altinoz.com.tr

Yüksek Seçim Kurulunun 10/12/2020 Tarihli ve 628 Sayılı Kararı ve Eki 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek: 147 Sayılı Genelge

22 Aralık 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31342

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 628

KARAR

Yüksek Seçim Kurulunun 29/03/2008 tarih ve 115 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 4 üncü ve 8 inci maddelerinde öngörülen halkoylamasının (plebisit) sağlıklı ve düzenli yürütülüp sonuçlandırılması ve Yurt genelinde uygulamada birliğin sağlanması amacıyla düzenlenen Örnek: 147 sayılı “Halkoylamasında (Plebisitte) Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”, 05/04/2008 tarih ve 26838 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazetenin 16/03/2020 tarih ve 30362 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 7102 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve muhtelif tarihlerde seçim kanunlarında değişiklikler yapıldığı anlaşılmış olup, söz konusu değişikliklerin yukarıda açıklanan Genelgeye işlenmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, Halkoylamasında (Plebisitte) Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede, 7102 sayılı Kanun ile muhtelif tarihlerde seçim kanunlarında yapılan değişikliklere göre güncelleştirme yapılması için Yüksek Seçim Kurulunun 20/08/2020 tarihli, 2020/374 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmasını tamamlamış olmakla, konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ

Yüksek Seçim Kurulunun 20/08/2020 tarihli, 2020/374 sayılı kararı ile Halkoylamasında (Plebisitte) Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin, 7102 sayılı Kanun ile muhtelif tarihlerde seçim kanunlarında yapılan değişikliklere göre güncelleştirmesi için oluşturulan Komisyonun çalışmalarını tamamladığı anlaşılmıştır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge taslağının Komisyon tarafından önerilen şekliyle kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç Açıklanan nedenlerle;

1- Resmî Gazete’nin 05/04/2020 tarih ve 26838 sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 29/03/2008 tarih ve 2008/115 sayılı kararı ile kabul edilen Örnek: 147 sayılı “Halkoylamasında (Plebisitte) Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”nin yürürlükten kaldırılmasına,

2- 5393 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak Halkoylamasında Seçmenlerin Oylarına Başvurma Usul ve Esaslarına İlişkin Örnek 147 sayılı Genelge taslağının Komisyon tarafından önerilen şekliyle kabulüne, Genelgenin bu Kararın eki sayılmasına,

3- Karar örneğinin ve eki Genelgenin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

4- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ve Yüksek Seçim Kurulu kurumsal portalında yayımlanmasına,

5- Karar örneği ve eki Genelgenin il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

10/12/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Tamamı için tıklayınız.