SGK Genelgesi 2016/25 (Yeniden Yapılandırma Hk)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 40071718-206990316-E.5979435

Tarih: 08/11/2016

Konu : 2016/18 sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler

GENELGE

2016-25

Bilindiği üzere, 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanununuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanunun 10 uncu maddesinin yirmi birinci fıkrası uyarınca Kurumumuza verilen yetkiye istinaden 22/8/2016 tarihli ve 2016/18 sayılı Kurum Genelgesiyle düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 7/9/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendinde;

“İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi. Kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. Borçlanma ve ihya kapsamındaki primlerden dolayı bu indirimden yararlanılmaz. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.”

hükmü yer almakta olup, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi 1/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki aktif sigortalılardan (isteğe bağlı sigortalılar hariç) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendi hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin ilgili Kanun hükmü gereği Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını yapılandırmaları ve yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece (kapsama girmeyen sigorta primi borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammını ödemeleri halinde) yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bu bağlamda, 2016/18 sayılı Genelgenin “13.10. Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması” başlıklı bölümün sonuna aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların (isteğe bağlı sigortalılar hariç) Kuruma muaccel sigorta primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olması halinde bu borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması ve yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşviklerinden yararlandırılması mümkün olacaktır. Ancak, 6736 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuza olan borçlarını yapılandırmış sigortalılardan (gerek peşin ödeme, gerekse taksitle ödeme), peşin ödeme yolunu tercih etmiş olanların peşin ödeme tutarını, taksitli ödeme yolunu tercih etmiş olanların ise ilk taksit tutarını 2/1/2017 tarihine kadar ödememeleri halinde, teşvik uygulamasının başlatıldığı 1/10/2016 tarihinden 2/1/2017 tarihine kadar yararlandıkları teşvikler iptal edilerek sigorta primi teşvik tutarları, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.”

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bu Yazıyı Paylaşın