Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Temmuz 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30470

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “banliyö, metro ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (m), (ö), (s), (bb), (dd), (ff) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (jj) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal kuralları karşılayıp karşılamadığını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,”

“e) Bağımsız risk değerlendirme kuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak demiryolu araçlarının emniyet gereklerini yerine getirdiğine dair uygunluğunu kanıtlara dayanarak incelemeyi üstlenen ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,”

“m) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken ve çekilen araçlar ile tren setlerini,”

“ö) Doğrulama belgesi: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına ve/veya ulusal kurallara uygun olarak üretildiğini gösteren ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından hazırlanmış belgeyi,”

“s) Onaylanmış kuruluş: Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan 2008/57/AT direktifine göre kurulmuş, Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onaylanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere izin verilen kuruluşları,”

“bb) Teknik dosya: Uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca ayrı ayrı olarak hazırlanan demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgiyi içeren dosyayı,”

“dd) Tip: Bir demiryolu aracının temel tasarım özelliklerini,”

“ff) Tip onayı: Bir demiryolu aracının yapım tipinin, Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğine uygun olduğuna dair Bakanlık tarafından düzenlenen belgeyi,”

“ll) Değerlendirme Kuruluşu: UTP teknik mevzuatında belirlenen esaslar doğrultusunda, demiryolu araçlarının teknik uygunluğunu değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşları,

mm) Şehir içi raylı ulaşım araçları: Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı olmayan bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve civar bölgeleri arasındaki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, banliyö ve benzeri raylı sitemlerde kullanılan araçları,

nn) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dahil uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden ilgisine göre sorumlu olan onaylanmış kuruluş, değerlendirme kuruluşu veya atanmış kuruluşu”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Demiryolu Araçlarının Tescil Zorunluluğu, Tescil Belgesi Alımında Uyulması Gereken Mevzuat ve Belgelendirme, Belgeyi Verecek Kuruluşlar ve Denetim Hakkı, Tescil Belgesi Başvurusunun Reddi ile Redde İtiraz

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen TEN, RIV, RIC veya RID şartlarına haiz yolcu ve yük vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak yük vagonlarında, vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

(5) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen yük ve yolcu vagonları ile hat, yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları haricindeki demiryolu araçları için TSI/UTP’lere uygun üretildiklerine dair belgesi ile atanmış kuruluş tarafından ulusal kurallara uygunluk belgesinin ibraz edilmesi halinde tescil edilme şartı aranmaz.”

“(6) Yurt dışından kiralama sözleşmesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçları ilgisine göre UTP/TSI, UIC, EN 14033 ve EN 15746-1, 15746-2 standartlarına uygun olduğunun belgelendirilmesi halinde altyapı işletmecisinin izniyle tescil şartı aranmaksızın çalıştırılabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin madde başlığı ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tescil belgesi alımında uyulması gereken mevzuat ve belgelendirme

“(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye’de üretilecek veya yurt dışından ithal edilecek demiryolu araçlarının tescil edilebilmesi için bu araçların AK tarafından yayınlanan TSI veya OTIF UTP teknik ve idari şartları ile birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen şartları da karşılaması zorunludur. Ancak ulusal demiryolu altyapı ağında çalışmalarına rağmen şehir içi raylı toplu taşıma aracı şeklinde çalışan banliyö demiryolu araçlarında, çalışacağı ulusal demiryolu altyapı ağı standartlarına uygun olması şartıyla TSI/UTP teknik ve idari şartları aranmaz.

(2) TSI/UTP teknik şartlarına uygunluk belgesi bulunmayan hat yapım, bakım, tamir, ölçüm makinaları ve kontrol araçlarının ilgisine göre UIC, EN 14033 ve EN 15746-1,15746-2 standartlara uygun olduğunun atanmış kuruluş tarafından belgelendirilmesi halinde tescil işlemleri yapılır.

(3) Demiryolu araçlarının UTP/TSI teknik şartlarına uygunluğunun belgelenmesi değerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının ulusal kurallara uygunluğunun belgelenmesi atanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığının raporlanması bağımsız risk değerlendirme kuruluşları tarafından yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Belge verecek kuruluşlar ve denetim hakkı

MADDE 6 – (1) Bakanlığın, yetkilendirmiş olduğu uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşları ile bu kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş demiryolu araçları üzerinde denetim ve inceleme yapma ve/veya yaptırma hakkı saklıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Başvuru sahibi demiryolu araçlarının tescili için aşağıdaki bilgi, belge ve dilekçe ile birlikte Bakanlığa başvurur:

a) Yük vagonları için COTIF tarafından belirlenen özellikteki bakımdan sorumlu kuruluş beyannamesi veya diğer demiryolu araçları için bakımdan sorumlu birim beyannamesi,

b) Yurt içinden satın alınan araçlar için yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesinden onaylı demiryolu aracına ait fatura sureti,

c) Yurt dışından satın alınan veya kiralanan araçlara ait evrakların ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı asıl veya suretleri ile yeminli mütercimler tarafından yapılmış Türkçe çevirileri,

ç) Değerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluşlardan alınan Ek-10’da içeriği bulunan Türkçe olmayan doğrulama belgeleri ile diğer dokümanların ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı asıl veya suretleri ile yeminli mütercimler tarafından yapılmış Türkçe çevirileri,

d) Ek-8’deki örneğine uygun varsa araçla ilgili kısıtlama kodları,

e) Demiryolu aracı park yerine ait mülkiyet belgesi veya kullanım sözleşmesi/muvaffakatname ve kapasitesi ile ilgili bilgi ve belgeler,

f) Ek-2’de verilen doğrulama beyanı,

g) Uygunluk değerlendirme kuruluşuna/kuruluşlarına ait bilgiler,

ğ) Değerlendirme kuruluşu/onaylanmış kuruluş tarafından demiryolu aracı için hazırlanmış teknik dosya ve doğrulama belgesi,

h) Atanmış kuruluş tarafından hazırlanan ulusal kurallara göre hazırlanan teknik dosya ve doğrulama belgesi,

ı) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen açık noktalar için geçerli ulusal kurallar,

i) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen özel durumlarda uygulanabilir ulusal kurallar,

j) Bağımsız risk değerlendirme kuruluşu raporu,

k) Tüzel kişilere ait imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, ticaret odası ve/veya sanayi odası ticaret sicil kaydı, vekaleten müracaatlarda vekaletname, vekaletname sahibinin imza beyanı aslı veya noter onaylı suretleri.

(2) Bir demiryolu aracının tip onayı varsa bu tipe göre seri olarak imal edilmiş demiryolu araçlarının tescilinde doğrulama belgesi ve ekleri aranmaz.

(3) Bakanlık tarafından tescil edilmiş demiryolu araçlarının sahip değişikliğinde; Demiryolu aracını alan taraf dilekçe, tescil belgesinin aslı ile birinci fıkranın (a), (b) ve (k) bentlerinde sayılan evrakla Bakanlığa başvurur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Tescilli demiryolu araçlarında modifikasyon ve/veya tip değişikliği olması,”

“(2) Tescilli demiryolu araçlarında modifikasyon ve/veya tip değişikliği olması durumlarında yapılan değişikliklerin ilgisine göre uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından verilen rapora ve araç sahibinin başvurusuna istinaden Bakanlık tarafından yeni tescil işlemi yapılır. Modifikasyon ve/veya tip değişikliği imalat süreci uygunluk değerlendirme kuruluşu sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Demiryolu aracının teknik kontrolleri, muayeneleri ve bakımlarının gerçekleştirilmemesi veya sürelerinin geçirilmesi.”

“c) Demiryolu aracının tescil şartlarında ve/veya teknik özelliklerinde yapılan değişikliklerin Bakanlığa bildirilmemesi.”

“(2) Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent için ayrı ayrı 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 15.000 (onbeşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı ayrıca düzenlenir.

(3) Birinci fıkra kapsamında tescili askıya alınmış demiryolu araçlarının eksikliklerini gidermeleri için araç sahibine veya demiryolu tren işletmecisine talep ettikleri kadar bir süre verilir. Bu süre sonunda eksikliklerinin giderildiği belgelenen demiryolu araçlarının tescilleri yenilenir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bakımdan sorumlu kuruluş/birim tarafından Bakanlığa verilen teknik rapora istinaden tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı olan demiryolu aracının tescili iptal edilir. Araç sicil kayıtlarındaki bir demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar bulunması/oluşması halinde; kısıtlamayı getiren lehtarın talebine göre işlem tesis edilir.”

“(3) Araç sahibinin talebi halinde, demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar bulunmaması kaydıyla tescil iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Demiryolu araçlarının sicil kaydında araç için hazırlanmış kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluş ile sahibi hakkında bilgi, araç sicil numarası, araç kısıtlamaları, bakımdan sorumlu kuruluş ve/veya birim bilgileri, aracın daha önce tescillendiği diğer ülkeler, imalat yılı, varsa AK/OTIF referansları yer alır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI/UTP teknik ve idari şartları aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI/UTP teknik ve idari şartları aranmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilendirmesi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yayımlanıncaya kadar demiryolu araçlarının tescil ve sicil işleminde bağımsız risk değerlendirme kuruluşu belgelendirilmesi aranmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Yetkilendirme

GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bakanlık uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bağımsız risk değerlendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesi hakkında usul ve esasları belirleninceye kadar demiryolu araçlarının;

a) TSI’lara uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir onaylanmış kuruluşu,

b) Ulusal yeterliliklere uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir atanmış kuruluşu,

c) Gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığını doğrulamak amacıyla bir bağımsız risk değerlendirme kuruluşunu,

yetkilendirebilir.

(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen hususlarda;

a) Bir demiryolu tren işletmecisini,

b) Bir demiryolu altyapı işletmecisini,

c) Aracı kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşu,

ç) Bakımdan sorumlu kuruluşu/birimi,

d) Demiryolu malzemesinin üretimine doğrudan veya dolaylı olarak katılan bir demiryolu malzemesi üreticisini,

e) Bu fıkranın yukarıdaki bentlerinde sayılan kuruluşların bağlı ortaklıklarını,

yetkilendiremez.

GEÇİCİ MADDE 10 – (1) 2020 yılı sonu itibariyle yurt dışından ithal edilecek ikinci el lokomotif ve tren setlerinde TSI/UTP şartı aranmaz, ancak bu araçlar 10 yaşından büyük olamaz.

(2) Bu araçların üretildiği teknik standartlara uygun olduğunun belgelendirilmesi değerlendirme kuruluşu, ulusal kurallara uygun olduğunun belgelendirilmesi atanmış kuruluş tarafından yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin EK-2, EK-4 ve EK-10’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın