Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30284

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üyeleri ile yedekleriyle” ibaresi “üyelerinin seçimini müteakip yedekleri ile” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevkûtelerin” ibaresi “süreli yayınların” olarak ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen satış miktarlarına göre, her kategori için ayrı bir seçim yapılır. Seçilecek temsilci sayısından fazla ad yazılmış oy pusulaları geçersiz sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 – 195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen ve bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirlenme yöntemi açıklanan gazeteciler dernekleri ve sendika temsilcileri ile ilan prodüktörleri hariç 195 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bütün kurum ve kuruluşların temsilcilerini, bunların mensupları arasından kendi yönetim kurulları seçer.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan “mevkûtelerin” ibaresi “süreli yayınların” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu amaçla stenograf kullanabilir veya ses ve görüntü kaydı yaptırabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Boşalan Yönetim Kurulu üyesinin, asıl veya yedek Denetçinin kalan süresini tamamlamak üzere yapılan seçimlerde, birden fazla aday çıkmaz ise Genel Kurul’da karar alınarak açık oylama yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “bu Yönetmelik” ibaresi “bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler” olarak ve aynı fıkranın (5) numaralı bendinde yer alan “Kanun, Yönetmelik” ibaresi “195 sayılı Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 54 – Memur ve müstahdemlerde, öğrenim ve uzmanlık bakımından aranacak nitelikler şunlardır:

1. Genel Müdür Yardımcısında, Genel Müdürde aranan niteliklerin bulunması,

2. Denetim elemanı olarak atanacakların;

a) Devlet memurluğuna girişte aranan şartlara sahip olmaları,

b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, iletişim ve muhasebe konularında eğitim veren fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların birinden mezun olmaları,

c) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mesleğe yarışma sınavıyla girip yardımcılık dönemleri dâhil en az 5 yıl süreyle denetim görevi yapmış olmaları,

d) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmaları,

3. Genel Müdürlüğün Servis ve Ankara, İstanbul, İzmir Şube Müdürlerinin 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen öğrenime, bunların yardımcılarının en az 2 yıllık yüksekokul mezuniyetine ve hepsinin çalıştırılacakları alanlara ilişkin eğitim, uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları,

4. Diğer Şube Müdürleri ile Servis ve Şube Şeflerinin 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen öğrenimin yanı sıra çalıştırılacak alanlara ilişkin eğitim uzmanlık ve tecrübeye sahip olmaları, kamu kurum ve kuruluşları veya basınla ilgili özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda en az beş yıl süreyle ya da Kurumda en az üç yıl süreyle başarılı hizmetlerde bulunmaları (Hukuk Müşaviri, İletişim Uzmanı ve Özel Kalem Müdürü kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmeliğin 55 inci maddesi uygulanmaz.),

5. Diğer memurların en az lise mezunu olmaları,

6. Müstahdemlerin en az ilkokul mezunu olmaları ve bu işlerde tecrübeye sahip bulunmaları,

gerekir.

Halen Kurum’da çalışan personelin hakları saklıdır.

Mukaveleli ve Aylıklı Geçici Hizmetlilerde, 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (1), (6) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı şart ve nitelikler aranmaz. Bunlar, sahalarında ehil kimseler arasından seçilerek göreve alınırlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genel ve katma bütçeli daireler” ibaresi “Merkezi veya genel yönetim bütçesine dâhil idareler” olarak, “dört” ibaresi “birinci fıkrasının (4)” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bulunanlara da” ibaresi “bulunanlara veya bu fiil ve halleri bilişim araçları ve sosyal medya yoluyla gerçekleştirenlere de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memurlarının” ibaresi “memurlarına” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurumun yardım edebileceği gerçek ve tüzel kişiler şunlardır:

1. Basın mesleğinde fikren veya bedenen en az on yıl çalışmış olup da, halen çalışamaz ve yardıma muhtaç durumda bulunanlar ile ölenlerin yardıma muhtaç aileleri,

2. Basın mesleğinde fikren veya bedenen çalışmakta iken yangın, deprem, sel ve bunun gibi afetler nedeniyle muhtaç duruma düşenler,

3. 107 nci maddenin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen gazeteci dernekleri.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “mevkutelere” ibaresi “süreli yayınlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum’un kredi verebileceği şahıslar ve müesseseler şunlardır:

1. Resmî ilân yayınlama hakkı olup, Kurum’daki ilân ve reklâm alacakları üzerinde haciz, temlik ve benzeri kısıtlamalar bulunmayan ve Kurum’un idaresine iştirak eden süreli yayınlar.

2. Kamuya yararlı olduklarına Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmiş gazeteci dernekleri.

Birinci fıkranın (1) numaralı bendinde gösterilenlere, münhasıran mesleki yatırım veya işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kredi verilebilir. Gazeteci derneklerine verilecek kredi, ancak mevzuat dâhilinde kendilerine gelir sağlayacak faaliyetlerde kullanılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevkutenin” ibaresi “süreli yayının” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mevkutelere” ibaresi “süreli yayınlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 107 – 195 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca her yıl özel fona tahsis edilen paraların;

1. Yüzde doksan beşi, her bir ildeki, yardım almak için başvuran gazeteci derneklerinden, o ilde ikamet eden üye sayısı en fazla olan gazeteci derneğine,

2. Yüzde beşi, üyelerinin dörtte üçü fikir işçisi olan, ülke çapında üyesi bulunan ve kamuya yararlı olduklarına Bakanlar Kurulu tarafından karar verilmiş ihtisas gazeteci derneklerine,

bu maddede belirlenen şartlar ve oranlarda ödenir.

Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen her iki gruba da, yardım tutarının yüzde kırkı yardıma hak kazanan dernekler arasında eşit olarak; yüzde altmışı ise her bir derneğe, üye sayısının, yardım almaya hak kazanan derneklerin toplam üye sayısı içindeki payı oranında dağıtılır.

Bu maddeye göre yardım alacak derneklerin ve dağıtıma esas alınacak üye sayısının belirlenmesinde, yardım yapılacak yıldan bir önceki yılın son günü itibariyle 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği uyarınca basın kartı sahibi yahut basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyeler dikkate alınır.

Bu madde uyarınca yapılacak yardımlar, gerekli bilgi ve belgelerle her yıl mart ayı sonuna kadar Kuruma yazılı olarak başvuran derneklerden, Genel Müdürlük tarafından gerekli şartları taşıdıkları tespit edilenlere mayıs ayında ödenir. Süresinde başvurmayan veya gerekli bilgi ve belgeleri ibraz etmeyen dernekler, bu maddeye göre hak talebinde bulunamaz.

Yardım başvurusu, şekli Genel Müdürlükçe belirlenen dilekçeyle yapılır. Dilekçeye, derneğin imza sirküleri ve üye kayıt defterinin sureti ile önceki yılın son günü itibarıyla kayıtlı basın kartı sahibi yahut basın kartı almak için bekleme süresine tabi üyelerine ait isim, kimlik numarası ve ikamet bilgilerini içerir liste eklenir. Kurum Genel Müdürlüğü, yardıma hak kazanıp kazanmadıklarını tespit edebilmek amacıyla derneklerden ayrıca bilgi ve belge talep edebilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mevkûtelere” ibaresi “süreli yayınlara” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlan Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın