altinoz.com.tr

2017/11158 Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30277

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/11158

Ekli “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 19/12/2017 tarihli ve 32979 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 8/A ve 16 ncı maddelerine göre. Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK BORÇ ÜSTLENİMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/3/2014 tarihli ve 2014/6217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Sözleşmenin feshine ilişkin olarak verilen fesih hali bildiriminin bir örneği idare tarafından Müsteşarlığa bildirilir. Bildirim süresi borç üstlenim anlaşmasında kararlaştırılır ve otuz günü aşamaz. Fesih hali bildiriminin şirket veya kreditör tarafından düzenlendiği hallerde, ilgili örneğin idare tarafından süresinde Müsteşarlığa iletilmemesi durumunda, şirketin veya kreditörün Müsteşarlığa ilettiği fesih hali bildirimi örneği, idare tarafından gönderilmiş gibi sonuç doğumr.

(2) Nihai üstlenim tutarı, ödemeye esas teşkil etmek üzere kreditör tarafından Müsteşarlığa bildirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.