4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/41)

09 Ekim 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30560

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’in 7 nci maddesinin Çizelge 1’inde yer alan Lagos (Epinephelus aeneus) çizelgeden çıkarılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde yer alan Çizelge 7’ye aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Harita-8 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın