tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketine Hazinenin İştirak Etmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1908)

25 Aralık 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30989

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1908

Ekli “Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketine Hazinenin İştirak Etmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 217 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI ANONİM ŞİRKETİNE HAZİNENİN İŞTİRAK ETMESİNE İLİŞKİN KARAR

İştirake ilişkin hükümler

MADDE 1- (1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 60 mcı maddesine istinaden kurulacak Birleşik İpotek Finansmanı Anonim Şirketine, Hazine tarafından %5 oranında iştirak edilmesi ile 500.000 TL kuruluş sermayesi aktarılması uygun görülmüştür.

(2) Kuruluş sermayesi kapsamında mezkûr Şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

(3) Hazineye ait olan hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.