BKK 2017/9756 Türkiye Varlık Fonuna Aktarılan Kuruluş, Kaynak ve Varlıklar Hakkında Karar

05 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29970 (Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/9756

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kuruluş, kaynak ve varlıklar hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9756 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Türkiye Varlık Fonuna devredilen taşınmazlar

MADDE 1- (1) Mülkiyeti Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazların, tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu taşınmazlar, devir ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar Maliye Bakanlığı tarafından yönetilmeye devam olunur.

Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kuruluşlar

MADDE 2- (1) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketinin sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerin tamamı, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin % 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırılmıştır.

(2) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Başbakan yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Devamı İçin Tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın