damızlık ünitelerinden alınan başlangıç materyali ile yapılan üretimler temel olur.

  1. l) Meyve türlerindeki doku kültüründe ana kaynak olarak ön temel, temel veya sertifikalı materyal kullanıldığında, elde edilen üretim sertifikalı ya da standart, standart materyal kullanıldığında ise elde edilen üretim standart olur. Doku kültürü ile çoğaltılan sert çekirdekli meyve türlerinin tohum anaçlarında ise ön temel materyalden temel/sertifikalı/standart, temel materyalden sertifikalı/standart üretim yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “bir kontrol raporu” ibaresi “en fazla dört kontrol raporu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
2/10/2010

27717