altinoz.com.tr

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30070

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

MADDE 1 – 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi başvurusu talebi içerir dilekçe ile yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/4/2016 29684