tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 76)

30 Haziran 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31527

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 76

MADDE 1- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 598 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 598- (1) Bu Bölümün amacı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilişkili Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurum kısaca “TÜİK” olarak adlandırılır.”

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 598/A maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Başkan ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Konsey; Başkanın başkanlığında, bakanlıklar ile Yükseköğretim Kurulu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunu temsilen en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyindeki birer üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Vergi Konseyi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, istatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplum kuruluşu, istatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunu temsile yetkili birer üyeden oluşur.”

MADDE 4- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 603 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başkan yardımcıları dışındaki personeli atamaya Başkan yetkilidir.”

Tamamı için tıklayınız.