2018/11206 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar

17 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30335

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11206

Ekli “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Yurt Dışında Şirket Kurması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 19/12/2017 tarihli ve 99628 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YURT DIŞINDA ŞİRKET KURMASI HAKKINDA KARAR

Şirket kurma yetkisi

MADDE 1- (1) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), uluslararası sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili olarak, merkezi yurt dışında olmak üzere ilgili olduğu Bakanın oluru ile yurt dışında şirket kurabilir.

Sermayenin belirlenmesi

MADDE 2- (1) Kurulacak şirketin nominal sermayesi en fazla 100.000.000 (yüzmilyon) ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasıdır.

(2) Mezkûr şirketin sermayesinin yüzde ellisinden fazlası DHMİ’ye ait olacağı gibi şirketin yönetim yetki ve sorumluluğu da DHMİ’de olacaktır.

(3) Şirketin kuruluş esasları ve sermaye kompozisyonu yabancı mevzuatın gerektirdiği şekil ve şartlara göre DHMİ Yönetim Kurulunca düzenlenir.

(4) Kurulacak şirketin nominal sermayesine mahsuben ilgili ülke mevzuatına uygun olarak ödenecek miktar ile ihtiyaca göre müteakip yatırını sermayesi aktaranları DHMİ Yönetim Kurulunca ilgili yılın Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan hedeflerle uyumlu olacak şekilde tespit veya revize edilir.

Temettü esasları

MADDE 3- (1) DHMİ Yönetim Kurulu, şirketten elde edeceği kâr payı tutarının, şirketin güçlü öz kaynağa sahip olması amacıyla ilgili yılın Genel Yatırım ve Finansman Programında belirtilmesi kaydıyla şirkette kalmasına izin verebilir.

Şirket esas sözleşmesi

MADDE 4- (1) Kurulacak şirketin teşkilat yapısı, yönetim kurulu üye sayısı ile yöneticilerinin atanması ile çalışma usul ve esasları, denetimleri, görev süreleri, ticaretlendirmelere ilişkin esasları, iç denetimi, bağımsız denetimi ve DHMİ ile ilişkileri, tabi olduğu ülke mevzuatı ve ilgili şirket esas sözleşmesi dikkate alınarak DHMİ Yönetim Kurulunca belirlenir ve DHMİ’nin ilgili olduğu Bakan tarafından onaylanır.

(2) Gerekmesi halinde şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

Yeni şirket kurulması

MADDE 5- (1) Bu Karara göre kurulacak şirket, DHMİ Yönetim Kurulunun kararı ve DHMİ’nin ilgili olduğu Bakanın onayı ile yeni şirket kurmaya ve/veya kurulmuş olan şirketlere yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak etmeye, yerli ve yabancı kuruluşlarla/şirketlerle ortak girişim oluşturmaya yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 6- (1) DHMİ, faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin yurt dışında gerçekleştirilmesi için gerektiğinde başka şirketlere, o şirkete yönetim kurulunda temsilci bulundurma hakkı veren bir nispette iştirak edebileceği gibi anılan faaliyetlerle ilgili hizmetleri bizzat ya da yerli ve yabancı kuruluşlarla/şirketlerle iş ortaklığı şeklinde veya bağlı ortaklık, müessese ya da iştirak kurarak da yapabilir.

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 7- (1) DHMİ, yurt dışında kuracağı şirkete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

Yetki

MADDE 8- (1) Bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye DHMİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın