Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Eylül 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30538

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 3/3/2018 tarihli ve 30349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (SHY-33B)’in 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen terminal işletme ruhsatının temdit zorunluluğu, havaalanı ve terminali birlikte işleten ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükten havaalanı terminal işletme ruhsatı alan işletmelere de uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) İşyerlerinin ısıtma ve havalandırması ile ilgili olarak uygun sistemlerin kullanılması.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Genel Müdürlükten bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı bina içerisinde iç ve dış hat için tek terminal işletme ruhsatı almış işletmeciler ruhsat temdit tarihinden en fazla 60 (altmış) gün önce Genel Müdürlüğe başvurarak işlettiği her bir “iç hat” ve “dış hat” hizmeti için ayrı terminal işletme ruhsatı alır. Bu kapsamda verilecek ruhsatlar için Genel Müdürlük hizmet tarifesinde yer alan terminal işletme ruhsatı ilk veriliş ücreti yerine her bir ruhsat için temdit ücreti alınır. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü bu işletmecilere de uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendi ile yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu için gerekli tüm beyan ve belgelerin ruhsat başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişiler tarafından eksiksiz olarak başvuru merciine verilmesi gerekmektedir. Başvuru mercii ile yer tahsis sözleşmesinin imzalanması ve binanın yapım süresi ya da hâlihazırdaki bina ise tadilatının tamamlanması sonrasında tahsisli mahallin hizmete hazır hale getirilmesini müteakip, başvuru formu ekinde belirtilen belgelerle birlikte en geç on beş gün içinde başvuru mercii tarafından ana dosyanın hazırlanarak Genel Müdürlüğe sunulması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Terminal işletme ruhsatı bulunan işletme, inşaat ya da operasyonel nedenler ile faaliyetlerini aynı havaalanında terminal işletme ruhsatı bulunan başka bir terminalde sürdürmeyi talep edebilir. Bu durumda, Genel Müdürlükçe havacılık emniyeti ve güvenliği ile yolcu kolaylıkları açısından bir değerlendirme yapılır. Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında işletilen terminaller için DHMİ Genel Müdürlüğünün de görüşü alınır. Yapılan değerlendirmenin olumlu olması halinde, talep doğrultusunda Genel Müdürlük tarafından uygun görülen bir süre için işletmeye terminal faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük tarafından yapılan denetimlerde 2920 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler ile ICAO ve ECAC tarafından belirlenen uluslararası kurallara aykırı durumlar nedeniyle uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğini olumsuz etkileyen durumların, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının, Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edildiğinin, ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin ve işyerlerinin faaliyeti durdurulur. Bu durum Terminal İşletmecesine ve Havaalanı İşletmecesine bildirilir.”

“(2) Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilmiş olan işletmecinin aykırılıklarının giderilmesinden, terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi sorumludur. Aykırılığın Genel Müdürlükçe en fazla 60 güne kadar verilen sürede giderilmemesi halinde, ruhsat iptali için terminal işletmecisi ve havaalanı işletmecisi tarafından Genel Müdürlüğe başvurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kamu özel işbirliği projeleri kapsamında DHMİ tarafından ihale edilen ve özel sektör tarafından işletilen havaalanlarındaki sıhhi işyerleri, DHMİ tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uyum açısından yılda en az bir kez denetlenir. Ancak, 50’den fazla sıhhi işyeri bulunan havaalanlarında bu denetlemeler 2 yılda en az bir kez yapılabilir. Yapılan denetimler sırasında mevzuata aykırı hususların ve/veya 29 uncu maddede belirtilen ulusal ve uluslararası gerekliliklerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işyerlerinin faaliyeti hemen durdurulur. Mevzuata aykırı husus 90 gün içerisinde giderilemezse ruhsat iptal edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Uyum süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Halen işletilmekte olan havaalanlarında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce terminal işletme ruhsatı olmayan terminallerin işletmecileri bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre almak zorunda oldukları havaalanı terminal işletme ruhsatı başvurusunu en geç 31/12/2019 tarihine kadar Genel Müdürlüğe yapar.”

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin 1 inci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2019 tarihinden itibaren, diğer maddeleri ise yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/3/2018

30349

Bu Yazıyı Paylaşın