Başbakanlık Genelgesi 2017/14 Yurt Dışında Yürütülen Faaliyetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

16 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30009

Başbakanlıktan:

GENELGE

2017/4

Ülkemizin küresel çapta faaliyetler yürüten bir aktör olması ve iletişim kanallarındaki çeşitlilik ve kolaylık nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla temaslarında ve uluslararası örgütler ile forumların etkinliklerine katılımlarında büyük bir artış yaşanmaktadır.

Deruhte ettiği görevin gereği ve tabii bir neticesi olarak; ülke ilişkileri bakımından derin bir tecrübe sahibi olan ve ülkeleri çok yönlü izleyebilen Dışişleri Bakanlığınca, ülkelerin hassasiyetleri daha net bilinmektedir.

1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun birinci maddesinin “Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakip bentler ve maddeler hükümleri saklı kalmak kaydıyla, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanlığı eliyle, ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılmak suretiyle yürütülür” hükmü gereğince; tüm kamu kurum ve kuruluşları, sürekli veya geçici olarak yurt dışına gönderilen görevlileri aracılığıyla gerçekleştirecekleri temasları ile çeşitli vesilelerle ülkemize davet etmeyi öngördükleri kişiler hakkında evvelce Dışişleri Bakanlığıyla işbirliği ve koordinasyon içinde hareket edeceklerdir.

Keza dış politikamızı ilgilendiren konularda üst düzey zevat tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamalar öncesinde Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile koordine halinde olunacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Binali YILDIRIM

Başbakan

Bu Yazıyı Paylaşın