At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Haziran 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30457

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (öö), (uuu), (üüü), (vvv) ve (yyy) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“öö) Öğretmenler kurulu: Apranti Eğitim Merkezi müdürü, müdür yardımcısı ve öğretmenlerinden oluşan kurulu,”

“uuu) Yarış sezonu: Her bir hipodrom için ayrı ayrı olmak üzere bir yıl içerisinde başlama ve bitiş tarihi belirlenen günlük resmi programlı yarışları,

üüü) Yarış takvimi: Her takvim yılı için Yarış Otoritesince tespit edilen yarış sezonlarını,

vvv) Yetiştirici: Tayın doğumunda, bu tayın anasına sahip olan gerçek veya tüzel kişileri,

yyy) Yetiştiricilik primi: Koşunun şartları ve yıllık yarış programı genel hükümleri doğrultusunda, dereceye giren atların yetiştiricilerine verilen primi,”

“cccc) Fotofiniş: Varış çizgisine sabitlenen çizgi kameralar vasıtasıyla varış çizgisinden geçen hareketli cisimleri sırasıyla, her bir atın bitiş çizgisinden tek tek geçerken çekilen çizgi görüntülerini bilgisayar ortamına kaydeden, kaydettiği çizgileri birleştirip hareketli cismin bütününü oluşturan ve oluşturduğu bu cismi varış çizgisine ilk ulaştığı andaki kronometrik dereceye göre resimde konumlandıran, atların koşuyu bitiriş sıralarını, bitirme aralıklarını ve koşuyu bitiriş süresini tespit amacıyla kullanılan sistemi,

çççç) Koşu sahası: Koşuya katılacak atların start ile varış arasında mesafe kat ettikleri ve bu amaç için belirlenmiş alanı,

dddd) Ring: Atların eyerlenmesini müteakiben koşulardan önce yarış severlerin huzuruna çıktıkları ve aynı zamanda at ilgilileri ile binicilerin yarış taktikleri için bir araya geldikleri alanı,

eeee) Start makinesi: Koşulara iştirak edecek atların, start hakeminin direktifleri doğrultusunda yarış başlamadan önce yerleştirildiği düzeneği,

ffff) Teknik müşavir: Her yarış sezonu için Yüksek Komiserler Kurulu tarafından bilgisine başvurulmak üzere görevlendirilen uzman personeli,

gggg) Varış çizgisi: Koşunun sona erdiği ve atların bitiriş sıralarının belirlenmesinde dikkate alınan, fotofiniş kamerasının odaklandığı zahiri çizgiyi,

ğğğğ) Yarışlarla ilgili yer ve tesisler: Hipodromlardaki Yarışçılık Müdürlüğü ve kayıt büroları, eyerleme ve ring mahalleri, pansiyonlar bölgesi ve at hastaneleri, tartı mahalli ve jokey odası, yarış ve idman pistleri ile yarış komiserler kurulu ve hakemlerin görev yaptığı ve bunun gibi mahalleri,

hhhh) Adli sicil belgesi: Arşiv kayıtlı olması ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından mahkûm olmamayı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Yarış Otoritesi Bakanlık Makamına makamca belirlenecek sayıda, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına Yarış Müessesesi tarafından görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın araç tahsis edilebilir. Tahsis edilen araçların tüm masrafları yarış gelirlerinden karşılanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, tercihen atçılık konusunda doktora yapmış ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen bir Veteriner Hekimin yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Herhangi bir yarış sezonunu iptal etmek, kısmen veya tamamen ertelemek veya koşuların gününü, ismini ve yerini değiştirmek, yarış gününü ve koşu sayılarını arttırmak veya azaltmak, herhangi bir nedenle yapılamayan yarışların veya koşuların akıbetini belirlemek,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin sonuna “ya da pist değişikliği yapmak,” ibaresi ile (ğ) bendinde yer alan “ilan etmek ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “kesinleşen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Bakanlık tarafından, ihtiyaç duyulması halinde komiser yardımcılığı sınavı açılır. Sınavın içeriği, yeri ve zamanı Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) İğdiş, safkan Arap ve İngiliz atların hangi koşulara katılıp katılmayacağı; kamçıların ayrıntılı özellikleri ve kullanma usulü, koşularda kazaların önlenmesi, binici ve atların can güvenliği bakımından kulvar değiştirme esasları ve usulleri yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.

 1. f) Binicilerin gerek yarış gerekse idman sırasında kullanacağı kasklar ve vücut koruyucu yelekleri ile ilgili şartlar yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.”

“g) Resmi yarışlarda ve bu yarışlara katılacak atların idmanında lisansı vizeli olan jokeyler ve aprantiler at binebilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atların koşulara kaydı, at sahibi veya at sahibi vekilinin yahut antrenörünün yazılı başvurusu üzerine hipodromlardaki kayıt bürosunca veya yarış müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılır. İnternet sitesi üzerinden yapılacak kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Yarış Müessesesi tarafından belirlenir. Kayıt bürosunun yeri, kayıt tarihi ve süreleri Yarış Müessesesince belirlenir ve duyurulur. Kayıt süresinin bitiminden sonra kayıtlarda hiçbir ek ve değişiklik yapılamaz. Yarış Müessesesi kayıt yapanın kimlik tespiti için biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini (parmak izi tanıma, yüz tanıma, avuç içi damar tanıma ve benzeri) kullanabilir. Biyometrik kimlik tanıma yönteminin kullanılması halinde ayrıca kişilerin imzasının alınmasına gerek yoktur.”

“(3) Kayıt sırasında koşu tarihi, koşu kayıt sırası, atın adı, ırkı, sahibinin ve antrenörünün adları ile birlikte lisans numaraları belirtilir. Kayıt bürosu gerektiğinde atların pedigrisini isteyebilir.

(4) Koşu kayıtları ile ilgili bildirimlerin içeriğinden, bildirimi imzalayan veya biyometrik kimlik tanıma yöntemiyle kimliği tespit edilen kişi, yarış müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde ise kaydı yapan sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Koşuya kayıtlı atın sahibi, at sahibi vekili veya antrenörü atın o koşuya katılıp katılmayacağını, seyisinin adı ile birlikte lisans numarasını, atın binicisinin adını, kilosunu, binicisi apranti ise ağırlık indirimini, ata aksesuar takılıp takılmayacağını, dil bağı, burun bandı gibi özel aksesuarları yazılı ve imzalı olarak deklarede kayıt bürosuna bildirmek zorundadır. Biyometrik kimlik doğrulama yöntemi kullanılarak kimlik tespiti yapılması halinde, ayrıca kişinin imzasının alınmasına gerek yoktur. Bu bildirim zorunluluğu yerine getirilmediği takdirde, at koşuya iştirak ettirilmez. Yarış Müessesesinin internet sitesi üzerinden yapılan deklareler yazılı ve imzalı olarak yapılmış kabul edilir.”

“(4) Deklaresi yapılan bir atın hastalık veya arıza sebepleri ile koşudan çekilmesi, ancak atın en az iki saha veteriner hekimince ilgili talimatnameler doğrultusunda verilecek rapor üzerine, Yarış Komiserler Kurulunun kararıyla mümkündür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin madde başlığı “Atın kiralanması, at sahibi belgesi ve ortak at koşturulması” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Birden fazla sahibi olan atlar sadece bir ortağın üzerine koşabilir. Ancak bu durum, diğer ortakların yarışlarla ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Ortak at koşturmak için; tüm ortakların at sahibi belgesine sahip olmaları ve ortaklar arasında düzenlenerek noter tarafından onaylanmış sözleşmenin veya muvafakatnamenin Yarış Müessesesine tescil ettirilmesi gereklidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Handikap ve amatör binici koşuları dışındaki koşularda atların taşıyacakları ağırlıklar, Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde gösterilen ağırlıklar gerektiğinde Yarış Müessesesinin önerisi üzerine, Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin onayı ile değiştirilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin başlığı “Koşu sonuçlarının belirlenmesi ve ilanı” şeklinde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Koşuya katılan atın koşuyu kazanmış sayılması için; binicisinin ata binili vaziyette koşu sahasını tamamlayarak varış çizgisine ilk burnu değen at olması şarttır. Diğer sıralamalarda aynı esasa göre belirlenir. Binili vaziyet; atın, start hakemi emrine girdikten itibaren varış çizgisine burnu değene kadar atın binicisinin yerle teması olmamasıdır. Koşuların icrası ve tartı yükümlülükleri ile ilgili hükümler saklıdır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aprantiler, satış koşuları, açık, Şart 1 ve vadeli koşular hariç, 34 üncü maddede öngörülen bildirimde açıkça belirtilmek kaydıyla o koşu için resmi programda saptanmış ağırlıklardan;

 1. a) Sıfır-kırkdokuz koşu kazananlar dört kilograma kadar, (handikap koşularda üç kilograma kadar)
 2. b) Elli-doksandokuz koşu kazananlar üç kilograma kadar, (handikap koşularda iki kilograma kadar)
 3. c) Yüz-yüzkırkdokuz koşu kazananlar iki kilograma kadar, (handikap koşularda bir kilograma kadar)

eksik ağırlıkla at binerler, bu ağırlık indirimleri 500 er gram olacak şekilde uygulanır.

ç) Yüzelli koşu kazanmış olan aprantiler jokey olma hakkını kazanırlar. Bu kişilere, başvurmaları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca jokey lisansı verilir. Jokey olmak hakkını kazananlardan lisans almak için başvurmayanlar, ağırlık indiriminden yararlanmadan apranti olarak at binebilirler.

(2) Yirmibeş yaşını doldurup da yüz elli koşu kazanamamış aprantiler, ağırlık indirimi haklarını kaybeder ve apranti olarak at binebilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bir sene önceki yarış gelirinin % 40’ından az olmamak koşuluyla ayrılan ikramiye tutarı koşularda dereceye giren atlara ikramiye ve yetiştiricilik primi olarak dağıtılır. Ancak bir koşuda Türkiye’de doğmuş atlarla doğduğu yıl içinde ithal edilen atların birlikte veya ayrı gruplarda koşmaları halinde, dereceye giren Türkiye’de doğmuş atlar o koşu için konulan ikramiyelerin % 100’ünü, doğduğu yıl içinde ithal edilen atlar ise % 75’ini alırlar.”

“(6) 4 üncü maddenin (vvv) ve (yyy) bentleri ile bu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri göz önünde bulundurularak, katıldıkları koşularda üzerine yetiştiricilik primi konulan derecelere giren;

 1. a) Türk Soy Kütüğüne kayıtlı Türkiye’ de doğmuş atlar ile Türk Soy Kütüğüne kayıtlı olup, aşım yaptırılmak üzere yurt dışına giden kısraklardan doğan ve aynı yıl içinde Türkiye’ye getirilen atlara,
 2. b) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 25 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ithal edilen atlara,

yetiştiricilik primi ödenmez.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “idmanlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve start denemesinde” ibaresi eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Apranti Eğitim Merkezinden mezun olan apranti kursiyerlere müracaatları halinde apranti lisansı verilir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey olmaya hak kazanan aprantilere, müracaatları halinde jokey lisansı verilir. Apranti Eğitim Merkezinden mezun olanlar ile birinci yılını başarı ile tamamlayan apranti kursiyerlerden on sekiz yaşını dolduranlara, seyis eğitim kurs ve imtihanına katılmalarına gerek kalmaksızın, müracaatları halinde seyis lisansı verilir. Aynı işlem yıl sonu değerlendirmelerinde başarısız olan ikinci sınıf apranti kursiyerler için de uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yetmiş” ibaresi “altmış” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Antrenörlük yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu,”

“d) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak ve başarılı olmak.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “%25’inden” ibaresi “%50’sinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir kimsenin amatör binicilere mahsus koşularda at binebilmesi için Yüksek Komiserler Kurulundan veya Tanınan Yarış Otoritelerinden birinden izin almış olması, biniciliği meslek edinmemiş ve jokey veya apranti lisansı almamış bulunması şarttır. Ancak vizenin geçerli olacağı yılın yarış programında, amatör binicilere mahsus koşu/koşular yer alması halinde, amatör binicilerin lisansı vize edilir ve söz konusu amatör biniciler idmanlarda at çalıştırabilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Jokey lisansı olmayanlar koşularda jokey olarak at binemez. Jokey lisansları vize edildikleri takvim yılı için geçerlidir. Jokeylere, yarış atı sahibi olmamaları kaydı ile lisans verilir. Jokey lisansı vizeli olmayanlar, koşularda jokey olarak at binemeyeceği gibi idmanlarda at da çalıştıramaz.”

“(2) Altmışbeş yaşından gün almış jokeyler bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen koşularda at binemezler.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Apranti kursuna müracaat her yıl Haziran ve Temmuz ayları içinde Apranti Eğitim Merkezi veya hipodrom müdürlüklerine yapılır. Ön kayıt için adayın kendisi tarafından Bakanlıkça belirlenen Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünce onaylanan başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar.

 1. a) İlköğretimin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak ve/veya 3.kademede (üçüncü 4 yıllık kısımda) öğrenci olmak (2.kademeyi ortaokulu bitirmiş olan adayların kursiyerliklerinin kesinleşmesi halinde, 3.kademeye (açık lise’ye) kayıt yaptırmaları zorunludur.),
 2. b) Onyedi yaşından gün almamış olmak,
 3. c) Otuzbeş-kırkbeş kg. arasında bulunmak,

ç) Boy uzunluğu 130-155 cm. arasında olmak.

(3) Aralık ayı içinde yapılan sınavlarda başarılı olan adayların kesin kayıtları aynı ay içinde yapılır. Ocak ayı içinde yeni eğitim ve öğretim yılına başlanır. Kursiyer seçimlerinde başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. b) İlköğretim diplomasının aslı veya onaylı sureti veya mevcut ilköğretim sisteminin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladığına dair öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 3. c) Adres beyanı,

ç) Devlet hastanesinden veya anlaşmalı özel hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

 1. d) Sekiz adet 4,5×6 boyutlarında vesikalık fotoğraf,
 2. e) Adli sicil kaydı,
 3. f) Kursiyerin velisi veya vasisince notere onaylattırılmış muvafakatname.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) bentleri ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurs müdürü ve kurs müdür yardımcısı,

ç) Kurs binicilik öğretmenlerini temsilen eğitim merkezi müdürlüğü tarafından belirlenecek iki binicilik öğretmeni,

 1. d) Kurs branş/rehber/diğer derslerin öğretmenlerini temsilen eğitim merkezi müdürlüğü tarafından belirlenecek bir öğretmen,”

“(3) Kursiyer adaylarının seçimi yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur. Birinci bölümde, adaylara genel kültür derslerini içeren yazılı sınav uygulanır. Bu sınavda yüz üzerinden altmış puan alan aday, beden eğitimi sınavını da içeren sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda da altmış ve üzeri puan alanlar kursa kayıt hakkı kazanır. Kursa kayıt hakkı kazanan aday sayısı, kursa kabul edilecek kursiyer sayısından az ise, Kurul, yazılı sınav puanı 50 puana kadar olan adayları, puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralar ve en yüksek puanlı adaydan başlamak kaydıyla, kalan kontenjan sayısı kadar kursiyer adayını sözlü sınava alır. Söz konusu sözlü sınavda altmış ve üzeri puan alan aday, kursa kayıt hakkı kazanır. Yarış Müessesesince belirlenen kursa alınacak apranti kursiyer adayı sayısı azami olup, yazılı ve sözlü sınavlarda yeterlilik gösteren aday sayısı ile kurs açılır. Kursa asil olarak kabul edilecek adayların belirlenmesinden sonra, kalan adaylar yazılı ve sözlü puan toplamlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanması kaydıyla on adayın isimlerinin belirtildiği yedek liste hazırlanır. Kursa kayıt hakkı kazanmış olup, kursa zamanında kayıt yaptırmayan veya eğitim ve öğretimin başlama tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde Apranti Eğitim Merkezi ile ilişiği herhangi bir nedenle kesilen kursiyerin yerine yedek adaylar, yedek liste sıralamasına göre kabul edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her yıl kursa alınacak apranti adaylarının sayısı Haziran ayı içinde, kurs merkezinin durumu ve görüşleri dikkate alınarak Yarış Müessesesince belirlenir.”

“c) İlköğretim diploma notu veya mevcut ilköğretim sisteminin 2.kademesi öğrenim belgesi notu.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Apranti Eğitim Merkezinin eğitim ve öğretim müfredatı (ek-3) kurs müdürlüğünce hazırlanıp Yüksek Komiserler Kurulunca onaylandıktan sonra ve aşağıda belirlenen çerçevede icra edilir. Yarış Müessesesinin teklifi, Yüksek Komiserler Kurulunun onayı ile bir eğitim ve öğretim dönemi öncesinde olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim müfredatında değişiklik yapılabilir.

 1. a) Kursa yeni kayıt yaptıran birinci sınıf kursiyerler, Eylül ayı başında kurs müdürlüğünün belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretim faaliyetine başlar ve kursiyerlerden Haziran ayı sonunda başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer.
 2. b) Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ders süreleri mevsim ve hava şartlarına bağlı olarak öğretmenler kurulunca belirlenir.
 3. c) Birinci sınıf ve ikinci sınıf birinci dönem sonu değerlendirmelerinde başarısız olan kursiyerler ve Haziran ayı sonunda üst sınıfa geçme hakkını kaybeden kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilir ve bu kursiyerler kurs hakkını kaybederler. Birinci sınıfı tamamlayan ancak ikinci sınıfa geçmeye hak kazanamayan kursiyerlere; bu Yönetmelik hükümlerine göre onsekiz yaşını doldurmaları kaydıyla Yarış Müessesesi vasıtasıyla ve bu Yönetmelik esasları dahilinde müracaatları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca seyis lisansı verilir. Aynı işlem yıl sonu değerlendirmelerinde başarısız olan ikinci sınıf kursiyerler için de uygulanır.

ç) İkinci sınıf kursiyerlere kurs bitiminde başarılı oldukları takdirde başarı belgesi verilir ve lisans işlemleri için Yarış Müessesesi aracılığı ile Yüksek Komiserler Kuruluna başvurulur.

 1. d) Tüm kursiyerlerin, birinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme veya üst sınıfa geçebilmeleri veya mezun olabilmeleri için bu Yönetmelikte belirtilen dönem veya sınıf geçme baremlerine ulaşmaları şarttır.
 2. e) İkinci sınıfa geçen kursiyerler Temmuz ayı içinde kurs merkezinde bulunan ekürilerin yanında staj yapmak amacıyla taksim edilirler ve ekürilerle sözleşme imzalanır. Kursiyerlerin eküriler yanındaki başarıları her ay sonunda ekürilere gönderilen staj raporu ile izlenir.
 3. f) Eküriler ile Apranti Eğitim Merkezi arasında imzalanan apranti adayı staj sözleşmesinde kursiyerlere ödenmesi gereken asgari aylık miktar belirtilir. Söz konusu miktar, her yıl Aralık ayı içinde Yarış Müessesesi Yönetim Kurulunca belirlenir.
 4. g) Ekürilerin yanında staj yapmak amacıyla görevlendirilen kursiyerlere çalışmalar esnasında uymaları gereken sorumlulukları tebliğ edilir.”

“(5) Kursiyerlere kurstaki işleri aksatmayacak şekilde Şubat ve Temmuz ayları içerisinde on günlük periyotlar halinde dönüşümlü olarak toplam yirmi gün izin verilir.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her eğitim ve öğretim yılı iki dönemden oluşur. Birinci dönem Eylül-Şubat ayları arası olup, ikinci dönem Mart-Haziran ayları arasıdır. Dönem ara sınavları Kasım/Mayıs ayları içinde yapılır. Final sınavı dönem sonlarında yapılır. Kursiyerlerin başarı durumlarını gösteren karneler Şubat ve Haziran aylarında verilir.”

“(3) Ara sınav notlarının %40’ı, final notlarının %60’ı alınarak dönem veya sınıf geçme notu hesaplanır. Binicilik öğretmenleri, kursiyerlere gerek ara sınav notu, gerekse final notu verirken, kursiyerlerin eküri yanındaki staj çalışmalarını da dikkate alırlar.

(4) Öğretmenler puanlamayı yüz puan üzerinden yapar ve aşağıdaki karşılıkları beşlik not sistemi ile karneye geçirir. Kursiyerin birinci sınıf birinci dönemden veya ikinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçmesi veya birinci sınıfların bir üst sınıfa geçmesi veya ikinci sınıfların mezun olabilmesi için binicilik derslerinin ortalamasının en az beş tam puan üzerinden üç olması şarttır. Kültür dersleri için geçer not en az beş tam puan üzerinden ikidir. Kursiyerler, mesleki derslerden en az üç not baremine ulaşamadıkları takdirde birinci sınıf birinci dönemden ikinci döneme geçemezler, iki dönem ortalaması neticesinde mesleki derslerden en az üç not baremine ulaşamadıkları takdirde sınıf geçemezler ve diğer derslerin ortalaması dikkate alınmaz. Not baremleri aşağıdaki gibidir:

Not Baremleri:

85-100=5= Pekiyi

70-84=4= İyi

55-69=3= Orta

45-54=2= Geçer

25-44 =1= Zayıf

0-24=0= Yetersiz”

“(6) Apranti kursiyerlerin kurstaki başarıları ve disiplin durumları öğretmenler tarafından apranti izleme raporu ile üç ayda bir velilere bildirilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 101 – (1) Kursiyerler, bu Yönetmeliğe aykırı davranış içinde bulundukları zaman kendilerinin yazılı savunması alınır. Kursiyerin davranışında bir hata söz konusu ise, kendisine ve velisine cezası yazılı olarak bildirilir. Kursiyerlere verilecek tüm cezalar Öğretmenler Kurulu tarafından verilir.

(2) Kursiyerlere ceza verilmeden önce yazılı savunmaları istenir ve beş (5) işgünü içerisinde yazılı savunmalarını teslim etmeleri gerekir, takdir edilen ceza kendilerine imza karşılığı tebliğ edilir.

(3) Aldığı cezalardan dolayı kursla ilişiği kesilen kursiyer tekrar kursa kabul edilemez.

(4) Kursiyerlere verilen her türden cezalar kursiyer velilerine de yazılı olarak bildirilir.

(5) Bu Yönetmelikte bahsedilmeyen ve disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerde, kusurlu eylem ve davranışa en yakın ya da benzeri olarak kabul edilen ceza uygulanır ya da Öğretmenler Kurulu takdir yetkisini kullanır. Disiplin cezası vermeye yetkilendirilmiş olan Öğretmenler Kurulu, ceza verilip verilmemesi veya ceza miktarının belirlenmesinde takdir haklarını kullanırken;

 1. a) Disiplinsizliğin işleniş biçimi,
 2. b) Disiplinsizliğin işlendiği zaman ve yer,
 3. c) Disiplinsizliğin eğitim merkezine olumsuz etkisinin ağırlığı,

ç) Disiplinsizliğin niteliği ile verilen cezanın uyumlu ve caydırıcı olması,

 1. d) Meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı,
 2. e) Disiplinsizlik yapan kursiyerin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı,
 3. f) Disiplinsizlik yapan kursiyerin daha önceki disiplin durumu,
 4. g) Disiplinsizlik yapan kursiyerin samimi ikrarı ve gösterdiği pişmanlık,

ğ) Kursiyerin yaş ve gelişimi,

 1. h) Kursiyerin eğitim-öğretimdeki ilgi ve başarısı gibi hususları göz önüne alırlar.

(6) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere ihtar cezası ile davranış puanından 8 puan düşme cezası verilir:

 1. a) Kursu, kursun eşyasını ve çevresini kirletmek,
 2. b) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak,
 3. c) Kılık kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,

ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,

 1. d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
 2. e) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç gerecini kullanmamayı alışkanlık haline getirmek,
 3. f) Yalan söylemek,
 4. g) Kursa geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak,

ğ) Kurs kütüphanesi, laboratuvar, atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,

 1. h) Kurs içinde veya dışında kursun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak,

ı) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

 1. i) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
 2. j) Yatılı kurslarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak,
 3. k) Yasaklanmış, müstehcen yayınları kursa ve kursa bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
 4. l) Kurs yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak,
 5. m) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç gereç bulundurmak,
 6. n) Kurs tarafından istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri kursa geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek,
 7. o) Bilişim araçlarını, kurs yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

ö) Şaka amaçlı dahi olsa vurmak, itmek, sözel şiddette bulunmak,

 1. p) Nöbet veya staj görevini yerine getirmemek, staja geç gitmek veya erken ayrılmak,
 2. r) Eğitim merkezi içerisinde temizlik kurallarına uymamak,
 3. s) Binicilik dersinde veya staj esnasında koruyucu kask ve yelek giymeden ata binmek veya eğitim merkezi tarafından verilmiş olan koruyucu kask ve yelek haricinde başka malzemeler kullanmak,

ş) Binicilik için gerekli ekipmanları kontrol etmeden ata binmek,

 1. t) Sağlık ve iş güvenliği kurallarına uymamak.

(7) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlere kurs yatılı ise iki hafta sonu izinsizlik cezası ile davranış puanından 15 puan düşme cezası verilir. Kurs yatılı değilse davranış puanından 15 puan düşme cezası verilir:

 1. a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak,
 2. b) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
 3. c) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,

ç) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,

 1. d) Öğretmen, eğitici personel veya kurs yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
 2. e) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak,
 3. f) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, kurs araç gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak,
 4. g) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

ğ) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile kursun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek,

 1. h) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak,

ı) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık haline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak,

 1. i) Kurs binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak,
 2. j) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak.

(8) Aşağıda belirtilen suçları işleyen kursiyerlerin kurs ile olan ilişiği süresiz kesilir:

 1. a) Türk Bayrağına, sancağına; ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
 2. b) Milli ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
 3. c) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,

ç) Kursla ilişkisi olmayan kişileri, kursta veya kursa ait yerlerde barındırmak,

 1. d) Kurs tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
 2. e) Kurs sınırları içinde herhangi bir yeri, kurs yönetiminden izinsiz olarak eğitim öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
 3. f) Kursun bina, eklenti ve donanımları ile kursa ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,
 4. g) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,

ğ) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,

 1. h) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,

ı) Uyuşturucu maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

 1. i) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
 2. j) Eğitim öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
 3. k) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak,
 4. l) Kurs müdürlüğünden izin almadan kurs hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak,
 5. m) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya, yalan delil göstermeye ya da suçu yüklenmeye zorlamak,
 6. n) Eğitim öğretim ortamında, herhangi bir kimsenin mal ve eşyasına el koymak, başkasına ait evrakı izinsiz açmak, tahrip etmek ve başkalarını bu davranışlar için kışkırtmak,
 7. o) Eğitim-öğretim ortamını, amaçları dışında izinsiz olarak kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak.

(9) Öğretmenler Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:

 1. a) Kurs müdürü.
 2. b) Kurs müdür yardımcısı.
 3. c) Kurs binicilik öğretmenlerinden en az iki kişi.

ç) Diğer kurs öğretmenlerinden en az bir kişi.

(10) Öğretmenler Kurulu, kurs müdürünün başkanlığında veya kurs müdürünün yetkilendireceği kurs müdür yardımcısı veya kurs müdürünün yetkilendireceği bir öğretmen başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylama, açık oylama ile yapılır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

(11) Kursiyerlere, kursa katıldıkları andan itibaren uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre olması gereken tutum ile davranışları Eğitim Merkezi Öğretmenleri tarafından öğretilir ve bu temel ilkenin gerektirdiği şuurlu bir disiplin ruhu geliştirilir.

(12) Kursiyerler uymaları gereken kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirleri tam olarak öğrenmek için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Mevzuatı bilmemek, bu Yönetmelik hükümlerine tabi olmamayı gerektirmez.

(13) Kursiyerlerin disiplini; kanun, yönetmelik, yönerge ve emir esaslarına göre sağlanır ve değerlendirilir.

(14) Disiplinin tesisinde esas; ceza ile disiplin tesisi değil, kursiyerin eğitilmesi ve disiplinsizliği önleyici tedbirlerin alınmasıdır. Ceza vermek suretiyle tesis edilen disiplinde, kursiyerin eğitilmesi de göz önünde bulundurulur.

(15) Aynı fiil nedeniyle bu Yönetmelikte yazılı disiplin cezalarından birden fazlası verilemez.

(16) Bir fiilin birden fazla disiplinsizlik teşkil etmesi halinde ağır olan disiplin cezası verilir.

(17) Bir fiilin diğer kanunlar ve yönetmelikler kapsamında idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Yönetmelik kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

(18) Herhangi bir fiilden dolayı ilgili hakkında yapılan adli soruşturma veya kovuşturma, aynı fiilden dolayı ayrıca disiplin soruşturması ve tahkikat yapılmasını, disiplin cezası verilmesini ve bu cezanın yerine getirilmesini engellemez.

(19) Takdir edilen disiplin cezasının yanında eğitim merkezi ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan kursiyere veya velisine ödettirilir.

(20) Kursiyerlere disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;

 1. a) İhtar ile davranış puanından 8 puan düşülür.
 2. b) Kurs yatılı ise iki hafta sonu izinsizlik ile davranış puanından 15 puan düşülür. Kurs yatılı değil ise davranış puanından 15 puan düşülür.

(21) Her ders yılı başında kursiyerlerin davranış puanı 100’dür. Ceza alan kursiyerlerin davranış puanından;

 1. a) İhtar cezası için 8 puan,
 2. b) İki hafta sonu izinsizlik cezası için 15 puan,
 3. c) Bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde davranış puanı 49 ve daha aşağı olan kursiyerin kursla ilişiği kesilir.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin dördüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Apranti adayları kıyafetlerini kurs süresince Eğitim Merkezi sınırları dahilinde temiz ve intizamlı olarak giymek zorundadırlar. Aksi davranış içinde bulunanlar ile aprantiye yakışmayan kılık ve kıyafet sergileyen kursiyerlere ilgili disiplin hükümleri uygulanır.”

“(10) Apranti kursuna katılma hakkını kazanan kursiyerlere ödenecek gider karşılıkları, öğretmen ücretleri, ilaç, kursiyerler için yaptırılan ferdi kaza sigortası kapsamında ödenmeyen hastane masrafları, giyim malzemeleri ile araç ve gereçler, büro giderleri yarış gelirlerinden karşılanır.”

“(11) Beklenmedik ve ailevi mazeretleri nedeniyle Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlere azami beş güne kadar mazeret izni verebilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “başka bir” ibaresinden sonra gelmek üzere “at sahibi veya antrenör ile” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Binme ücretinin ödenmemesi ve geri alınması koşulları at yarışları genel hükümlerinde belirtilir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “aprantiler” ibaresinden sonra gelmek üzere “koşularda at binebilir ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu kişiler de bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde seyis kursuna katılabilir. Seyis kursiyerlerinden aşağıdaki şart ve belgeler aranır:

 1. a) Kursiyer olabilmek için gerekli şartlar;

1) En az ilköğretim veya ilkokul mezunu olmak,

2) On sekiz yaşından küçük olmamak,

3) Seksen kilogramdan ağır olmamak,

4) Seyislik yapmasına engel olabilecek ciddi bir sağlık sorunu olmamak,”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Koşulara yönelik şikayet ve itirazlar, o koşuya katılan atların sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörleri veya binicileri tarafından yapılabilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 118 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “tesislere girmekten ve sanat icra” ibaresi “tesislere girmekten ve/veya sanat icra” olarak değiştirilmiştir

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “tesislere girmekten ve sanat icra” ibareleri “tesislere girmekten ve/veya sanat icra” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkralarında yer alan “tesislere girmekten ve sanat icra” ibareleri “tesislere girmekten ve/veya sanat icra” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “binicilere” ibaresi “binici ve çalıştırıcı seyislere”, birinci, üçüncü, dördüncü, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “tesislere girmekten ve sanat icra” ibareleri “tesislere girmekten ve/veya sanat icra” olarak değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, jokeylere bir yıl içerisinde bu kapsamda verilecek yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası süreleri, aynı kapsamda alınan son cezanın iki katı uygulanır. Söz konusu esaslara aykırı davrandığı tespit edilen binicilere bu husus yazılı olarak bildirilerek konuyla ilgili yazılı savunmalarını vermek üzere yarış tarihinden itibaren iki gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda biniciler tarafından yazılı bir savunma verildiği takdirde verilen savunma ve tespit edilen ihlal ile alakalı diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek biniciler tarafından yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edildiği sonucuna varılırsa binicilere ceza verilir. Bir yıl içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı olarak hatalı kamçı kullandığı tespit edilen ve haklarında 2 defa tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası alan apranti ve amatör biniciler, ikinci cezanın bitim tarihinden başlamak üzere, en az bir ay süreyle tedbirli olarak Apranti Eğitim Merkezinde yapılacak program dahilinde binicilik öğretmenleri nezdinde eğitime tabi tutulur, eğitim bitiminde Yarış Müessesesi tarafından hazırlanacak rapor Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilir. Bu apranti ve amatör binicilerin yarışlarda at binip binemeyeceğine, söz konusu rapora istinaden Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü karar verir.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “tesislere girmekten ve sanat icra” ibareleri “tesislere girmekten ve/veya sanat icra” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin madde başlığı “Koşuların ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlara verilecek cezalar” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Koşuların ya da yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozan at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlere, binicilere, seyis ve sair hizmetlilere iki yüz on yedi Türk Lirası para cezası ve yedi günden on beş güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/veya sanat icra etmekten yasaklama cezası verilir.

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ tesislere girmekten ve sanat icra ” ibaresi “tesislere girmekten ve/veya sanat icra ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kadın jokey veya kadın aprantiler ile antrenör lisansı vizeli olan kadın jokey veya kadın aprantiler için birinci ve ikinci fıkralarda yer alan koşu sayılarının yüzde ellisi aranır.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 145 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 46 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 47 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/4/2011 27910
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 17/5/2011 27937
2- 29/2/2012 28219
3- 4/12/2012 28487

Eki için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın