2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

05 Ekim 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30201

Maliye Bakanlığından:

2018-2020 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program (2018-2020) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020) ise Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

2018-2020 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, makroekonomik istikrarı korumak, mali disiplini sürdürmek, cari dengeyi iyileştirmek, enflasyonu düşürmek, büyümeyi hızlandırmak, istihdamı artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmektir.

Aynı dönemde maliye politikasının temel önceliklerini ise para politikası hedefleri ile uyumlu olarak ekonomik istikrarın korunması, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesi, cari açığın sürdürülebilir düzeyde tutulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımların teşvikine katkı verilmesi, kamu kesimi borçlanma gereğinin kontrol altında tutulması, faiz dışı harcamaların tedrici olarak azaltılması, kamu harcama ve gelirlerinin milli gelir içindeki payının sınırlandırılması ile etkinliğinin artırılması, kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan elde edilmesi oluşturmaktadır.

Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Planda belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, kamu idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanması teşvik edilecektir. Mevcut harcama programları gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacaktır.

Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak insan kaynakları alt yapısını güçlendirmek amacıyla faaliyetler yürütülecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek, kurum bütçelerinin harcama politika ve öncelikleriyle bağlantısını artırmak, kamu kaynağıyla elde edilen çıktı ve sonuçların daha etkin bir şekilde ilişkilendirilmesini ve çok yıllı bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesini sağlamak amacıyla kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına kademeli olarak geçilmesine yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.

2018-2020 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Naci AĞBAL

Maliye Bakanı

Ek: 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi

Bu Yazıyı Paylaşın