altinoz.com.tr

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 39)

19 Haziran 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30806

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 39

MADDE I- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 68 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesi, sekizinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, sekizinci fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan rehberler” ibaresi “375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine göre istihdam edilen personel” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Merkezin kısa adı Türkiye Ulusal Ajansı’dır.”

“(10) Merkez lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan avukat vekâlet ücretlerinin dağıtılması 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılır.”

Tamamı için tıklayınız.