Türk Patent Enstitüsünce 2016 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2016/1)

31 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29579 (4. Mükerrer)

Türk Patent Enstitüsünden:

MADDE 1 – (1) Türk Patent Enstitüsünün (TPE) vereceği hizmetler karşılığında ödenecek TPE ücretlerinin türü ve tutarı, 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. TPE ücretlerine, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Talep edilen hizmetle ilgili olarak ödenecek toplam ücret, TPE ücretine KDV ve varsa harç ilave edilerek hesaplanır.

(2) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri kapsamında elektronik/mobil imza kullanılarak yapılan taleplere ve fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler bu Tebliğin ekinde yer alan cetvellerde ayrı sütunlarda gösterilmiştir. Rezervasyon sistemiyle yapılan taleplere, fiziki evrakla yapılan taleplere ilişkin ücretlendirmeler uygulanır.

(3) Bu Tebliğ, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 –

(1) 24/6/1995 tarihli ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/6/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 7/2/2006 tarihli ve 26073 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 9/4/2005 tarihli ve 25781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.

(2) 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süreler içinde, bir işlemle ilgili ücretin ödenmemesi halinde işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.

(3) 22/4/2004 tarihli ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve 30/12/2004 tarihli ve 25686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirtilen ücretin ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.

MADDE 3 – (1) Patent ve faydalı model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme, Katma Değer Vergisi de eklenerek ilgili döviz cinsinden yapılır.

(2) Patent, faydalı model ve entegre devre topoğrafyalarına ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Entegre devre topoğrafyaları;

1) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

2) Devir işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

3) Entegre devre topoğrafya başvuru ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

4) Entegre devre topoğrafya sicil sureti düzenleme ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

5) Entegre devre topoğrafya tescil belgesi düzenleme ücreti: 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

6) Entegre devre topoğrafya tescil belgesi sureti düzenleme ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

7) Entegre devre topoğrafya tescil belgesi yeniden düzenleme ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki ücreti,

8) Entegre devre topoğrafya zorunlu lisans talep ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

9) Lisans işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

10) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ücreti,

11) Nevi değişikliği kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

12) Rehin işlemi kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ücreti,

13) Unvan değişikliği kayıt ve yayın ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

14) TPE kararlarına itiraz inceleme ücreti: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

b) Faydalı modeller;

1) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

2) Devir işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

3) Ek süre talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 162 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 ve 50 nci maddelerindeki ücreti,

4) Faydalı model başvuru ücreti (çevrimiçi): Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

5) Faydalı model başvuru ücreti (rezervasyon): Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

6) Faydalı model başvuruları/belgeleri için TPE bünyesinde araştırma raporu hazırlanması ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 160 ıncı maddesinin son fıkrası ve anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesindeki ücreti,

7) Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürme talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 167 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51/A maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

8) Faydalı model belgesi onaylı sureti düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

9) Faydalı model dosyalarının incelenmesi ücreti (her dosya için): Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

10) Faydalı model belgesi düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 50 nci maddesindeki ücreti,

11) Kullanım belgesinin veya kullanılmama nedenini gösteren belgenin kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

12) Lisans işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

13) Lisans verme teklifi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

14) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

15) Mücbir sebep ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

16) Rehin/teminat işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ve beşinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

17) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

18) Unvan veya nevi değişikliği kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ve dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

19) Vadesinde ödenmeyen yıllık ücret: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

20) Yabancı dilde verilen tarifnamenin türkçe çevirisi için süre talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

21) Yabancı dilde verilen tarifnamenin türkçe çevirisi için ek süre talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

22) 1 ilâ 8 ve daha fazla rüçhan hakkı talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

23) 2 nci ilâ 10 uncu yıl sicil kayıt işlemi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

c) Patentler;

1) Araştırma raporu TPE bünyesinde düzenlenmiş patent başvuruları için TPE bünyesinde inceleme raporu hazırlanması ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

2) Avrupa patenti fasikülü Türkçe çevirisi için ek süre ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki ücreti,

3) Avrupa patenti fasikül yayım ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

4) Avrupa patenti istemleri yayım ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,

5) Avrupa patentinin düzeltilmiş fasikül yayın ücreti: Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca, Avrupa patenti veya başvurusu sahibi tarafından verilen düzeltilmiş Türkçe çevirinin yayımı için ödenmesi gereken ücreti,

6) Avrupa patentinin itiraz sonucu değişen fasikül yayın ücreti: 9/1/2001 tarihli ve 24282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca, Avrupa Patent Sözleşmesinin 99 uncu maddesine göre yapılan itiraz sonucunda değişen şekliyle verilen Avrupa patentlerinin ilân edilmesi için söz konusu Yönetmeliğin 12 nci maddesi uyarınca ödenmesi gereken ücreti,

7) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

8) Devir işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

9) Ek süre talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 29 uncu maddesindeki ve 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

10) Ek patent belgesi düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 124 üncü maddesindeki ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

11) Kullanım belgesinin veya kullanılmama nedenini gösteren belgenin kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ve 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

12) Lisans işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

13) Lisans verme teklifi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

14) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

15) Mücbir sebep ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 134 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

16) Patent başvurusunun faydalı model belgesi başvurusuna dönüştürme talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

17) Patent başvuru ücreti (çevrimiçi): Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

18) Patent başvuru ücreti (rezervasyon): Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

19) Patent belgesi düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 60 ıncı maddesinin beşinci fıkrasındaki, 62 nci maddesinin onüçüncü fıkrasındaki ve Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

20) Patent belgesi onaylı sureti düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki ücreti,

21) Patent dosyalarının incelenmesi ücreti (her dosya için): Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki ücreti,

22) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında başvuru yapma hakkının tesisi için verilen ek süre ücreti (33 aydan sonra ulusal safhaya giren başvurular için): Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 49.6 ncı maddesindeki ücreti,

23) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında kabul ofisi olarak yapılan başvurular için rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmeliğin 17.1 inci maddesinin (b) fıkrasındaki ücreti,

24) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurunun ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

25) Patent İşbirliği Antlaşması kapsamında ulusal aşamaya giren başvurunun yapılması için ek süre ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

26) Patent başvuruları için TPE bünyesinde araştırma raporu hazırlanması ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

27) Patent başvuruları için TPE bünyesinde 2 nci ve 3 üncü inceleme raporu hazırlanması ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

28) Patent başvuruları için TPE bünyesinde inceleme raporu hazırlanması ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesindeki ücreti,

29) Rehin/teminat işlemi kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ve beşinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

30) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

31) Unvan veya nevi değişikliği kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ve dördüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

32) Üçüncü kişilerce talep edilen değerlendirme ücreti: Üçüncü kişiler tarafından yapılan araştırma ve yenilik değerlendirmesi faaliyetini içeren talepler için ödenmesi gereken ücreti,

33) Vadesinde ödenmeyen yıllık ücret: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

34) Yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe çevirisi için ek süre talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

35) Yabancı dilde verilen tarifnamenin Türkçe çevirisi için süre talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki ücreti,

36) 1 ilâ 8 ve daha fazla rüçhan hakkı talebi ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

37) 2 nci ilâ 20 nci yıl sicil kayıt ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

ifade eder.

MADDE 4 – (1) Coğrafi işaretlerin korunması ile ilgili başvurular için; konu hakkında uzman olan bir veya birden fazla kamu kuruluşu, üniversite veya tarafsız özel kuruluşların hizmetlerinden yararlanılması durumunda, söz konusu kuruluşların hizmetlerinden dolayı alacakları ücret ile birlikte 2 sayılı cetvelin 2.02.02 nci sırasında belirtilen ücret başvuru sahibi tarafından, itiraz dolayısıyla yaptırılan incelemelerde ise 2 sayılı cetvelin 2.02.04 üncü sırasında belirtilen ücret itiraz sahibi tarafından TPE’ye ödenir, ilgili kuruluşlara yapılacak ödemeler TPE tarafından yapılır.

(2) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte öngörülen coğrafi işaret başvurularından menşe adı olanlar, Resmî Gazete ile coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, coğrafi işaretin ait olduğu üretim alanının birden fazla ili kapsaması durumunda ise coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde yayımlanan yerel gazetelerden birinde; mahreç işareti olanlar ise menşe adlar için geçerli olan Resmî Gazete ve yerel gazete ilanına ek olarak başvurunun Resmî Gazete’de ilân edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazeteden birinde yayımlanır. Yayıma ilişkin her türlü masraf başvuru sahibi tarafından TPE’ye ödenir.

(3) Markalara ve coğrafi işaretlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 2 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Coğrafi işaretler;

1) Başvuruların inceleme için ilgili kuruluşa gönderilmesi ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

2) Coğrafi işaret başvuru ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

3) Coğrafi işaret sicil sureti düzenleme ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki ücreti,

4) Coğrafi işaret tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu maddesindeki ücreti,

5) Coğrafi işaret tescil belgesi sureti düzenleme ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (b) bendindeki ücreti,

6) Coğrafi işaretin Türkiye’de tescilli olduğuna dair Avrupa Birliğine veya diğer ülkelere verilmek için belge düzenleme ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 10 uncu ve 12 nci maddelerindeki ücretleri,

7) İtirazın inceleme için ilgili kuruluşa gönderilmesi ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

8) İtiraz inceleme ücreti: 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ücreti,

b) Markalar;

1) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendindeki ücreti,

2) Devir – kısmi devir işlemi kayıt ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendindeki ücreti,

3) Koruma süresi sona eren marka yenileme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ve 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki (b) bendindeki ücreti,

4) Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

5) Madrid Protokolü uyarınca sonraki belirleme ve diğer taleplerin WIPO’ya bildirilmesi ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

6) Madrid Protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

7) Madrid Protokolü uyarınca yer değiştirme ve dönüştürme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

8) Marka başvurusu ek sınıf ücreti (çevrimiçi): 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

9) Marka başvurusu ek sınıf ücreti (rezervasyon): 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

10) Marka başvurusu bölünme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

11) Marka bilgilerine ilişkin resmî yazı düzenleme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

12) Marka sicil sureti düzenleme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki ücreti,

13) Marka tescil belgesi sureti düzenleme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

14) Marka tescil ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

15) Marka yenileme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki ve 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

16) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendindeki ücreti,

17) Nevi değişikliği kayıt ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

18) Rehin işlemi kayıt ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

19) Resmi marka bülteninde yayımlanan marka başvurularına itiraz ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

20) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

21) Rüçhan hakkı kayıt ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

22) TPE kararlarına itiraz ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

23) Sınıflandırma listesi düzenleme ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasındaki ücreti,

24) Tek sınıflı marka başvuru ücreti (çevrimiçi): 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

25) Tek sınıflı marka başvuru ücreti (rezervasyon): 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

26) Unvan değişikliği kayıt ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

ifade eder.

MADDE 5 – (1) Endüstriyel tasarımlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 3 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Birleşme, bölünme veya ayni sermaye koyma borcu gibi yapısal değişikliklere ilişkin işlem ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

b) Devir işlemi kayıt ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

c) İlave her tasarım için tasarım tescil başvuru ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

ç) Lisans kayıt ve lisans yenileme ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

d) Miras yoluyla intikal işlemi kayıt ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki ücreti,

e) Nevi değişikliği kayıt ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

f) Rehin işlemleri kayıt ve yayım ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

g) Rüçhan hakkı belgesi düzenleme ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

ğ) Rüçhan hakkı kayıt ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

h) Tasarım itiraz inceleme ücreti (her bir tasarım için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

ı) Tasarım tescil başvuru ücreti (çevrimiçi): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

i) Tasarım tescil başvuru ücreti (rezervasyon): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

j) Unvan değişikliği kayıt ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki ücreti,

k) Yayım erteleme talebi ücreti (her bir tasarım için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

l) Yayım ücreti (her bir 8×8 cm. alan için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

m) Yenileme başvuru ücreti (ilave her bir tasarım için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki ücreti,

n) Yenileme başvuru ücreti (Tek tasarım için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarındaki ücreti,

o) Tescil belgesi sureti veya sicil sureti düzenleme ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ve 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki ücreti,

ö) 6 ay süre uzatımı ile yenileme başvuru ücreti (tek tasarım için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

p) 6 ay süre uzatımı ile yenileme başvuru ücreti (ilave her bir tasarım için): Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki ücreti,

ifade eder.

MADDE 6 – (1) Enformasyon hizmetleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 4 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Bir kelime bir sınıf için marka benzerlik araştırma ücreti (fonetik ve detaylı): Marka olabilecek bir kelimenin, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasındaki sınıflardan birisi için yapılacak benzerlik araştırması ücretini,

b) Faydalı model sureti ücreti (onaysız): Faydalı model tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini,

c) İlave her sınıf için marka benzerlik araştırma ücreti: Marka olabilecek bir kelimenin, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasındaki sınıflardan birden çoğu için yapılacak benzerlik araştırılması ücretini,

ç) Patent/faydalı model ön araştırma ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre verilen anahtar kelime veya bilgilere göre Türk patentlerinin veri tabanında yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan ön araştırma ücretini ve Avrupa Patent Ofisinin (EPO) patent veri tabanlarından yapılan sorgulama ile patent dokümanlarının yeni olup olmadığı hakkında yapılan araştırma ve/veya ön araştırma raporları ücretini,

d) Patent sureti ücreti (onaysız): Patent tescil belgesi ve dosyası fotokopisinin ücretini,

e) Unvana göre marka araştırma ücreti: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış markanın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırması ücretini,

f) Unvana göre tasarım araştırma ücreti: Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış tasarımın olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırılması ücretini,

g) Unvana göre patent/faydalı model araştırma ücreti: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi adına tescilli veya başvurusu yapılmış patent/faydalı model olup olmadığının, var ise kaç tane olduğunun araştırılması ücretini,

ifade eder.

MADDE 7 – (1) Patent vekilliği ve marka vekilliği işlemleriyle ilgili olarak ödenecek ücretlerin türü ve tutarı 5 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yer alan;

a) Marka vekilliği sicil kayıt ücreti: Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki ücreti,

b) Marka vekilliği sicil kayıt yenileme ücreti: Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

c) Marka veya patent vekilliği belgesinin yeniden düzenlenmesi ücreti: Marka ve Patent Vekilliği Yeterlilik Sınavında başarılı olan ve ilgili vekillik siciline kaydını yaptıran vekile Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince verilen belgenin yeniden düzenlenmesinin istenilmesi halinde gerekli olan ücreti,

ç) Patent vekilliği sicil kayıt ücreti: Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendindeki ücreti,

d) Patent vekilliği sicil kayıt yenileme ücreti: Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendindeki ücreti,

ifade eder.

MADDE 8 – (1) Ücret ödemeleri, Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasında duyurulan Türk Patent Enstitüsü hesaplarından birine yapılarak ödemeye ilişkin dekont bilgileri Türk Patent Enstitüsüne bildirilir.

MADDE 9 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsünce 2015 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

Eki için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın