Bakanlar Kurulu Kararı 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar

30 Haziran 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30110

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10462

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/6/2017 tarihli ve 75504 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/6/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/6/2017 TARİHLİ VE 2017/10462 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın