Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

22 Mayıs 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30073

Akdeniz Üniversitesinden:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (AKHUM): Akdeniz Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda araştırma ve uygulamaların takibini yapmak,

b) Kök hücre protokollerinin kullanıldığı Hücre Tabanlı Tedavi alanında Akdeniz Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak,

c) Kök hücre konusunda yeni teknolojilerin aranması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

ç) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak, kök hücre biyolojisi, biyoteknoloji ve biyoinformatik alanlarında süreç, teknik veya ürünlere yönelik taleplerin karşılanabileceği modern bir alt yapının oluşturulması, laboratuvarların düzeyini uluslararası standartlara eşdeğer kılınarak belgelenmesini sağlamak,

d) Kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla, ilgili her alanda bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesini sağlamak,

e) Hücresel tedaviler ile ilgili ürüne yönelik çalışmalar yapmak,

f) Klinik uygulama ve tedavilerin yapılması, ayrıca hücre ve kök hücre alanında eğitim faaliyetlerinin takibi ve yürütülmesi uygulamalarını yapmak,

g) Eğitim çalışmalarını sürdürmek ve danışmanlık hizmeti yapmak, tez çalışmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre ve teorik ve uygulamalı kurs programlarını düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Hücre ve kök hücre araştırmaları ile ilgili her konuda temel ve uygulamalı araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Hücre ve kök hücre konusunda temel ve uygulamalı araştırma yürüten ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim kuruluşları ile iletişim ağı oluşturmak,

c) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar tertip etmek ve bunlara iştirak etmek,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel çalışmalar ile sonuçlarının takip edilmesi ve ulusal ve uluslararası kuruluşlarca ortaya konan bilimsel gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla arşiv oluşturmak,

d) Araştırma, geliştirme, uygulama çalışmaları ve eğitim faaliyetleri sonunda elde edilen bilimsel, teknik ve klinik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak, toplumu ve meslek gruplarını bilgilendirmek,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak, ihtiyaç veya talep halinde; inceleme ve araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek, veri bankacılığı ve benzeri hizmetleri vermek,

f) Merkezce yürütülecek klinik çalışmalar ile hasta takibi ve bilimsel aktivitelerde bulunmak,

g) Kök hücre ve hücresel tedaviler kapsamında yer alan hastalıkların hasta, aile ve toplum üzerinde meydana getirdiği sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve sonuçlarını ortaya koymak,

ğ) Kök hücreler ve diğer hücresel tedaviler konusunda toplumun aydınlatılması, hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, sürekli eğitim programları düzenlemek, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar yaparak bilimsel nitelikteki bilgilerin kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

h) Hücre ve kök hücre konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının birbirleriyle olan iletişim bağlarını güçlendirmek için birleştirici etken olmak ve onların mesleki çalışmalarında bilimsel yönden destekleyici ve geliştirici hizmetler vermek,

ı) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun kendi üyeleri içinden belirlediği ve Merkezin ilgi alanı olan Kök Hücre konusunda TÜBİTAK’ta, ulusal ve uluslararası işbirliğiyle gerçekleşen bilimsel araştırma projelerinde görev almış ve projeler yürütmüş, doçent veya profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından üç yıl süre için Müdür olarak görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yetkilerinden bazılarını müdür yardımcılarına devredebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Altı ayı geçen vekâletlerde yeni Müdür görevlendirilir. Müdür gerektiğinde müdür yardımcılarının değiştirilmesini Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sonlandığında yardımcılarının görevi de sona ermiş sayılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Kök Hücre konusunda araştırma yapacak birimler ve konu ile ilgili diğer çalışma grupları ve laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinin etkinliklerini yürütmek, düzenlemek, denetlemek ve yılsonu etkinlik raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Bunlardan;

a) İki üye; Merkezin çalışma alanı ile ilgili olarak projeler yürütmüş ve bu alanda en az üç yıl çalışmış olan öğretim üyelerinden,

b) Dört üye; Tıp Fakültesinin Temel Tıp, Dahili Tıp ve Cerrahi Tıp Bölümü öğretim üyelerinden,

c) Bir üye; Üniversite akademik birimlerinde olup, Merkezin çalışma alanı ile ilgili akademik etkinlik yürütme potansiyeline sahip olan öğretim üyeleri arasından,

seçilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinden biri herhangi bir nedenle görevinden ayrılır ya da görevi sürdüremeyecek olursa, yeni bir üye kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Müdür yardımcıları eğer kendileri de Yönetim Kurulu üyesi değillerse Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılırlar ve toplantıların salt çoğunluk hesabında müdür yardımcılarının görüşleri dikkate alınmaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Danışma Kurulunun önerilerini göz önüne alarak, Merkezin yıllık etkinlik programını çalışma planını ve programını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onay için Rektöre sunmak,

ç) Merkezin yürüteceği işlerde geçici ya da sürekli çalışma grupları, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri kurmak, buralarda görevlendirilecek personelin niteliklerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezce yürütülecek ya da desteklenecek araştırmalar, uygulamalar ve her türlü çalışmalar için karar almak,

e) Araştırmacı ya da uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında yapacakları çalışmalar için destek taleplerini karara bağlamak,

f) Merkezin idari ve teknik personel ihtiyaçları ile ilgili önerilerini karara bağlamak,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve/veya Danışma Kurulunun getireceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişari nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin etkinlikleri ile ilgili ulusal ya da uluslararası alanda, kök hücre çalışmaları gözetilerek kök hücre konusunda çalışmalar yapan kişi ya da kurum ve kuruluş temsilcileri arasından Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından seçilen on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulunun Üniversite bünyesinde çalışan üyeleri Rektör tarafından, Üniversite dışındaki üyeleri ise istekleri halinde Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu ilk toplantısını oluşturulmasını izleyen iki ay içinde yapar. Sonraki toplantıları ise yılda bir kez olağan, gerek görüldüğünde ise olağanüstü yapabilir. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın katılabilirler. Danışma Kurulu toplantılarında karara bağlanan öneriler tutanağa geçirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Yönetim Kurulu kararı ile gerektiğinde çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının başkan ve üyeleri ile çalışma süreleri Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir. Müdür çalışma gruplarının etkinliklerini Yönetim Kurulu adına izler ve denetler.

Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın