Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2017/7)

24 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29989

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde listelenen gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-monokloropropan 1,2-diol (3-MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Birincil  (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını,

ç) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini,

d) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,

e) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü,

f) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen ve parti ve alt partileri temsil eden numuneyi,

g) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu ve balık söz konusu olduğunda balık boyutunun benzer olduğu ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,

ğ) PTFE: Politetrafloretileni,

h) Şahit numune: İtirazlı durumlar için, paçal numuneden ayrılan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma

MADDE 4 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; Ek-1’de yer alan hükümlere göre numune alınır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 5 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, inorganik arsenik, 3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; Ek-2’de yer alan hükümlere göre numune hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, Gıdalarda Eser Elementler ve Bulaşan Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen 28/3/2007 tarihli ve (AT) 333/2007 sayılı Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 7 – (1) 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar 31/12/2017 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/2) hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ekler için tıklayınız

 

Bu Yazıyı Paylaşın