altinoz.com.tr

BKK 2016/9152 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

09 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29826

Karar Sayısı : 2016/9152

Ekli “2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’Tn yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 5/9/2016 tarihli ve 10256 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/9/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

2016 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1– 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“(8) Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan ziraat odası ve üretici örgütlerine, İşletme Bazlı Danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilen görevleri yerine getiren ziraat odası, üretici örgütlerinde istihdam edilen en fazla 5 tarım danışmanının her biri için 30.000 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği 12 aylık hizmet sunumuna bağlı olarak eşit iki dilim halinde ödenir. Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alabilecek tarımsal işletmeler, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmam ve kuruluşlar, bu kuruluşlarda ve il/ilçe düzeyinde istihdam edilecek tarım danışman kotası, işletme bazlı danışmanlık kapsamında Bakanlıkça verilecek görevler, destekleme ödemesi kriterleri, destekleme ödemesi yapılacak kuruluşlar, denetleme ve cezaların uygulanması, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.”

MADDE 2– Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

tarimsal-dest