altinoz.com.tr

6971 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03 Nisan 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30027

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

Kanun No. 6971                            Kabul Tarihi: 8/3/2017

MADDE 1 – (1) 21 Eylül 2012 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve söz konusu Anlaşmaya ilişkin “Mutabakat Zaptı”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

02/04/2017