altinoz.com.tr

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1046)

10 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30770

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1046

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4736 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

9 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

9/5/2019 TARİHLİ VE 1046 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki madde eklenmiş ve söz konusu Kararın diğer madde numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“MADDE 77- Millî Savunma Bakanlığının askerî öğrenci, askerlik hizmeti yükümlüsü erbaş ve erleri ile İçişleri Bakanlığının öğrenci, askerlik hizmeti yükümlüsü erbaş ve erleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birinci basamak sağlık hizmet sunucularında verilen sağlık hizmetlerinden karşılıklı olarak yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.

Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ile Millî Savunma Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.