Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

22 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29570

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasası kurulması hedefine ulaşmaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ARGE: EPİAŞ’ın sorumlu olduğu piyasaların uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması için geliştirilen pilot uygulamalar dahil yapılan giderleri,

b) Bedel ve komisyonlar: Piyasa işletim faaliyeti kapsamında tahsil edilecek bedel ve komisyonları,

c) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ç) Fırsat maliyeti oranı: Tarifesi düzenlemeye tabi şirketler için Kurul tarafından onaylanmış ve uygulaması devam eden en güncel reel getiri oranı ve güncel enflasyon oranı toplamından oluşan oranı,

d) Gelir farkı düzeltme bileşeni (GFDB): Bir tarife yılına ait piyasa işletim gelir tavanı ile ilgili tarife yılında gerçekleşen piyasa işletim geliri arasındaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak hesaplanan değeri,

e) İşletme gideri (İG): EPİAŞ’ın faaliyetini yürütebilmesi için gerekli harcamaların toplamını,

f) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

g) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ğ) Piyasa işletim gelir tavanı (PİGT): EPİAŞ’ın bir tarife yılında toplayacağı gelirin sınırını,

h) Tarife teklifi: Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek Kurul onayına sunulan, PİGT’in karşılanması için uygulanacak bedel ve komisyonlar ile uygulamaya ilişkin yöntem bildiriminden oluşan teklifi,

ı) Yatırılan sermaye: Tarife yapıldığı dönemdeki en güncel son çeyrek bilançosunda yer alan özkaynaklar tutarını,

i) Yatırılan sermayenin fırsat maliyeti (YSFM): Yatırılan sermayeye fırsat maliyeti oranının uygulanması ile hesaplanan tutarı,

j) Yönetim Kurulu: EPİAŞ Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer kavramlar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

EPİAŞ’ın Gelirleri

EPİAŞ’ın gelirleri

MADDE 5 – (1) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında sağladığı hizmetler neticesinde oluşan maliyetlerden hareketle hesaplanan PİGT’in piyasa işletim bedel ve komisyonları ile karşılanması esastır. PİGT aşağıdaki eşitliğe uygun olarak hesaplanır:

PİGTt = YSFMt + İGt + ARGEt + GFDBt­-2

PİGTt        : t tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanını,

YSFMt     : Tarife hesaplamalarında dikkate alınan yatırılan sermayenin t tarife yılı için hesaplanan fırsat maliyetini,

İGt            : t tarife dönemi için öngörülen işletme gideri tutarını,

ARGEt      : t tarife yılı için öngörülen ARGE harcamaları tutarını,

GFDBt-2   : (t-2) tarife yılı için geçerli piyasa işletim gelir tavanı ile (t-2) tarife yılında gerçekleşen piyasa işletim geliri arasındaki farkın paranın zaman değeri dikkate alınarak hesaplanan değerini,

ifade eder.

(2) EPİAŞ, tek sunucu olarak sağladığı temel hizmetler kapsamında ihtiyaç duyduğu geliri ve bu gelirin karşılanmasını sağlayacak bedel ve komisyon kalemlerine ilişkin tarife teklifini Yönetim Kurulu kararı ile oluşturur ve Kurul tarafından onaylanmak üzere Kuruma sunar. Tarife teklifinde piyasa katılımcılarının ödemekle mükellef olduğu bedel ve komisyonların uygulanmasına ilişkin hükümleri içeren usul ve esaslar da onaylanmak üzere Kuruma sunulur.

(3) EPİAŞ’ın piyasa işletim faaliyeti kapsamında tek sunucu statüsünde sağladığı hizmetler dışında, faydalanılması zorunlu olmayan hizmetler ile ilgili bedel ve komisyonlar ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Kurumun bilgisine sunulur. EPİAŞ’ın bu kapsamdaki gelirleri GFDB hesabında dikkate alınmaz. EPİAŞ tarafından, piyasa katılımcılarına piyasa işletimi dışında herhangi bir hizmetin satın alınması zorunluluğu getirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarife Teklifi

Tarife teklifinin hazırlanması ve sunulması

MADDE 6 – (1) Uygulanacak bedel ve komisyonlar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan tarife teklifi takvim yılı esaslı olmak üzere asgari bir yıl için hazırlanır.

(2) Yönetim Kurulu tarafından Kurul onayına sunulan tarife teklifinde yer alan tüm giderlerin piyasa işletim faaliyetinin yürütülmesi için zorunlu olması esastır.

(3) Tarife teklifi, en geç uygulanacağı yıldan bir önceki yılın kasım ayının ilk gününe kadar Kurul onayına sunulur. EPİAŞ tarafından tarife teklifinde sunulan bilgi ve belgelerin eksik olması veya ek bilgi, belge ve çalışmaya ihtiyaç duyulması hâlinde, Kurum tarafından gerekli bilgilendirme yapılarak eksikliklerin belirlenecek süre içerisinde giderilmesi istenir.

Tarife teklifinin değerlendirilmesi ve onaylanması

MADDE 7 – (1) Tarife teklifi içerisinde sunulan ve piyasa işletim faaliyetinin yürütülebilmesi için zorunlu harcamalar dikkate alınarak önerilen tarife teklifi Kurul tarafından değerlendirilir.

(2) İlgili teklif esas alınarak belirlenen gelir tavanı, Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

(3) İlgili mevzuatta yer alan olağanüstü haller ve mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, onaylanan tarife teklifinde tarife dönemi içerisinde değişiklik yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atıflar

MADDE 8 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 9 – (1) 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

İlk tarife teklifinin sunulması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) EPİAŞ, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on gün içinde tarife teklifini Kurul onayına sunar. Söz konusu tarife teklifi, asgari olarak içinde bulunulan yılın sonuna kadar kalan süre ile takip eden yılın tümü için geçerli olacak şekilde sunulur.

Kuruluş ve örgütlenme giderleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kuruluş ve örgütlenme giderlerinden 2015 yılında gider hesaplarına intikal ettirilenlerden zorunlu oldukları tespit edilenler, yapılacak ilk piyasa işletim tarifesinde PİGT’e eklenir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın