Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.e)

01 Mart 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32476

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1- 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(3) Katılma paylarının ihraç edilebilmesi için fon izahnamesinin Kurul tarafından onaylanması gereklidir. İzahnamede bulunması gereken asgari unsurlar Ek-2’de yer almaktadır. Şu kadar ki serbest fonlara ilişkin hükümler saklıdır.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin birinci, ikinci, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Serbest fonlar bu Tebliğin 17 ila 24 üncü maddelerinde yer alan portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun KAP sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapabilirler.

(2) Payları serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fonlar için ilgili otoriteden izin alınmış olma şartı aranır. Bu kapsamda, hangi ülkelerde kurulu fonların portföye alınabileceğine fonun KAP sayfasında ilan edilen yatırım stratejisinde yer verilir. Kurul serbest fonların portföylerine alınacak yabancı fon paylarına ilişkin kısıtlamalar getirebilir.”

“(7) Serbest fonların portföyüne bu Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan türev araçların yanı sıra swap sözleşmeleri de dahil edilebilir. Serbest fonların portföylerinde yer alan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile swap sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan risklere ilişkin limitlere fonun KAP sayfasında yer verilir. Limitlerin aşılması halinde kurucunun yönetim kurulu tarafından limitlere uyumun sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınır ve fonun KAP sayfasında ilan edilir.

(8) Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasını gerektirecek nitelikteki izahname değişikliklerine ilişkin duyurular değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilir.”

“(11) Serbest fonların KAP sayfasında ilan edilen katılma payı alım satım esaslarında katılma paylarının fona iadesi için pay fiyatlarının ilan süresinden daha farklı ve uzun süreler belirlenebilir.”

 “(14) Serbest fonların izahnamesinde yalnızca Ek-2’nin (a), (b) ve (ğ) bentlerinde yer verilen unsurlar yer alır. Diğer unsurlara ilişkin bilgiler, karşılaştırma ölçütü veya eşik değerin belirlenme esasları ile fon yönetim ücreti oranı fonun KAP sayfasında ilan edilir. Kurucu, bu bilgilerin Kurul düzenlemelerine uyumundan, içtüzük ve izahname ile tutarlılığından, içeriğinin doğruluğundan, güncelliğinin sağlanmasından ve yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumludur.

(15) Bu Tebliğin diğer madde hükümlerinde fon izahnamesinde yer verilmesi öngörülen bilgilerin serbest fonlar tarafından fonun KAP sayfasında ilan edilmesi yeterlidir.

(16) Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP’ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla izahnamesi onaylanmış serbest fonların bu Tebliğin 25 inci maddesinin on dördüncü fıkrasına uyum sağlaması ihtiyaridir. Söz konusu fıkraya uyum sağlayacak serbest fonlar tarafından yapılacak izahname değişiklikleri için bu Tebliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın