4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’un 9 uncu Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

22 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29570

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)’un 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası miktarları

MADDE 3 – (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

4646 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI(TL)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 619.636
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 531.115
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 619.636
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 885.195
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 885.195
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 1.062.235
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi 1.062.235

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın