4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/19)

19 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30396

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Muğla ili Güllük Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827′ N – 27° 30.365′ E) ile Çamça Burnu (37° 07.705′ N – 27° 25.180′ E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda sürütme ve çevirme ağlarıyla (Harita-11-2),”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Ordu-Giresun Havaalanının bulunduğu (40° 58.104′ N – 38° 3.332′ E), (40° 58.559′ N – 38° 3.344′ E), (40° 58.559′ N – 38° 7.136′ E), (40° 57.435′ N – 38° 7.136′ E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-27-1),”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgede yer alan “Ticari deniz süngerleri” bölümü çıkarılmış ve çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Üyesi olduğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) kapsamında takibi yapılan kılıç balığının avcılığına ve izin verilmiş olan balıkçı gemilerinin faaliyetlerine Bakanlıkça kısmi veya genel yasaklama getirilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belirlenen ve ilan edilen zamanlarda lagün içinde avcılık yapılması yasaktır.”

“(12) Yaşamlarının bir kısmını denizlerde geçiren türlerin lagünlerdeki avcılığında, sazangiller için getirilen zaman yasakları uygulanmaz. Bu türler için lagüne özel zaman bakımından getirilmiş bir düzenleme var ise bu düzenlemeler, yok ise aynı tür için denizlerde getirilmiş olan zaman yasakları uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) İstilacı türlerin avcılığına; yapılan araştırma sonuçları ve istihsal alanının özellikleri dikkate alınarak, zaman ve istihsal vasıtası açısından getirilen yasak ve kısıtlamalar dikkate alınmaksızın Bakanlıkça istisnai olarak izin verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yetiştiricilik veya avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinin ilk satışının yapıldığı yere, su ürünleri toptan satış merkezine, su ürünleri haline, soğuk hava deposuna, işleme veya başka bir yetiştiricilik tesisine nakillerinde ve canlı olanlarının naklinde Ek- 8’de yer alan Nakil Belgesinin bulunması zorunludur.”

“(4) Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla avcılık yoluyla elde edilen ürünlerde su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine, yetiştiricilik tesislerinden nakledilecek ürünler için ise, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde yetiştiricilik tesislerine verebilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(27) Özel avcılık izniyle yapılan avcılık sırasında, zaman yasağına tabi olmayan türlerin avcılığı, bu Tebliğde yer alan diğer düzenlemelerde aksi belirtilmediği sürece serbesttir.

(28) Su ürünleri istihsal alanlarında Bakanlıkça yürütülen izleme programları kapsamında, insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen türlerin karaya çıkarılmasına Bakanlıkça kısmi veya bölgesel yasaklamalar getirilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin Haritalar ekinde yer alan Harita-11-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı eke Harita-27’den sonra gelmek üzere aşağıdaki Harita-27-1 eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Tebliğin;

a) 5 inci maddesi 15/4/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın