Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29921

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

MADDE 1 – 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesine “katılımcıların” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da çalışanların” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci, ek 2 nci ve geçici 2 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan veya Bakanlık: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan veya Bakanlığı,

b) Birikim: Devlet katkısı hesabındaki tutarlar hariç, katılımcının bireysel emeklilik hesabında bulunan toplam tutarı,

c) Çalışan: Kanunun Ek 2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında bir emeklilik planına dahil edilen gerçek kişiyi,

ç) Devlet katkısı: 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre Devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutarı veya Kanunun ek 2 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen tutarı,

d) Devlet katkısı hesabı: Münhasıran devlet katkısına ilişkin tutarların izlendiği, katılımcının bireysel emeklilik hesabı kapsamındaki alt hesabı,

e) Emeklilik gözetim merkezi: 4632 sayılı Kanuna göre Müsteşarlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

f) Fon: Emeklilik yatırım fonunu,

g) Hak kazanılmayan devlet katkısı: Kanunun ek 1 inci maddesine göre, sistemden ayrılan katılımcının devlet katkısı hesabındaki, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere şirketlerce iade edilmesi gereken tutarı,

ğ) Haksız devlet katkısı: Ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu tespit edilen devlet katkısı tutarını,

h) İşveren: 5510 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan işveren ve işveren vekillerini,

ı) Kanun: 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

i) Katılımcı: Emeklilik sözleşmesine kendi ad ve hesabına taraf olan gerçek kişiyi,

j) Katkı payı: Emeklilik sözleşmesine göre şirkete ödenen, giriş aidatı hariç, tasarrufa yönelik tutarı,

k) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

l) Sözleşme: 4632 sayılı Kanun kapsamında yapılan emeklilik sözleşmesini,

m) Şirket: 4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Emeklilik gözetim merkezi, kayıt kesinleştirmeyi müteakip on iş günü içinde, ilgisine göre katılımcı veya çalışan bazında hesapladığı devlet katkısı bilgilerini ve 4/B maddesi kapsamında hesaplanan ek devlet katkısı bilgilerini ilgili şirkete, ayrıca bu bilgileri şirket bazında hesap formları ile birlikte Müsteşarlığa gönderir. Hesap formlarında yer alacak hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.”

“(10) Bakan, belirleyeceği esaslar dâhilinde devlet katkısının ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına ve taahhüt edilen tutarların ödenmesine karar vermeye ve mevcut katılımcıların devlet katkılarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 4 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Başlangıç devlet katkısının hesaplanması

MADDE 4/A – (1) Çalışanın Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında cayma hakkını kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap döneminde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL tutarında başlangıç devlet katkısı hesaplanır.

(2) Hak edilen başlangıç devlet katkısının hesaplanmasına ilişkin iş ve işlemlerde 4 üncü madde hükümleri esas alınır.

Ek devlet katkısının hesaplanması

MADDE 4/B – (1) Emeklilik hakkının kullanılması halinde, bireysel emeklilik hesabında bulunan birikimini en az on yıl süreli yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında birikiminin %5’i karşılığı ek devlet katkısı olarak ödenir.

(2) Vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortasının sonlandırılması halinde, yapılan ek devlet katkısı ödemesinin iki misli, hak kazanılmayan devlet katkısının tabi olduğu usullere göre genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere iade edilir. Bununla birlikte, iade edilecek hak kazanılmayan devlet katkısı tutarı, çalışanın 10 yıldan önce yıllık gelir sigortasını sonlandırması karşılığında ilgili emeklilik şirketinden alacağı iştira tutarı ile sınırlıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on altı yaşından büyükler için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısının azami limiti birinci fıkrada belirtilen sistemde kalınan süre boyunca yıllık limitlerin toplamı esas alınarak belirlenir. Bir çalışan için bir hesaplama döneminde ödenen ve ek devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

(6) Aşağıda yer alan devlet katkılarından her birinin limiti ayrı olarak hesaplanır ve takip edilir.

a) Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ödenen devlet katkısı,

b) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında otomatik katılım ile kurulan emeklilik sözleşmelerine ödenen devlet katkısı,

c) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen başlangıç devlet katkısı,

ç) Kanunun ek 2 nci maddesi kapsamında ödenen ek devlet katkısı.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hesaplanan devlet katkısını” ibaresi “hesaplanan devlet katkısı ile Ek Devlet katkısı tutarını” olarak, “hesap formuna” ibaresi ise “hesap formlarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “9/11/2012 tarihli ve 28462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına “Katılımcının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da çalışanın” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Takasbank” ibaresi “organize” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasındaki “13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Bu Yönetmelik kapsamında sunulan fonların kesinti yapısı ve oranları, sayısı, içeriği ve portföy yönetim şirketinin belirlenmesine ilişkin esaslar Bakan tarafından yeniden belirlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Emeklilik sözleşmesinin emeklilik hakkının kullanılarak ya da vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandırılması durumunda katılımcı ya da çalışan, hesaplanan devlet katkısı tutarlarının tümüne hak kazanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına “benzeri nedenlerle katılımcıya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya çalışana” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “katılımcının devlet katkısı hesabına” ibaresi “ilgili hesaba” olarak değiştirilmiş, “şirket tarafından katılımcının” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya çalışanın” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği ayın sonunu müteakip bir yıllık süre geçtikten sonra, ödenmesi gereken bir devlet katkısı bulunduğunun tespiti halinde, bu tutar ve bunun gecikme dönemine ilişkin getirisi şirket tarafından ilgilisine göre katılımcının veya çalışanın bireysel emeklilik hesabına ödenerek birikimlerine ilave edilir. Katılımcının veya çalışanın ya da işverenin sözleşmeye ilişkin bilgilerindeki herhangi bir değişikliği şirkete geç bildirmesi nedeniyle şirket tarafından karşılanacak olan zararın hesaplamasında, katılımcının veya çalışanın ya da işverenin ilgili bilgileri şirkete bildirim tarihi gecikme döneminin başlangıç tarihi olarak alınır.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın