Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği

11 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29590

Maliye Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının mesleki yeterlik ve yetkinliklerinin objektif, nesnel ve mukayeseli bir şekilde değerlendirilmesi için performans değerlendirme sisteminin oluşturulması ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek-29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Analık izni: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum öncesinde ve doğum sonrasında verilen mazeret izinlerini,

b) Bakan: Maliye Bakanını,

c) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

ç) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

d) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

e) Değerleyici: Performans değerlendirme sisteminde puan vermeye yetkili kişileri,

f) Fiilen çalışma süresi: Kurulda, Vergi Müfettişi veya Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarında, aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler ve yurtdışı lisansüstü eğitiminde geçen süreler hariç, geçirilen süreyi,

g) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup Başkanını,

ğ) Grup Başkanlığı: Bakan onayı ile uygun görülen yerlerde kurulan Başkanlığa bağlı Grup Başkanlıklarını,

h) Hizmet içi eğitim: Eğitim konuları ile süresinin Başkanlıkça belirleneceği ve temel hazırlık eğitimi başlama tarihinden itibaren birinci yılın sonu itibari ile tamamlanması esas olan eğitimi,

ı) Hizmet içi seminer: Usul ve esasları Başkanlıkça belirlenmek suretiyle Vergi Müfettişlerine verilecek semineri,

i) Kurul: Vergi Denetim Kurulunu,

j) Kurul Yönetmeliği: 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,

k) Temel hazırlık eğitimi: Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak atananlara, Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği ile Başkanlıkça belirlenecek konularda verilecek olan ve en az 3 ay sürmesi gereken eğitimi,

l) Vergi Müfettişi: Vergi Başmüfettişleri ile Vergi Müfettişlerini,

m) Yer Değiştirme Yönetmeliği: 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananGörev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans değerlendirmesi

MADDE 5 – (1) Performans değerlendirme sistemi, Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının; görev yaptıkları süre içindeki sınavlarda elde ettikleri başarı derecesini, Başkanın ve Grup Başkanlarının değerlendirmelerini, düzenledikleri vergi inceleme raporları hakkında rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirmeleri, düzenledikleri diğer inceleme, araştırma, görüş öneri, denetim ve soruşturma raporları hakkında yapılan değerlendirmeleri, diğer çalışmalarına ilişkin değerlendirmeleri, lisansüstü eğitim düzeyleri ile benzeri kriterleri esas alarak oluşturulan sistemi kapsar.

Performans değerlendirme süresi

MADDE 6 – (1) Vergi Müfettişlerinin performanslarının değerlendirilmesinde esas itibarıyla takvim yılı dikkate alınır.

(2) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında performans değerlendirmesi yapılabilmesi için performans puanının hesaplandığı dönem itibarıyla en az 90 gün çalışılmış olması şarttır. Bu sürenin hesabında fiilen çalışılan süreler dikkate alınır.

(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılın sonundaki performans değerlendirmeleri, temel hazırlık eğitimine başlangıç tarihinden hizmet içi eğitim sınav tarihine kadar olan süre için hesaplanır.

(4) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemi performans değerlendirmeleri, temel hazırlık eğitimine başlanıldığı tarihten yeterlik yazılı sınavının başlangıç tarihinin 15 gün öncesine kadar olan süre için hesaplanır. Vergi Müfettiş Yardımcılarına ait tüm değerlendirmeler ile yapılan işlere ilişkin veri girişleri bu tarihe kadar tamamlanarak onaylanır.

(5) Yeterlik sınavının tüm oturumlarına veya herhangi bir oturumuna sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özür nedeniyle katılamayıp mazeret sınavına girecek olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının performans değerlendirmesi, ilk yeterlik sınavına ilişkin hesaplanan performans puanı ile bu puanın hesaplandığı tarihten mazeret yazılı sınav tarihinin 15 gün öncesine kadar hesaplanan performans puanının ağırlıklı aritmetik ortalamasının hesaplanması suretiyle tespit edilir.

(6) Kurul Yönetmeliğinin 33/A maddesine göre en az bir yıl daha çalışmak zorunda olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının performans değerlendirmeleri, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten ikinci yeterlik yazılı sınavının yapılacağı tarihin 15 gün öncesine kadar olan dönem için hesaplanır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.

(7) Yeterlik sınavında başarılı olan Vergi Müfettiş Yardımcılarının Vergi Müfettişliğine ilişkin ilk performans değerlendirmesi, son performans puanının hesaplandığı tarihten, Vergi Müfettişliğine atanma tarihinin içinde bulunduğu takvim yılının sonuna kadar olan dönem için yapılır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.

(8) Vergi Müfettişlerinin takvim yılı içerisinde fiili çalışma süresinin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen nedenlerle 365 günün altında olması durumunda, performans değerlendirmesi çalışılan süreler için yapılır. Bu dönemde çalışmalara ilişkin elde edilen performans puanının, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu Vergi Müfettişinin çalışmalara ilişkin performans puanı hesaplanır.

(9) Kurul Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans puanlarının hesabında Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık dönemine ilişkin hesaplanan performans puanı esas alınır.

Performansın ölçülmesi

MADDE 7 – (1) Vergi Müfettişlerinin ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının performanslarının ölçülmesi Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan formlar esas alınarak yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimlere İlişkin Performans Değerlendirmesi

Sınavlardaki başarı derecelerinin kullanılma amacı

MADDE 8 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının yardımcılık döneminde tabi oldukları, temel hazırlık eğitimi, hizmet içi eğitim ve yetki sınavlarından elde edecekleri başarı dereceleri, performans değerlendirmesinde kullanılır.

Temel hazırlık eğitimi seminer notunun değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Sınavlardaki başarı derecesine göre yapılacak performans değerlendirmesinde, Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel hazırlık eğitimi seminer notunun %20’si Ek-2C’de, %35’i Ek-3’te yer alan formlarda belirtildiği şekilde kullanılır.

Hizmet içi eğitim sınav notlarının değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcıları, aldıkları hizmet içi eğitimlerde tabi tutuldukları sınav veya sınavlardan 100 tam puan üzerinden not alırlar. Bu sınavlardan elde edilen notlar, Başkanlıkça belirlenecek oranda değerlendirilerek, Vergi Müfettiş Yardımcısının hizmet içi eğitim sınav notunu oluşturur.

(2) Hizmet içi eğitim sınav notunun %15’i Ek-2C’de, %25’i Ek-3’te yer alan formlarda belirtildiği şekilde kullanılır.

Eğiticilerin değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) Temel hazırlık eğitimi ve hizmet içi eğitimlere eğitici olarak katılanların, eğitim sonunda her bir Vergi Müfettiş Yardımcısı hakkındaki değerlendirmesini içeren ve 100 tam puan üzerinden verilen puanların %10’u Ek-3’te yer alan forma aktarılır.

Refakat değerlendirme notlarının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetişmesini sağlamak ve liyakat, temsil, çalışma azmi, başarı ve yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla refakatlerine verilen Vergi Müfettişlerince yapılacak değerlendirmeler, performans değerlendirmesinde kullanılır.

(2) Vergi Müfettişlerinin, refakatlerinde çalışan Vergi Müfettiş Yardımcılarına, değerlendirme belgelerinde yer alan kriterlere göre 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması, Vergi Müfettiş Yardımcısının refakat değerlendirme notunu oluşturur.

(3) Refakat değerlendirme notunun %10’u Ek-2’de, % 15’i Ek-3’te yer alan formlarda belirtildiği şekilde kullanılır.

Yetki sınav notunun değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) İlk yetki sınavında başarılı olunması halinde alınan notun %65’i, ikinci yetki sınavında başarılı olunması halinde ise alınan notun %45’i, Ek-2C formunda dikkate alınır.

(2) Kurul Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılacak yetki sınavında başarılı olamayan veya yetki sınavına özürsüz olarak girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, performans değerlendirmesinde başarısız sayılır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının sınavlardaki başarı derecelerine göre performans değerlendirmesinin yapılması

MADDE 14 – (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarının sınavlardaki başarı derecesine göre yapılacak performans değerlendirmesinde, Ek-2C’de yer alan form kullanılır.

(2) 9, 10 ve 13 üncü maddelerde yer alan oranlara göre, temel hazırlık eğitimi seminer notu, hizmet içi eğitim sınav notu ve yetki sınav notunun dikkate alınması suretiyle hesaplanan not, sınavlardaki başarı derecesini gösterir.

(3) Sınavlardaki başarı derecesini gösteren notun %40’ı yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere, Ek-2’de yer alan forma aktarılır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılına ilişkin performans değerlendirmesinin yapılması

MADDE 15 – (1) 9, 10, 11, 12, 17 ve 18 inci maddelerde yer alan oranlara göre hesaplanan not, Vergi Müfettiş Yardımcısının birinci yılına ilişkin başarı derecesini gösterir.

Vergi Müfettişlerinin sınavlardaki başarı derecelerine göre performans değerlendirmesinin yapılması

MADDE 16 – (1) Vergi Müfettişlerinin yeterlik sınavında aldıkları yeterlik sınav notu, sınavlardaki başarı derecesini gösterir.

(2) Vergi Müfettişlerinin yeterlik sınavında aldıkları notun %5’i, yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-1’de yer alan forma aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başkanın ve Grup Başkanlarının Değerlendirmesi

Başkanın değerlendirmesi

MADDE 17 – (1) Başkan, Vergi Müfettiş Yardımcılarının birinci yılına ilişkin performans değerlendirmesini yaparken aşağıda belirtilen kriterleri dikkate alır:

a) Temel hazırlık eğitimi genel başarı durumu.

b) Hizmet içi eğitim genel başarı durumu.

c) Refakat değerlendirmeleri.

ç) Devlet Memurları Kanununda düzenlenen disiplin hükümlerine riayet etme.

d) Vergi Müfettişleri mesleki etik davranış ilke ve kurallarına uyma.

(2) Birinci fıkradaki kriterlerin tamamı göz önünde bulundurularak 100 tam puan üzerinden performans değerlendirmesi yapılır. Hesaplanan notun %5’i, Vergi Müfettiş Yardımcıları için yapılacak birinci yıl performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-3’te yer alan forma aktarılır.

(3) Grup Başkanı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin Ek-1’de yer alan Grup Başkanı değerlendirmesi Başkan tarafından yapılır.

Grup Başkanlarının değerlendirmesi

MADDE 18 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının, kendilerine verilen görevleri yerine getirirken mesleğin gerektirdiği şekilde sorumluluk bilinciyle hareket edip etmedikleri, çalışma arkadaşları ve iş çevresiyle uyumlu olup olmadıkları gibi hususlara ilişkin eksikliklerinin giderilmesine ve yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Grup Başkanlarının yapacağı değerlendirmeler, performans değerlendirmesinde kullanılır.

(2) Grup Başkanları; Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında performans değerlendirmesi yaparken aşağıda yazılı kriterleri dikkate alırlar:

a) Verilen görevleri zamanında tamamlama.

b) Verilen görevlerin yerine getirilmesi sırasında mesleki standartlara uyma.

c) Verilen görevleri organize etme ve sonuçlarını takip edebilme.

ç) Çalışmalarını, belirlenmiş biçimler dahilinde ve yazım kuralları çerçevesinde, açık ve net şekilde yazılı olarak ifade edebilme.

d) Vergi Müfettişleri mesleki etik davranış ilke ve kurallarına uyma.

e) Ekip çalışmasına yatkınlığı.

(3) İkinci fıkradaki kriterlerin tamamı göz önünde bulundurularak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmesinin sonuçları, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar, Vergi Müfettiş Yardımcılarının değerlendirme sonuçları ise 6 ncı maddede belirlenen tarihlere kadar veri girişleri yapılarak onaylanır.

(4) Üçüncü fıkraya göre hesaplanan notun %10’u, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları için yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan formlara aktarılır.

(5) Bir takvim yılı içerisinde Grup Başkanlığı değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, önceki Grup Başkanlığında geçirilen süre için bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmesinin sonuçları, takvim yılının bitmesi beklenmeksizin Grup Başkanlığı değişikliğinin söz konusu olduğu ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri yapılarak onaylanır.

(6) Bir takvim yılı içerisinde Grup Başkanının görevinin son bulması durumunda, takvim yılı itibarıyla gerekli süreyi sağlayanlar için bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmelerinin sonuçları, ilgili Grup Başkanı tarafından görevden ayrılmadan önce veya ayrılma tarihi itibarıyla veri girişleri yapılarak onaylanır.

(7) Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişlerinin bu madde kapsamında yapılacak performans değerlendirmeleri Grup Başkanı tarafından yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışmalara İlişkin Performans Değerlendirmesi

Çalışmaların performans değerlendirmesinde kullanılma amacı

MADDE 19 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının kendilerine verilen görevleri yerine getirmedeki başarı ve verimlilikleri ölçülür.

Rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi raporların değerlendirilmesi

MADDE 20 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca düzenlenen ve rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi olan raporların ikinci fıkrada belirtilen kriterlere uygunluğu performans değerlendirmesinde kullanılır.

(2) Rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi olan raporlar, bu komisyonlarca aşağıda yazılı kriterlere göre değerlendirilir:

a) Raporun konusuna ilişkin mevzuatın kapsamlı ve doğru bir şekilde işlenmesi.

b) Raporun iktisadi, teknik ve hukuki icaplara uygunluğu.

c) Konunun anlatım bütünlüğü.

ç) Raporda işlenen konunun özgünlüğü.

d) Rapor dilinin sade, ifadelerin açık ve net olması.

e) Raporun niteliği ile rapora harcanan mesai.

f) Raporun yazım ve imla kurallarına uygunluğu.

g) Raporun yapılan değerlendirme sonucunda kaç kez düzeltmeye konu olduğu.

(3) Rapor değerlendirme komisyonları, ikinci fıkrada belirlenen kriterlere göre 100 tam puan üzerinden yazılan raporları değerlendirir. Rapor değerlendirme komisyonlarının yaptıkları değerlendirmeler Ek-1A ve Ek-2A’da yer alan forma aktarılır.

(4) Üçüncü fıkrada hesaplanan notun %5’i, Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları için yapılacak genel performans değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formlara aktarılır.

Diğer raporların değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Yapılan görevlendirme üzerine Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi Müfettiş Yardımcılarınca düzenlenen ve rapor değerlendirme komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan raporlar, her bir iş itibarıyla, Başkan veya Başkan tarafından görevlendirilecek bir komisyon tarafından 20 nci maddede yer alan kriterlere göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan değerlendirmeler, ilgisine göre Ek-1A ve Ek-2A’da yer alan formlara aktarılır.

Çalışmaların puanlandırılması

MADDE 22 – (1) Vergi Müfettişleri ve yetkili Vergi Müfettiş Yardımcıları, görevlendirme neticesinde yaptıkları vergi incelemelerinden, nezdinde inceleme yapılan mükellefin net satışları ile aktif büyüklüğünün aritmetik ortalamasının ve öz sermaye büyüklüklerinin, Ek-4’te yer alan sınırlara isabet eden puanları, incelemenin tam ve sınırlı olma durumuna göre alırlar.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan görevlendirmelerin ekip halinde yapılması durumunda, her bir ekip üyesi yapılan bütün işlerden Ek-4’te yer alan sınırlara isabet eden puanı alır.

(3) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımına ilişkin incelemeler için 1 puan alınır. Bu kapsamda mükellefin birden fazla hesap döneminin incelenmesi durumunda her bir ilave dönem için 0,25 puan eklenir. Ancak ilave alınacak puan, 0,50 puanı geçemez.

(4) Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcılarına verilen teftiş ve idari soruşturma işlerinin bitirilmesiyle 20 puana kadar performans puanı verilir.

(5) Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen işler ile mahkemeler veya savcılıklarca yapılması istenen işlerin, bir ila dördüncü fıkralar kapsamına girmemesi halinde, işin bitiminde her iş için 10 puan alınır.

(6) Tamamlanan her bir karşıt tespit görevlendirmesi için 0,25 puan alınır.

(7) Rapor değerlendirme komisyonunun değerlendirmesine tabi olan raporlara ilişkin işlerden, bu maddeye göre performans puanı alınabilmesi, söz konusu raporların Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek puanlanmış olmasına bağlıdır.

(8) Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonlarında görevlendirilenler, her mükellef başına 0,25 puan alırlar. Bu fıkra gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı için 20 puanı aşamaz.

(9) Yapılan her sınav başına; giriş sınav kurulunda yer alanlar 10, yetki sınav komisyonunda yer alanlar 5, yeterlik sınav kurulunda yer alanlar 15 ve diğer sınav komisyonlarında yer alanlar 4 puan alırlar. Bu sınavların klasik yazılı yöntemle yapılması halinde puanlar iki kat olarak hesaplanır.

(10) Temel hazırlık eğitimi, hizmet içi eğitim ve hizmet içi seminerlerde Başkanlığın görevlendirmesi ile ders verenler, ders saati başına 0,25 puan alırlar.

(11) Konferans, seminer, panel, sempozyum, çalıştay ve toplantı gibi çalışmalara, Başkanlığın izni ile konuşmacı veya yönetici olarak katılınması durumunda, her bir görevlendirme için 2 puan alınır.

(12) Başkanlıkça görevlendirilen ancak yukarıdaki fıkralarda sayılmayan kanun ve yönetmelik tasarılarının hazırlanması, rapor değerlendirme komisyonu üyeliği, ihbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonu üyeliği gibi çeşitli konularda yapılan görevlendirmeler ile Başkanlık emrindeki her nevi görevlendirmelerde, her ay için 10 puandan fazla olmamak üzere Başkanlıkça puan verilir. Bu fıkra gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı için 100 puanı aşamaz.

(13) Grup Başkanı ve Grup Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Vergi Müfettişleri hakkında bu madde kapsamındaki performans değerlendirmesi Başkan tarafından yapılır. Bu fıkra gereğince verilecek puanlar toplamı, bir takvim yılı için 100 puanı aşamaz.

(14) Bu maddede tanımlı olmayan diğer işler veya çalışmalar, nitelik itibarıyla en uygun işin veya çalışmanın puanlamasına tabi olur.

(15) Ek-4’te yer alan sınırlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden tespit edilir. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu şekilde tespit edilen sınırları %300’üne kadar artırmaya veya %50’sine kadar indirmeye yetkilidir.

(16) Bu maddeye göre elde edilecek puanlar, Ek-1B ve Ek-2B’de yer alan form üzerinde gösterilir.

Çalışmaların ve sınavların değerlendirilmesi

MADDE 23 – (1) Hizmet içi seminer alınan dönemle sınırlı olmak koşuluyla, bu seminer kapsamında sınav yapılması durumunda, yapılan sınavlardan alınan ortalama notun % 10’u, Ek-1’de yer alan forma aktarılır.

(2) Vergi Müfettişlerinin çalışmalara ilişkin performans değerlendirme notlarının % 80’i, hizmet içi seminer alınan dönemlerde ise % 70’i Ek-1’de yer alan forma aktarılır. 22 nci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları çerçevesinde görevlendirilenlerden 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamında performans puanı bulunmayanlar için bu oran % 85 olarak uygulanır.

(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarının çalışmalara ilişkin performans değerlendirme notlarının % 30’u Ek-2’de yer alan forma aktarılır.

(4) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının çalışmalara ilişkin performans değerlendirme notunun 100 puanı aşması durumunda, aşan kısım performans değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Akademik Çalışmalara İlişkin Performans Değerlendirmesi

Akademik çalışmaların değerlendirmede kullanılma amacı

MADDE 24 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının, görev alanlarına giren konularda kendilerini geliştirmeleri maksadıyla kitap ve makale yazmaları, lisansüstü eğitim ve doktora programlarını bitirmeleri, teşvik mahiyetinde performans değerlendirmesinde kullanılır.

Akademik çalışmaların değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak hakemli dergilerde hakem değerlendirmesine tabi tutularak yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitapların performans değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi için yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitapların üç örneği Başkanlığa gönderilir. Bu kapsamda Vergi Müfettişlerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılarına, yazdıkları her makale için 5, kitap için 50 puan verilir.

(2) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarınca, bitirilen lisansüstü eğitim ile doktora programlarının performans değerlendirmesinde dikkate alınabilmesi için söz konusu programları bitirme belgelerinin birer örneği Başkanlığa gönderilir. Bu kapsamda Vergi Müfettişlerine ve Vergi Müfettiş Yardımcılarına, bitirdikleri her tezsiz lisansüstü eğitim programı için 25, tezli lisansüstü eğitim programı için 50, doktora programı için 100 puan verilir.

(3) Vergi Müfettişleri tarafından bu madde kapsamında lisansüstü eğitim ve doktora programından elde edilen puanlar, programların bitirildiği takvim yılı dahil on takvim yılında; basılan kitaplar, basım yılı dahil üç takvim yılında dikkate alınır. Yayımlanan çalışmalar dolayısıyla elde edilen puanlar ise çalışmaların yayımlandığı takvim yılında dikkate alınır.

(4) Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu madde kapsamında elde edilen puanlar, yardımcılık döneminin sonunda topluca değerlendirilir. Vergi Müfettiş Yardımcılığı döneminde yayımlanan çalışmalar ile basılmış kitaplar dolayısıyla elde edilen puanlar, Vergi Müfettişliğine atandıktan sonra yapılacak performans değerlendirmelerinde kullanılmaz.

(5) Takvim yılı itibarıyla veya yardımcılık dönemi boyunca bu madde kapsamında elde edilen puanların 100 puanı aşması durumunda aşan kısım dikkate alınmaz.

(6) Bu şekilde toplanan puanların %2,5’i Ek-1B ve Ek-2B’de yer alan formlara aktarılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Başarılı Sayılma

Başarılı sayılma puanı ve hesaplanması

MADDE 26 – (1) Vergi Müfettişleri veya Vergi Müfettiş Yardımcılarının, yapılan performans değerlendirme sonuçlarına göre başarılı sayılabilmesi için, genel performans değerlendirme puanlarının 100 tam puan üzerinden en az 70 puan olması şarttır.

(2) 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre en başarılı %5’in hesaplanmasında kullanılacak performans değerlendirme puanı takvim yılları itibarıyla alınan puanların aritmetik ortalaması kullanılarak tespit edilir.

(3) Vergi Müfettiş Yardımcılarından, birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre en az 70 puan alamayanlar, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılırlar.

(4) Kurul Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre yetki sınavında başarılı olamayan veya yetki sınavına özürsüz olarak girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, genel performans değerlendirmesine göre en az 70 puan almaları mümkün olmadığından, yardımcılık dönemlerinin bitmesi beklenmeksizin başarısız sayılırlar.

(5) 6 ncı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan performans değerlendirmesinde en az 70 puan alamayanlar, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılırlar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hakkında disiplin cezası verilenler

MADDE 27 – (1) Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları hakkında verilen uyarma cezası için 5 puan, kınama cezası için 10 puan, aylıktan kesme cezası için 20 puan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için 30 puan, cezanın verildiği dönem genel performans puanından indirilir.

Değerlendirmelerin geçerli sayılmayacağı haller

MADDE 28 – (1) Re’sen veya yapılan itirazlar neticesinde Başkanlık tarafından yapılan veya yaptırılacak inceleme sonucunda kötü niyet veya özel maksatla gerçeğe aykırı değerlendirme yaptığı anlaşılan değerleyicinin değerlendirmesi geçersiz sayılarak varsa diğer değerleyicilerin değerlendirmesine göre, yoksa son üç yılın aritmetik ortalaması esas alınarak Başkanlıkça değerlendirilir. Üç yıldan az çalışılmış ise son iki yıl notunun aritmetik ortalamasına, iki yıldan az çalışılması durumunda ise son bir yılın notu esas alınır.

(2) Kötü niyet veya özel maksatla performans değerlendirme formlarını gerçeğe aykırı doldurdukları veya gerçeğe aykırı değerlendirme yaptıkları anlaşılan değerleyicilerin cezai sorumlulukları saklıdır.

Performans değerlendirme notlarının muhafazası ve görevli birimin sorumluluğu

MADDE 29 – (1) Başkanlıkta her Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş Yardımcısı için yapılan değerlendirmelere ilişkin olarak performans değerlendirme dosyası oluşturulur.

(2) Performans değerlendirme dosyalarını muhafaza etmekle görevli birim ve çalışanları, edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Bu esaslara uymadığı tespit edilenler hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır ve bir daha aynı görevde çalıştırılmazlar.

(3) Performans değerlendirme notlarını içeren her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve performans değerlendirme formlarının ve dosyalarının muhafazasında gizlilik esastır.

(4) Başkanlık, performans değerlendirme dosyalarının elektronik ortamda oluşturulmasına yetkilidir. Bu kapsamda Başkanlık, elektronik ortamda oluşturduğu dosyalara ilişkin olarak Grup Başkanlıklarından ya da ilgililerden istediği her türlü belge, form ve benzeri dokümanların, belirleyeceği kurumsal elektronik posta adresine gönderilmesini isteyebilir.

Performans değerlendirme notlarının açıklanması

MADDE 30 – (1) Başkanlık, performans değerlendirme sonuçlarını, takvim yılının bitiminden itibaren üç ay içerisinde açıklar.

(2) Vergi Müfettiş Yardımcıları için birinci yılın sonunda yapılan performans değerlendirme sonuçları Başkanlıkça belirlenecek tarihte açıklanır.

(3) Başkanlık, performans değerlendirme sonuçlarını, elektronik ortam üzerinden de açıklayabilir.

Performans değerlendirme notlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Performans değerlendirme notlarına, yapılan sınavlara ilişkin notlar hariç, değerlendirme sonucu açıklandıktan sonra bir ay içerisinde itiraz edilebilir. Bir aydan sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.

(2) İtirazlar, itiraz edilen konu Grup Başkanlığının değerlemelerinden kaynaklanıyorsa doğrudan Grup Başkanlığına; Başkanlığın değerlemelerinden kaynaklanıyorsa Grup Başkanlıkları aracılığıyla Başkanlığa yapılır. Grup Başkanlığının değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda, Grup Başkanlığı itiraza konu olan hususa ilişkin görüşünü de belirten bir yazı ile birlikte; Başkanlığın değerlendirmelerine ilişkin itirazlarda ise Grup Başkanlığı doğrudan itirazı Başkanlığa intikal ettirir. İtiraz edilen konu Başkanlık tarafından değerlendirilir. Başkanlık, yapılan itirazlar hakkında değerleyicilerden yazıyla veya elektronik postayla görüş sorabilir. Değerleyiciler 15 gün içerisinde görüşlerini Başkanlığa bildirirler. Başkanlık, gelen görüş çerçevesinde inceleme yapılmasına lüzum görmez ise 15 gün, inceleme yapılmasına lüzum görmesi halinde ise inceleme sonucunun Başkanlığa geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilgiliye sonucu bildirir. Grup Başkanlıkları, Başkanlığa gönderilmesi gereken itiraz dilekçelerini en fazla beş iş günü içerisinde Başkanlığa gönderirler.

(3) Başkanlık, maddi hatalara ilişkin düzeltmeleri re’sen yapar.

(4) İtiraz sonucu verilen kararlar kesindir.

Yetki

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütleri gidermeye ve performans değerlendirmesine ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Bakan yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 33 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta yürürlükten kaldırılan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Bitirilen işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlanan işlere ilişkin değerlendirmeler, 33 üncü maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce yayımlanan çalışmalar dolayısıyla elde edilen puanlar yayımlandığı takvim yılı dahil olmak üzere en fazla üç takvim yılında bu Yönetmelik hükümlerine göre dikkate alınır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının genel performans puanı hesaplanma tarihi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden önce genel performans değerlendirmesinden başarılı olamayarak yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan Vergi Müfettiş Yardımcılarının Ek-2’de yer alan genel performans puanı, yeterlik sınavı tarihine kadar tamamlanan tüm çalışmaları içerecek şekilde tekrar hesaplanır. Hesaplanan bu puan Kurul Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası ile Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen performans puanlarının hesabında kullanılır.

Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazananların belirlenmesinde performans puanın hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Vergi Başmüfettişliğine atanabilmek için yeterli hizmet süresi olmakla birlikte yapılan performans değerlendirmelerinin herhangi bir döneminde başarısız olanlardan, başarısız olduğu takvim yılının fiili çalışma süresinin 365 günden az olması durumunda, bu dönemlere ilişkin performans puanı 6 ncı maddenin sekizinci fıkrası dikkate alınarak tekrar hesaplanır. Hesaplanan bu puanlar ilgililerin geçmiş yıllara ilişkin almış oldukları performans puanlarını değiştirmez, sadece Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazananların belirlenmesinde kullanılır.

Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazanan en başarılı %5’inin belirlenmesinde performans puanın hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki yıllara ilişkin performans değerlendirmeleri esas alınarak 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29 uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre Vergi Başmüfettişi olmaya hak kazanan en başarılı %5’inin belirlenmesinde, takvim yılları itibarıyla alınan performans değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması kullanılır. Bir yıldan az çalışılan takvim yıllarına ilişkin performans puanı; çalışmalardan elde edilen puanın, çalışılan gün sayısının 365’e oranlanması suretiyle elde edilen katsayıya bölünmesi sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanır.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın