Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

19 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30101

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi, çevreye duyarlılık yönünde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesi sahibi konaklama tesislerinin talebi üzerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesine, 10/05/2005 tarihli ve 2005/8948 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesine ve 8/7/2013 tarihli ve 2013/5265 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesine

İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

MADDE 4 – (1) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvuruları, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-1)

b) Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu (Ek-2)

Başvuru dilekçesi

MADDE 5 – (1) Matbu başvuru dilekçesi (Ek-1), belge talebinde bulunan gerçek kişi tarafından, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanır.

(2) Dilekçe ekinde yer alan bilgi ve belgelerin gerçeği yansıttığı beyan edilir.

(3) İşletmenin açık ve kapalı olduğu dönemlere ilişkin açıklamaya yer verilir.

(4) Dilekçe ekinde; Çevreye Duyarlılık Kriterleri Başvuru Formu ve Değerlendirme Formunun birinci ve ikinci bölümlerinde bulunan kriterlere yönelik çalışmaları, faaliyetleri, raporları ve belgeleri kapsayan, en fazla 30 dakika sürecek şekilde hazırlanan, ppt veya pdf uzantılı sunumu içeren taşınır bellek istenir.

Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu

MADDE 6 – (1) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi talebi başvurularında çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu örneği (Ek-2) düzenlenir.

Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formunda yer alacak bilgiler

MADDE 7 – (1) Çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formunda;

a) Çevre yönetim politikası ve eylem planının amacı ve hedefi,

b) Çevre yönetim politikası ve eylem planının duyurulması veya elektronik ortamda erişime açık olması,

c) Çevre yönetim politikası ve eylem planında üç aylık aralıklarla iyileştirmeye yönelik gözden geçirme yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması,

ç) Su ve enerji tüketimi, kimyasal maddeler ve atık miktarlarına ilişkin verilerin periyodik olarak ölçülmesi, izlenmesi, dokümante edilmesi, hedef belirlenmesi,

d) Eylem planının uygulanması amacıyla konusunda eğitim almış özel bir yetkilinin tesis bünyesinde çalıştırılması ya da bu hizmetin işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte bir uzmandan veya uzman firmadan alınması,

e) İşletme tarafından çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele periyodik olarak eğitim verilmesi,

f) Atık suların foseptik dışında bir sistemle bertaraf edilmesi,

hususlarının belirtilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurularının Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi taleplerinde;

a) Yapılan başvurular incelenerek uygun bulunan tesisler için çevreye duyarlı konaklama tesisi talep inceleme raporu düzenlenir.

b) Yapılan inceleme sonucunda başvurusu uygun görülen tesisler, değerlendirme formu uygulanması amacıyla sınıflandırma programına alınır.

c) Başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları, gerekçeli bir yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Değerlendirme Formu ve Sınıflandırma

Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Değerlendirme formu

MADDE 9 – (1) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi taleplerinin değerlendirilmesinde Ek-3’te bulunan değerlendirme formu kullanılır.

(2) Tesis türlerine ve sınıflarına ilişkin puan barajları, değerlendirme formunda belirtilmiştir.

Sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 10 – (1) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, tesis mahallinde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri Değerlendirme Formu uygulanır.

(2) Tesis mahallinde Sınıflandırma Komisyonu üyelerine, başvuru esnasında dilekçe ekinde elektronik ortamda verilen sunum en fazla 30 dakika sürecek şekilde yapılır.

(3) Söz konusu değerlendirme formu üç aşamadan oluşur. Birinci bölümde belirtilen zorunlu kriterlere ilişkin maddelerin her birinden en az 1 puan almak kaydıyla toplamda formda belirtilen bölüm asgari puanının alınması zorunludur. İkinci bölümde belirtilen kriterlerden formda belirtilen bölüm asgari puanının alınması zorunludur. Birinci bölüm asgari puanının alınamaması durumunda ikinci bölüme, ikinci bölüm asgari puanının alınamaması durumunda üçüncü bölüme geçilmez ve başvuru olumsuz olarak değerlendirilerek sınıflandırma formu çalışması sonlandırılır.

(4) Her üç bölüm puanlanarak Komisyon üyelerince verilen puanların ortalaması alınır ve tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir.

(5) Yapılan sınıflandırma sonucunda tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puan barajını aşan tesislere Makam Oluru ile belge düzenlenir.

(6) Belge sahibi değişikliğinde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde belirtilen evrakın yeni belge sahibi adına, işletici değişikliğinde ise yeni işletmeci adına düzenlenerek gönderilmesi için 30 gün süre verilir. Uygun evrakı gönderen tesisin belge devri, aksi durumunda ise belgesinin geçerliliğini yitirmesi işlemleri Makam Oluruna bağlanarak yürütülür.

(7) Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinde belirtilen tesisin türünün değişmesi veya sınıfının yükselmesi sonucunda anılan belgelerin yeniden düzenlenmesinden sonra, belge sahibine 30 gün süre verilerek bu süre sonunda tesis mahallinde Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri için Değerlendirme Formu uygulaması yapılır.

(8) Belirlenmiş olan asgari puan barajını aşamayan tesislerin talebinin uygun görülmediği, daha önceden belgesi bulunması durumunda ise belgesinin geçerliliğini yitirdiği Makam Oluruna bağlanarak belge sahibine bildirilir.

(9) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesinin düzenlenmesi ya da geçerliliğini yitirmesi durumunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine bilgi verilir.

(10) Bir yıl içerisinde aynı girişimci adına üst üste yapılan iki sınıflandırma sonucunda talebi uygun görülmeyen tesislere ilişkin üçüncü başvuru, en son sınıflandırma sonucunun tebliğ tarihinden itibaren altı ay geçmiş olması halinde yapılabilir. Bir yılın hesabında ilk sınıflandırma tarihi esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ve Plaketinin Hazırlanmasına, Belge ve

Plaketlerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Esaslar

Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi düzenlenmesi

MADDE 11 – (1) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Tesisin adı.

b) Adresi.

c) Türü ve varsa sınıfı.

ç) Belge sahibinin adı veya unvanı.

d) Tesisin tahsisli arazide bulunması durumunda mal sahibi.

e) Turizm işletmesi/kısmi turizm işletmesi belgesi tarih ve numarası.

f) Belge düzenlenmesine esas Makam Oluru tarih ve sayısı.

Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesini haiz işletmelere plaket düzenlenmesi

MADDE 12 – (1) Konaklama tesislerinin plaketlerinde tür ve sınıflarını gösteren ifadeler yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.

Puan ilavesi

MADDE 13 – (1) Konaklama tesisinin bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye göre yapılacak puan ilavesinde, değerlendirme formunda bulunan illere ait 6 bölgeyi gösterir tablo dikkate alınır.

(2) Çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu uygulamasında, tesislerin termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi veya kırsal turizme yönelik faaliyet göstermesi halinde puan ilavesi değerlendirme formunda belirtilen şekilde yapılır.

Diğer hususlar

MADDE 14 – (1) Ek-3’te bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Değerlendirme Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin talebi üzerine uygulanır.

(2) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar. Bu süre verilen belge için geçerlilik süresi olmayıp, belge Bakanlıkça aksi belirtilmediği sürece geçerlidir.

(3) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeleri, Turizm İşletmesi veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesine bağlı belge niteliğinde olduğundan söz konusu belgelerin iptali durumunda Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi de geçerliliğini yitirir.

(4) Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesinin geçerliliğini yitirmesi durumunda, tesise ilişkin söz konusu belge ve plaket Bakanlığa iade edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış olan konaklama tesisleri, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde, Ek-3’te bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Değerlendirme Formu ile sınıfları için belirlenen asgari standartları sağlarlar. Bu süre içerisinde 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 2 yıllık sürenin dolması halinde, yeniden sınıflandırma için bu maddede belirtilen 1 yıllık sürenin dolması beklenir.

(2) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapan ve belgeleri uygun görülerek denetim programına alınan tesislerin başvuruları başvuru tarihinde yürürlükte olan 22/9/2008 tarihli ve 27005 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3)’e göre sonuçlandırılır. Belge verilmesi uygun görülenler, 1 yıllık uyum süresinin sonunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

 

Bu Yazıyı Paylaşın