altinoz.com.tr

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 50)

11 Kasım 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30945

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 50

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 630 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı” ibaresi “Dışişleri Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 631 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Bakan: Dışişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,”

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 634 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği Başkanlığınca” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Dışişleri Bakanlığından” ibaresi “Bakanlıktan”, yedinci, onbirinci ve onaltıncı fıkralarında yer alan “Avrupa Birliği Başkam” ibareleri “Bakan” şeklinde ve onsekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Avrupa Birliği Başkanlığına” ibaresi “Bakanlığa” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 636 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “Kurum Başkanı” ibaresi “Genel Sekreter” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “daire başkanlıklarının” ibaresi “başkanlıkların” şeklinde değiştirilmiş ve anılan bent ile (c) bendinde yer alan “Daire” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 637 nci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri kapsamında istihdam edilen personel, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabidir.”

MADDE 6- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 638 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği Başkanı” ibaresi “Bakan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

10 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI