7067 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

31 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30287 (2.Mükerrer)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 7067                      Kabul Tarihi: 23/12/2017

Gider bütçesi

MADDE 1 – (1) 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 560.782.309.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 68.938.657.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 3.790.619.000 Türk lirası,

ödenek verilmiştir.

(2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası 2016 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 569.116.634.971,73 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 85.186.707.816,27 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3.840.811.872,42 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2016 yılı merkezi yönetim net bütçe gideri 584.071.430.611,73 Türk lirasıdır.

Gelir bütçesi

MADDE 2 – (1) 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 530.402.940.000 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 8.733.356.000 Türk lirası öz gelir, 60.896.542.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 69.629.898.000 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 3.768.054.000 Türk lirası öz gelir, 22.565.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.790.619.000 Türk lirası,

olarak tahmin edilmiştir.

(2) 2016 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçenin gelirleri 536.262.725.156,57 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 17.086.603.844,96 Türk lirası öz gelir, 69.552.523.791,96 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 86.639.127.636,92 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 3.924.939.979,14 Türk lirası öz gelir, 21.000.000 Türk lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 3.945.939.979,14 Türk lirası,

olarak gerçekleşmiştir.

(3) 2016 yılı merkezi yönetim net bütçe geliri 554.139.501.787,16 Türk lirasıdır.

Denge

MADDE 3 – (1) 2016 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 32.853.909.815,16 Türk lirası gider fazlası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 1.452.419.820,65 Türk lirası gelir fazlası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 105.128.106,72 Türk lirası gelir fazlası,

gerçekleşmiştir.

(2) 2016 yılı merkezi yönetim net bütçe gider fazlası 29.931.928.824,57 Türk lirasıdır.

Devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek

MADDE 4 – (1) 2016 yılı merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcanmayan toplam 732.736.867,80 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin harcanmayan toplam 239.165.721,20 Türk lirası,

ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

(2) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2016 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 34.215.590.260,58 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 6.077.834.155,66 Türk lirası,

c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 394.896.104,45 Türk lirası,

ödeneği iptal edilmiştir.

(3) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2016 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 21.255.601.867,78 Türk lirası,

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için 3.672.129,14 Türk lirası,

tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

Devlet borçları

MADDE 5 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2016 yılı sonu itibarıyla;

a) 468.644.329.253,18 Türk lirası kısa, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu,

b) 290.497.627.718,22 Türk lirası Devlet dış borcu,

c) 60.748.718.224,00 Türk lirası Hazine garantili borç,

mevcuttur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

28/12/2017

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın