Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2010/3) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

31 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29610

Rekabet Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1 – 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2010/3) 8 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Dosyaya giriş hakkının kullanılabileceği süre ve şekil”

“(4) Dosyaya giriş talepleri, bu Tebliğin ekinde yer alan Dosyaya Giriş Talep Formunun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması suretiyle yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Dosyaya giriş talepleri, Formda yer alan hususlar göz önünde bulundurularak, soruşturma heyeti tarafından değerlendirilir. Talebin kabul edilmesi halinde, dosyaya giriş yöntemi, zamanı ve dosyaya girişe ilişkin diğer hususlar yazılı olarak talep sahibine bildirilir.

(2) Soruşturma heyeti talebin kısmen ya da tamamen uygun olmadığı kanaatine varırsa, talebe ilişkin karar Kurul tarafından verilir. Dosyaya giriş talebinin reddedilmesi halinde gerekçesi talepte bulunana bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe ekteki Ek-1 eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın