Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 5)

15 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30479

Cumhurbaşkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı;

a) Devlet Denetleme Kurulunun kuruluşu, görevleri ve işleyişi, Cumhurbaşkanı adına Kurul tarafından yapılacak denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ilgili usul ve esasları, mensuplarının nitelikleri, atanmaları ve görevlendirilmeleri, görev ve yetkileri ve diğer özlük işleri ile ilgili esasları,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarındaki Teftiş Kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarını,

düzenlemektir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi;

a) Yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında,

b) (a) bendinde belirtilenlerin sermayelerinin en az yansından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarda,

c) Kamunun ortaklık hakları bakımından olmak üzere, (a) ve (b) bendinde sayılanlar dışında kalanların; kamunun yönetimde hâkim durumda, nitelikli paya sahip veya birlikte kontrol ettiği yurtdışı dâhil ortaklıklar ve her türlü birimlerinde,

ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında,

d) Kamuya yararlı demeklerde,

e) Vakıflarda,

f) Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde,

g) Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonunun kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda,

ğ) Mevzuatta, Kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, ajans, organizasyon, fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde,

yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Denetçi: Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmakla görevlendirilen süreli ve geçici olanlar dâhil denetim görevlilerini,

b) Denetim ve soruşturma grubu: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapacak uzmanlık gruplarını,

c) Denetleme: Denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerinin tamamını,

ç) Grup başkam: Denetim ve soruşturma gruplarının başkanlığını yürüten Kurul üyesini,

d) İdari personel: Kurul sekreterliğinde görevlendirilen personeli,

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın