altinoz.com.tr

Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi Yönetmeliği

01 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30791

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından bilgileri toplamak, bilgi koordinasyonunu sağlamak üzere oluşturulan Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin yapısını, görev ve sorumlukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

(2) Bu Yönetmelik, Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ile Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezini ve bilgi akışını sağlayacak Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6, 9 ve 537 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan; fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran doğal, teknolojik veya insan kaynaklı ve/veya acil müdahaleyi gerektiren olaylar ile bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Bilgi akışı: Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezine, Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından daimi olarak açık ve/veya gizli biçimde intikal eden her türlü bilgiyi,

c) Daire Başkanı: Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin sevk ve idaresinden sorumlu Daire Başkanım,

ç) Daire Başkanlığı: Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinin sevk ve idaresinden sorumlu Daire Başkanlığını,

d) Genel Müdür: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğünü,

f) İdari İşler Başkanı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanını,

g) İdari İşler Başkanlığı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığını,

ğ) Kurul: Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulunu,

h) Merkez: Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezini,

ı) Temsilci: Bakanlık ile gerekli görülen kamu kurum ve kuruluşlarını temsil etmek üzere Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde görevlendirilenleri,

i) Temsilcilik: Aynı Bakanlık veya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan birimi,

ifade eder.

Tamamı için tıklayınız.