BKK 2016/9429 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

9 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29883

Karar Sayısı : 2016/9429

Ekli “Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 14/10/2016 tarihli ve 6904 sayılı yazısı üzerine, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN YAPISINA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin yapısına ve işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Karar, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Alt fon: Türkiye Varlık Fonuna bağlı olarak kurulan her bir fonu,

b) Fon: Türkiye Varlık Fonunu veya alt fonları,

c) Fon kuruluş belgesi: Türkiye Varlık Fonuna bağlı olarak kurulacak her bir alt fon için hazırlanan kuruluş belgesini,

ç) İçtüzük: Türkiye Varlık Fonu içtüzüğünü,

d) Kanun: 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,

e) KGK: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

f) Portföy: Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, varlıklar ile işlemlerin tümünü,

g) Şirket: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketini,

ğ) TMS/TFRS: Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlan,

h) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

ı) TVF: Türkiye Varlık Fonunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Şirketin Faaliyet Esasları

Şirket ve gerçekleştirebileceği faaliyetler

MADDE 4- (1) Şirketin ana faaliyet konusu; Kanunda belirtilen ve proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama, yerli ve yabancı ortaklıklar kurma ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemleri de dâhil olmak üzere ikinci fıkrada belirtilen faaliyetleri gerçekleştirecek olan TVF ve alt fonların kurulması ve yönetimidir, Şirket bu faaliyetleri çerçevesinde araştırma faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirebilir.

(2) Şirket, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflerin yanı sıra piyasalarda güveni artırıcı adımlar atma hedefi ile likidite, yatırım, risk ve getiri tercihlerini dikkate alarak;

a) Yerli ve yabancı şirketlerin paylarının, Türkiye’de ve yurt dışında kurulan ihraççılara ait payların ve borçlanma araçlarının, kıymetli madenler ve emtiaya dayalı olarak ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının, fon katılma paylarının, türev araçlarının, kira sertifikalarının, gayrimenkul sertifikalarının, özel tasarlanmış yabancı yatırım araçlarının ve diğer araçların alım satımını,

b) Her türlü para piyasası işlemlerini,

c) Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayrimaddi hakların değerlendirilmesini,

ç) Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemlerini,

d) Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri,

ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirebilir. Şirket tarafından, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak edilebilir.

(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen faaliyetler Şirket veya iştirakleri tarafından, TVF veya TVF’ye bağlı alt fonlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.

(4) Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Şirket, yönetim kurulu karart ile yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat büroları kurabilir, acentelikler tesis edebilir.

Faaliyet ilkeleri

MADDE 5- (1) Şirket, faaliyetlerini yürütürken kurduğu ve yönettiği fonların çıkarlarını objektif iyi niyet, özen ve basiret ilkelerini esas alarak gözetir. Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uyulur.

a) Şirket ve fon yöneticileri yatırım kararlarında; Kanun, stratejik plan, içtüzük, kuruluş belgesi ve esas sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uyar. Bu kararlar ile ilgili belgeler en az beş yıl süreyle Şirket nezdinde saklanır.

b) Şirket ve fon yöneticileri, portföyleri; stratejik plan, içtüzük, kuruluş belgesi ve esas sözleşmesinde belirtilen yatırım stratejisine uygun olarak oluşturur ve yönetir.

c) Fon yöneticileri portföyler için yapılan bir yatırım işleminden dolayı kendi veya üçüncü kişiler lehine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlayamaz.

ç) Şirket ve şirket çalışanları portföyde yer alan varlıklar üzerinde, portföy yönetimi amacı dışında, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz.

d) Şirket, herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan hizmet ilişkisi dışında Şirketin veya TVF’nin imkânlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarını önleyici tedbirleri alır,

e) Şirket, yatırıma yönelik araştırma sonuçlarının ve fon yönetimi sırasında elde ettiği bilgilerin fonlardan önce Şirket veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmasını önleyici tedbirleri alır.

Şirketin organizasyon yapısı ve komiteler

MADDE 6- (1) Şirket ve fonlar için gerekli birimler, yönetim kurulu kararı ile oluşturulur. Bu birimlerin görev tanımları ve iş akışları yazılı hale getirilerek yönetim kurulu kararı ile onaylanır. .

(2) Şirket nezdinde bir danışma kurulu oluşturulur. Kurul yılda asgari iki defa toplanır. Kurulun fonksiyonu ve çalışma usulleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yönetim kurulu kararı ile Şirket nezdinde bir icra kurulu oluşturulabilir. Bu kurulun görev ve yetki sınırları yönetim kurulu kararı ile belirlenir,

(4) TVF kapsamında kurulacak her bir alt fon için yatırım komitesi oluşturulur. Yatırım komitelerinde, en az bir yönetim kurulu üyesi, genel müdür ile bir portföy yöneticisi yer alır. Bunların dışında şirket içinden veya dışından ilgili alt fonun yatırım stratejisine uygun kişiler de yatırım komitelerinde görevlendirilebilir. Yatırım komitelerinin görevleri ve yetkileri TVF içtüzüğü ile ilgili alt fon kuruluş belgesinde belirtilir.

Şirketin gelirleri

MADDE 7- (1) Şirketin ana gelir kaynakları aşağıdaki şekildedir.

a) Şirket sermayesinin değerlendirilmesinden kaynaklı gelirler.

b) Yönetilen fon ve portföylerden tahsil edilen fon işletme ve yönetim ücretleri.

c) Şirketin diğer faaliyetleri çerçevesinde elde edilen gelirler.

ç) Diğer gelirler.

Stratejik yatırım planına ilişkin esaslar

MADDE 8- (1) Şirket ve bağlı şirketleri ile TVF ve TVF bünyesinde kurulacak alt fonları kapsayan üç yıllık stratejik yatırım planı, yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve Bakanlar Kuruluna sunulur.

Çıkar çatışmasının önlenmesi

MADDE 9- (1) Şirket, faaliyetlerini sürdürürken, yönettiği portföylerin çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranır.

(2) Şirket, çıkar çatışmalarının önlenebilmesini teminen;

a) Çıkar çatışmalarını en aza indirecek örgütsel yapılanmayı ve karar alma süreçlerini oluşturur ve gerekli tedbirleri alır.

b) Kendi personeli arasında, personeli ile yönettiği portföyler ya da yönettiği portföylerin kendileri arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını tanımlar, çıkar çatışmalarının önlenmesi için alınabilecek tedbirleri ve çıkar çatışmalarının önlenememesi durumunda izlenecek prosedürleri içeren yazılı çıkar çatışması politikasını oluşturur ve bu politika yönetim kurulu kararına bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İç Sistemler

Risk yönetim sistemi

MADDE 10- (1) Şirketin faaliyetleri ile yönetimindeki portföyler için bir risk yönetim sistemi oluşturulur ve buna ilişkin prosedürler yazılı hale getirilir. Risk yönetim sistemine ilişkin usul ve esaslar şirket yönetim kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulur. Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, portföyün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olur.

İç kontrol sistemi

MADDE 11- (1) Şirket bünyesinde tespit edilen risklerin de izlenmesine imkân verecek şekilde bir iç kontrol sistemi oluşturulur. İç kontrol sistemine ilişkin usul ve esaslar şirket yönetim kurulu tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulur.

İş akışları ile acil ve beklenmedik durum planı

MADDE 12- (1) Şirketin tüm faaliyetlerine ilişkin iş akışları ile acil ve beklenmedik durum planı yazılı hale getirilir ve Şirket yönetim kurulunca karara bağlanarak yürürlüğe konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Şirket Yöneticileri ve Personele İlişkin Hükümler

Şirketin yöneticilerine ve personeline ilişkin şartlar

MADDE 13- (1) Şirket personeli; genel müdür, genel müdür yardımcıları ve ihtisas personeli ile diğer personelden oluşur.

(2) Şirketin yönetim kumlu başkan ve üyeleri ile genel müdürü Kanunda aranan şartları taşır.

(3) Yönetim kurulu, şirket personelinde aranacak şartlan tespit etmeye yetkilidir.

Personelin uyacağı ilkeler ve sır saklama

MADDE 14- (1) Şirketin yöneticileri ve personeli, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği gösterir, çıkar çatışmalarından uzak kalır, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek iş ve işlemlerden kaçınır.

(2) Şirketin yöneticileri ve personeli işleri dolayısıyla öğrendikleri sırları üçüncü kişilere açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Şirketin Tabi Olduğu Yükümlülükler

Finansal tablolar ve bağımsız denetim

MADDE 15- (1) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, TVF ve TVF bünyesinde kurulacak alt fonlar, yıllık olarak hazırlanacak finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS’yi esas alır.

(2) Şirket yönetim kurulu, gerekmesi halinde uluslararası finansal raporlama standartlan uyarınca da finansal tablolar hazırlanmasına karar verebilir.

(3) Şirketin, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketlerin, TVF’nin ve TVF bünyesinde kurulacak alt fonların finansal raporlarının bağımsız denetimi, sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlara yaptırılır.

Denetim

MADDE 16- (1) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, TVF ve TVF bünyesinde kurulacak alt fonların denetimi Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına uygun olarak yapılır.

Defter, kayıt tutma ve belge düzeni

MADDE 17- (1) Şirket, TTK ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tutmak zorunda olduğu defter ve kayıtları tutmak, söz konusu belgeleri TTK’nın 82 nci maddesi uyarınca saklamak ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt ve işlemlerinde tabi olunan diğer düzenlemelere uymak zorundadır. Şirket yönetim kurulu, işin mahiyetinin gerektirdiği diğer defter ve kayıtların tutulmasına karar vermeye, bunlara ilişkin iş akışlarını ve prosedürleri oluşturmaya yetkilidir.

Kamuyu bilgilendirme ve hazırlanacak raporlar

MADDE 18- (1) Şirket, kendisine ve TVF’ye ait yıllık faaliyet raporlarını Şirket internet sitesinde ilan eder. Faaliyet raporlarının içeriği yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kurumsal yönetim düzenlemeleri

MADDE 19- (1) Şirket nezdinde, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uygun surette kurumsal yönetim, denetim ve riskin erken saptanması komiteleri kurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Fonlara ve Fon Yöneticiliğine İlişkin Esaslar

TVF ve alt fonların kuruluşu ile fon içtüzüğü

MADDE 20- (1) TVF’nin kaynakları;

a) Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından; özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve TVF’ye devrine karar verilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonundan TVF’ye aktarılmasına karar verilen nakit fazlasından,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç fazlası gelir, kaynak ve varlıklardan, Bakanlar Kurulu tarafından TVF’ye aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilenlerden,

c) TVF tarafından yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın sağlanan finansman ve kaynaklardan,

ç) Para ve sermaye piyasaları dışında diğer yöntemlerle sağlanan finansman ve kaynaklardan,

oluşur.

(2) TVF’nin mal varlığı İle Şirkete yönetilmek üzere devredilen varlık ve haklar, Şirketin mal varlığından ayrıdır. TVF’nin mal varlığı, TVF hesabına olması şartıyla para ve sermaye piyasalarından finansman temin etmek dâhil TVF ve alt fonların yapmaya yetkili olduğu faaliyetlere ilişkin iş ve işlemler haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez, başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dâhil edilemez. Şirketin üçüncü kişilere olan borçlan ve yükümlülükleri ile TVF’nin aynı üçüncü kişilerden olan alacakları birbirlerine karşı mahsup edilemez.

(3) TVF’ye devredilen varlıklar ve haklar ile Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde elde edilen tescile tabi olabilen diğer her türlü değer, ilgili siciline veya kütüğüne TVF adına tescil edilir. TVF, bu madde kapsamındaki tescil işlemleri ile sınırlı olmak üzere tüzel kişiliği haiz addolunur.

(4) Şirket tarafından hazırlanan TVF içtüzüğünün ticaret siciline tescili ile TVF kurulur. TVF ve alt fonların kuruluşu, yapısı, işleyişi, yönetimi ve yapacağı işlemler TVF içtüzüğü ile Şirket esas sözleşmesi hükümleri dâhilinde belirlenir. Her bir alt fon kuruluşunda, yönetim kurulu bir fon kuruluş belgesi hazırlar. Fon kuruluş belgesinin formatı ve asgari içeriği Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenir. İçtüzükte asgari olarak, TVF’ye bağlı alt fonlara ilişkin olarak yatırım yapılabilecek varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri, portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar, portföyün değerlemesine ilişkin esaslar, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar yer alır.

Fon yönetim sözleşmesi

MADDE 21- (1) Şirket tarafından yönetilmesine karar verilen fonlara ilişkin olarak ilgili fondan sorumlu kuruluş ile bir fon yönetim sözleşmesi akdedilir. TVF ve alt fonlara ilişkin olarak Şirket ile TVF arasında fon yönetim sözleşmesi akdedilmesi ihtiyaridir. Alt fonların Şirkete ödeyeceği fon yönetim ücretine ilişkin esaslara fon içtüzüğünde, fon kuruluş belgesinde ve bulunması halinde fon yönetim sözleşmesinde yer verilir.

(2) Alt fonların portföyünün yönetilmesi için ilgili mevzuata göre yetkili kuruluşlardan hizmet alınması halinde fon/portföy yönetim sözleşmesi imzalanır.

Varlıkların saklanması

MADDE 22- (1) Fon varlıklarının alt fon bazında yurt içinde veya yurt dışında yetkili bir portföy saklayıcısında saklanıp saklanmayacağı hususuna içtüzük ve fon kuruluş belgesinde yer verilir.

Fon portföyündeki varlıkların yönetimi

MADDE 23- (1) Fon portföyündeki varlıkların idari ve mali hak kullanımları Şirket veya dışarıdan hizmet sağlayan kuruluş tarafından yerine getirilir. Buna ilişkin esaslara içtüzük ve fon kuruluş belgesinde yer verilir.

TVF’nin finansman sağlaması

MADDE 24- (1) TVF, her türlü yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından, ilgili mevzuat kapsamında yer alan izin ve onaylar aranmaksızın finansman ve kaynak sağlayabilir.

(2) Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca özgü olarak Şirketin gerek duyması hâlinde 6362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen yöntemler izlenebilir. Bu durumda 6362 sayılı Kanun çerçevesinde kurul ücreti ödenmez.

(3) Finansman sağlanırken TVF portföyü üzerinde teminat, rehin, kefalet ve ipotek tesis edilebilir.

(4) Finansman sağlanmasında karar alma süreçlerine, ihraç koşullarına ve benzeri diğer hususlara içtüzük ve alt fon kuruluş belgelerinde yer verilir.

Fonların denetimine ilişkin esaslar

MADDE 25- (1) TVF ve alt fonların finansal tabloları ve bunların denetim usul ve esasları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Fonların sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin esaslar

MADDE 26- (1) Alt fonlar süreli veya süresiz kurulabilir. Süreli alt fonlar kuruluş belgesinde belirlenen sürenin sonunda, süresiz alt fonlar ise tasfiyeye ilişkin yönetim kurulu kararı alınarak tasfiye edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Gayrimenkul yatırımları ve değerlemeye ilişkin esaslar

MADDE 27- (1) Şirket tarafından gayrimenkuller, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değeri, bu değeri etkileyen gayrimenkulun niteliği, piyasa ve çevre koşulları analiz edilerek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartlan çerçevesinde değerlemek üzere Sermaye Piyasası Kurulu listesinde yer alan gayrimenkul değerleme şirketleri ile anlaşılabilir. Fon portföyünde yer alan gayrimenkuller, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydalar dışındaki varlıklara ilişkin değerleme hizmetleri için uzman kuruluşlardan hizmet alınabilir.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın