Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29921

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 13/3/2013 tarihli ve 28586 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Takasbank para piyasası işlemleri ve yurt içi organize para piyasası işlemleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Fon portföyünün en fazla %10’u Takasbank para piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemlerinde değerlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

İşverenleri aracılığıyla Kanunun Ek-2 nci ve Geçici 2 nci maddeleri kapsamında bireysel emeklilik sistemine dahil edilen katılımcıların katkı paylarının değerlendirileceği fonlara ilişkin özel hükümler

MADDE 24/A – (1) İşvereni aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine dâhil edilen katılımcılar tarafından veya katılımcılar adına faizsiz yatırım aracı tercihinde bulunulması halinde, iki aylık cayma süresini de kapsayacak şekilde Müsteşarlık düzenlemeleri uyarınca belirlenecek dönemde katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonun, portföyünün tamamı katılma hesaplarından oluşabilir. Ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %35’ini aşamaz.

(2) Birinci fıkranın kapsamı dışındaki katılımcılar tarafından veya katılımcılar adına iki aylık cayma süresini de kapsayacak şekilde Müsteşarlık düzenlemeleri uyarınca belirlenecek dönemde katkı paylarının yatırıma yönlendirileceği fonun portföyünün tamamı vadeli mevduat/katılma hesaplarından oluşabilir. Ancak söz konusu fon için, tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %10’unu aşamaz.

(3) Katkı paylarının faizsiz yatırım aracında değerlendirilmesini talep eden katılımcılar tarafından veya katılımcılar adına, katkı paylarının yönlendirileceği standart emeklilik yatırım fonu için, fon portföyünün en fazla %40’ı katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün%15’ini aşamaz.

(4) Üçüncü fıkranın kapsamı dışındaki katılımcılar tarafından veya katılımcılar adına katkı paylarının yönlendirileceği standart emeklilik yatırım fonu için, fon portföyünün en fazla %40’ı vadeli mevduat/katılma hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.

(5) Portföy sınırlamalarına ve işlemlerine ilişkin olarak diğer hususlarda, bu fonlara ilişkin özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 22 nci ve 23 üncü madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın