Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

17 Şubat 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30335

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi ve geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık ihale usulü: Bütün adayların teklif verebildiği usulü,

b) Aday: İhale dokümanını alan gerçek veya tüzel kişiler ile bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan faaliyetleri,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Bakanlık üst yöneticisi: Bakanlık Müsteşarını,

e) Belirli istekliler arasında ihale usulü: İdare tarafından belirlenen adayların veya ön yeterlik değerlendirmesi neticesinde davet edilen adayların teklif verebildiği usulü,

f) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile doğrudan veya dolaylı hiçbir bağı bulunmayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını,

g) Fiyat farkı: İdare tarafından belirlenen veya 4734 sayılı Kanun ile ilgili mevzuatta belirlenen esaslar ve formül doğrultusunda tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalışı,

ğ) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen idareleri,

h) İhale dokümanı: İhale kapsamında hazırlanan teknik, idari, mali, hukuki ve sanayi ve teknoloji katılımı hususlarını içeren doküman ve eklerini,

ı) İhale işlem dosyası: İhalesi yapılacak her proje için düzenlenen ve SİP kararı, ihale dokümanı, ihale ilanı, zeyilname gibi ihale süreci ile ilgili tüm dokümanların muhafaza edildiği dosyayı,

i) İhale yetkilisi: İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İstekli: İhaleye teklif veren adayları,

k) Kredilendirme: Gerçekleştirilen sanayi ve teknoloji katılımı tutarının Bakanlık tarafından tespitini,

l) Kriter ağacı: Teklif değerlendirme çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter ağırlıklarını ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren ve örneği Ek-1’de yer alan çizelgeleri,

m) Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ) iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve orta büyüklükte işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,

n) Maliyet etkinlik formülü: Ek-2’de yer alan formülü,

o) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin sanayi ve teknoloji katılımı olarak kabul edilebilmesi ve kredilendirilebilmesi için bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlıktan alınması gereken onayı,

ö) Program dönemi: Sanayi ve teknoloji katılımı sözleşmesinde, sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için belirlenmiş zaman dilimlerini,

p) Sanayi işbirliği projesi (SİP): İdarenin, yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içeren mal alımı, hizmet alımı veya yapım işlerini ihtiva eden projeyi,

r) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) esasları: STK tekliflerinin hazırlanmasına yönelik genel esasları, asgari STK yükümlülüklerini, yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetlere ilişkin bilgileri, STK sözleşmesi taslağı ve eklerini içeren dokümanı,

s) Sanayi ve teknoloji katılımı (STK) sözleşmesi: Yüklenici ile Bakanlık arasında imzalanan ve yüklenicinin sanayi ve teknoloji katılımı yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

ş) Standardizasyon: İşletme ve idare maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi veya mevcut sistemler ile uyumun sağlanması amacıyla kalite, marka, model veya üretici şirket birliğinin sağlanması işlemini,

t) Tedarik sözleşmesi: Yüklenici ile idare arasında imzalanan ve teknik, idari, mali, hukuki hususları içeren sözleşmeyi,

u) Yan sanayi iş payı: Kategori-A sanayi ve teknoloji katılımı faaliyetleri kapsamında yüklenici ve KOBİ’ler dışındaki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri,

ü) Yurt içi katma değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme, ürün, hizmet ile yabancılara ödenenler hariç olmak üzere işçilik bedellerinin; seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar hariç olmak üzere ilgili genel yönetim giderlerinin; yurt içinde elde edilen kârların ve ilgili vergilerin toplamını,

v) Yüklenici: İdare ile tedarik sözleşmesini, Bakanlık ile STK sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İhale Süreci

Temel ilkeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(2) İhalelerde, fiyatın yanı sıra, işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler ve STK yükümlülükleri gibi fiyat dışı unsurlar da değerlendirmeye alınır.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

(4) İdareler, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler arasında ihale usulü uygular. Ancak, idareler; stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik birikimin tek bir yerde olması, özgün niteliği ve yüksek teknolojisi nedeniyle özel uzmanlık gerektirmesi veya standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif alabilir.

Tedarik grubu ve STK grubu

MADDE 5 – (1) İdarenin SİP uygulamaya karar vermesini takiben idare bünyesinde proje konusu işle ilgili, teknik yeterliliği haiz, idarenin belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan tedarik grubu kurulur.

(2) İdarenin SİP uygulama kararını Bakanlığa bildirmesini müteakip, Bakanlık bünyesinde, Bakanlığın belirleyeceği nitelikte ve sayıda kişilerden oluşan STK grubu kurulur.

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden tedarik grubuna veya STK grubuna üye alınabilir.

(4) Tedarik grubu veya STK grubu, SİP hakkında kamu ve özel sektörü bilgilendirmek ve işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla faaliyetler yürütülebilir.

(5) Tedarik grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları idare; STK grubunun kurulması, görev ve faaliyetlerine ilişkin çalışma usul ve esasları ise Bakanlık tarafından belirlenir.

İhale usulünün belirlenmesi

MADDE 6 – (1) SİP kapsamında uygulanacak ihale usulü, projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde tedarik grubu tarafından belirlenir ve ihale usulüne ilişkin gerekçeler ile birlikte ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi tarafından onaylanan ihale usulü uygulanır.

İhale dokümanının hazırlanması

MADDE 7 – (1) Tedarik grubu, proje kapsamında ihale dokümanını hazırlar. İhale dokümanında asgari aşağıdaki hususlar yer alır:

a) İhale kapsamında uygulanacak ihale usulü, proje modeli, aday ve isteklilerin yapısı,

b) İdari şartname ve teknik şartname,

c) Tedarik sözleşmesi taslağı,

ç) STK grubu tarafından hazırlanan STK esasları,

d) Tekliflerin geçerlilik süresi, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

e) Tekliflerin geçersiz sayılacağı haller,

f) Tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı haller,

g) Maliyet etkinlik formülü,

ğ) Tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak zorunlu kriterler,

h) Fiyat farkı uygulanması halinde uygulanacak fiyat farkı formülü,

ı) İhalede esas alınacak para birimi ile kesin ve geçici teminatların şekli, miktarı ve esasları,

i) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapma yöntemleri ile zeyilname yapılmasına ilişkin hususlar,

j) İdare tarafından uygulanacak düzeltici işlemler ile şikâyet usulü,

k) İdarenin herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin, verilen teklifi kabul edip etmemekte, teklifi değerlendirip değerlendirmemekte, yeni teklif istemekte, teklifi reddetmekte, ihalenin iptal edilmesinde tamamen serbest olduğunun kaydı,

l) Diğer hususlar.

(2) İhale dokümanında yer alan:

a) STK esasları, STK grubu tarafından hazırlanır. STK esaslarının projenin kapsamına ve proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde hazırlanmasını teminen, idari ve teknik şartname ile tedarik sözleşmesi taslağı başta olmak üzere talep edilen tüm bilgi ve belgeler, tedarik grubu tarafından STK grubu ile paylaşılır.

b) Maliyet etkinlik formülünde, STK puanına ilişkin ağırlık STK grubu ile müştereken belirlenir.

c) Tedarik sözleşmesi taslağında, STK grubu tarafından hazırlanan ve tedarik sözleşmesi ile STK sözleşmesi arasındaki bağı kuran STK hükümleri yer alır.

(3) STK esaslarında talep edilen asgari STK yükümlülüğü, fiyat teklifinin belirli bir yüzde oranı olarak belirlenir. Bu çerçevede;

a) Bir ya da birden fazla kategoride STK yükümlülüğü talep edilebilir. Kategori-A, Kategori-B ve Kategori-C asgari yükümlülük oranları ile yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı asgari yükümlülük oranları STK esaslarında ayrı ayrı belirlenebilir.

b) Kategori-A yükümlülüğü kapsamında yurtiçinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler belirlenebilir.

(4) Tedarik grubu ve STK grubu tarafından hazırlanan dokümanlar, eşgüdüm sağlanması amacıyla müştereken değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

İhale dokümanının verilmesi

MADDE 8 – (1) Tedarik grubu tarafından hazırlanarak ihale yetkilisinin onayına sunulan ihale onay belgesinde, asgari olarak; ihale dokümanı ve ihale ilanının yapılıp yapılmayacağı yer alır. İhale ilanı ile ilgili hususlar, idare tarafından belirlenir.

(2) İhale dokümanı adaylara verildikten sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi, teknik hataların veya eksikliklerin tedarik grubu veya STK grubu tarafından tespit edilmesi veya adaylar tarafından bildirilmesi halinde ihale dokümanında ihale yetkilisinin onayı ile zeyilname düzenlenerek değişiklik yapılabilir. Zeyilname ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olup, yapılan değişiklikler adaylara bildirilir.

(3) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, teklifin zeyilnameden etkilenen bölümlerini yeniden sunma imkânı sağlanır.

(4) İhale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlar ile ilgili olarak adaylar tarafından açıklama talep edilebilir. İhale yetkilisinin onayı ile tedarik grubu tarafından yapılan açıklamalar ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olup, adaylara bildirilir.

(5) STK esaslarını etkileyen değişiklikler ve/veya açıklamalar olması halinde, tedarik grubu, bahse konu değişiklikleri ve/veya açıklamaları STK grubu ile koordine eder.

İhale komisyonları

MADDE 9 – (1) İdare bünyesinde, bir başkan ve proje konusu işle ilgili ve/veya teknik yeterliliği haiz asıl ve yedek üyelerden oluşan tedarik ihale komisyonu, Bakanlık bünyesinde ise bir başkan ve asıl ve yedek üyelerden oluşan STK komisyonu kurulur. Komisyonlar, en az üç olmak üzere tek sayıda üyeden oluşur. Tedarik ihale komisyonunun en az bir üyesi STK komisyonunda yer alır.

(2) Tedarik ihale komisyonunun kurulması, üyelerin nitelik ve sayıları ile çalışma usul ve esasları gibi hususlar idare tarafından; STK komisyonunun kurulması, üyelerin nitelik ve sayıları ile çalışma usul ve esasları gibi hususlar ise Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) İdarede veya Bakanlıkta yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, diğer idarelerden komisyonlara üye alınabilir. Gerekli hallerde, idare veya Bakanlığın onayı ile oy ve puan verme hakkı olmaksızın komisyonlarda danışman personel de görevlendirilebilir.

(4) Her bir komisyon kendi görevi kapsamında çalışır. Komisyon başkanlarının uygun görmesi halinde komisyonlar arasında tutanakla bilgi paylaşımı yapılabilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 10 – (1) İsteklinin teklifi; idari teklif, teknik teklif ve STK teklifinden oluşur.

(2) Teklif mektubu, fiyat teklifi, geçici teminat ile ihale dokümanında belirlenen diğer belgeler, isteklinin idari teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine idari teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. İdari teklif içerisinde yer alacak fiyat teklifi ayrı bir kapalı zarfa konulur, teklif kapsamındaki fiyat bilgileri sadece bu zarfta yer alır.

(3) İhale dokümanında teknik değerlendirme için istenilen bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(4) İhale dokümanında STK teklif değerlendirmesi için istenilen bütün belgeler isteklinin STK teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine STK teklifi olduğu yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(5) İdari, teknik ve STK tekliflerine ait kapalı zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve idarenin açık adresi yazılmak suretiyle ihale dokümanında belirtilen saate kadar idareye sunulur. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

(6) Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin esaslar idare tarafından belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

Teklif değerlendirme planlarının hazırlanması

MADDE 11 – (1) Tüm teklifler alındıktan sonra ancak açılmadan önce, ihale işlem dosyası incelenerek, tedarik ihale komisyonu tarafından tedarik teklif değerlendirme planı, STK komisyonu tarafından STK teklif değerlendirme planı hazırlanır. Tedarik teklif değerlendirme planı ihale yetkilisinin onayına, STK teklif değerlendirme planı ise Bakanlık üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin onayına sunulur.

(2) Teklif değerlendirme planları; asgari olarak, tekliflerin açılması, değerlendirme ve puanlama usulleri, değerlendirme formülü ve değerlendirme takvimi hususlarını içerir.

(3) Teklif değerlendirme planlarının onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce, tedarik ihale komisyonu tarafından teknik ve idari kriter ağaçları, STK komisyonu tarafından STK kriter ağacı hazırlanır. Teknik ve idari kriter ağaçları ihale yetkilisinin onayına; STK kriter ağacı ise Bakanlık üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin onayına sunulur.

(4) Teknik ve idari kriter ağaçları, proje konusu işin özelliklerine uygun şekilde teknik performans, iş programı, iş deneyimi gibi teknik, idari ve mali hususlar esas alınarak hazırlanır. STK kriter ağacı ise, STK esaslarında belirtilen hususlar esas alınarak hazırlanır.

(5) İhale dokümanında yer almayan hiçbir hususa kriter ağaçlarında yer verilemez. Kriter ağaçları, teklifler açıldıktan sonra değiştirilemez.

Teklif dosyasının açılması

MADDE 12 – (1) Teklif dosyalarının açılacağı tarih, tedarik ihale komisyon başkanı tarafından belirlenerek isteklilere duyurulur ve dosyalar tüm komisyon üyelerinin ve isteklilerin huzurunda açılır.

(2) Müteakiben, dosyalarda teknik, idari ve STK tekliflerine ait kapalı zarfların eksik olup olmadığı tutanak ile tespit edilir ve eksik zarf olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Teklif zarfları açılmaksızın teklifler ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. İdari ve teknik tekliflere ait kapalı zarflar tedarik ihale komisyonu başkanı tarafından muhafaza edilir, STK tekliflerine ait kapalı zarflar ise, STK komisyon başkanına tutanak ile teslim edilir.

Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) İdari ve teknik tekliflere ait kapalı zarflar tedarik ihale komisyonu, STK tekliflerine ait kapalı zarflar ise STK komisyonu tarafından açılır. İdari ve teknik teklifler, tedarik ihale komisyonu tarafından, STK teklifleri ise STK komisyonu tarafından ilgili teklif değerlendirme planı ve kriter ağacına uygun olarak değerlendirilir.

(2) Değerlendirmede ilgili komisyonlar tarafından öncelikle eksik ve uygun olmayan belgeler tespit edilir ve isteklilerden, ilgili komisyon tarafından belirlenen süre içerisinde belgelerin tamamlanması veya düzeltilmesi yazılı olarak istenir. Belirlenen sürenin sonunda ilgili komisyon tarafından zorunlu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme yapılır.

(3) Zorunlu kriterleri karşılamadığı tespit edilen teklifler için isteklilerden, ilgili komisyon tarafından belirlenen süre içerisinde bunları karşılamaları yazılı olarak istenir. İsteklinin kriteri karşılamaması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(4) İsteklilerden, ilgili komisyon tarafından belirlenen süre içerisinde, tekliflere ilişkin net olmayan hususların açıklanması ve/veya zorunlu olmayan kriterlerin karşılanması da yazılı olarak istenebilir.

(5) İstekliler tarafından yapılan açıklama, beyan ve taahhütler idareye yazılı olarak sunulmadıkça değerlendirmeye alınmaz. Bu açıklama, beyan ve taahhütler isteklinin teklifinin ayrılmaz bir parçası sayılır.

(6) Komisyonlar, tekliflerde yer alan belgelerden gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit edebilir. Komisyonlar tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, ilgili mercilerce ivedilikle karşılanır. Komisyonlar, teklif değerlendirme sürecinde gerekli hallerde yerinde inceleme yapabilir.

(7) İdari ve teknik teklifler, tedarik ihale komisyonu tarafından, STK teklifleri ise STK komisyonu tarafından ilgili teklif değerlendirme planına ve kriter ağacına göre puanlanır. İlgili kriter ağacında belirlenen her bir kriterin ağırlığı ile bu kriter için teklife verilen puanların çarpılması suretiyle ağırlıklı puanlar hesaplanır. Ağırlıklı puanlar toplanarak tekliflere ilişkin teknik ve idari puanlar tedarik ihale komisyonu tarafından, STK puanı ise STK komisyonu tarafından hesaplanır. STK komisyonu başkanı, STK puanlarını tedarik ihale komisyonu başkanına tutanak ile teslim eder.

(8) Teknik, idari ve STK puanlaması tamamlanmadan fiyat teklifi zarfının açılmaması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması halinde, ihale yetkilisinin onayı ile teknik puanlama tamamlanmadan da fiyat teklifi zarfı açılabilir.

(9) Fiyat teklif bedelinde, yazı ve rakam farklılığı veya çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, fiyat teklif bedelinde artış yapılmamak kaydıyla, tedarik ihale komisyonu tarafından belirlenen bir süre içerisinde, bu farklılık veya hataların düzeltilmesi yazılı olarak istenir. İsteklinin belirtilen süre içerisinde düzeltme yapmaması durumunda, teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Puanlamanın tamamlanması ve fiyat teklifi zarfının açılmasını müteakip, tekliflerin maliyet etkinlik puanı, Ek-2’de yer alan formül kullanılarak hesaplanır. Teklifler, maliyet etkinlik puanlarına göre sıralanır.

(11) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı tedarik ihale komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden en iyi ve en son tekliflerini vermeleri istenebilir. En iyi ve en son tekliflerin alınması halinde, puanlar bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tekrar hesaplanır.

(12) Tedarik ihale komisyonu teklif değerlendirme raporunu hazırlar. Teklif değerlendirme raporunda bütün çalışmalar, tutanaklar, planlar, kriterler, ağırlıklar, puanlar, soru-cevaplar, sonuçlar ve maliyet etkinlik sıralaması belirtilir. Teklif değerlendirme raporunun STK bölümü STK komisyonu tarafından hazırlanarak tedarik ihale komisyonu başkanına tutanak ile teslim edilir.

(13) Tedarik ihale komisyonu başkanı, teklif değerlendirme raporunu ihale yetkilisine sunar. İhale yetkilisi, teklif değerlendirme raporunu değerlendirerek;

a) 4 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan esaslar doğrultusunda sıralı olarak seçtiği istekli veya istekliler ile sözleşme müzakerelerine başlanmasına karar verebilir. Bu durum bütün isteklilere tebliğ edilir. Seçilen istekli veya isteklilerin geçici teminatları tedarik ve STK sözleşmeleri imzalanana kadar muhafaza edilir, diğer isteklilerin geçici teminatları ise iade edilir.

b) Tekliflerin; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi sağlama amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi nedenlerle ihaleyi iptal edebilir. Bu durum bütün isteklilere tebliğ edilir ve geçici teminatlar iade edilir.

(14) İdare, tekliflerin değerlendirme dışı kalması ve ihalenin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(15) Teklif değerlendirmesinin tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, isteklilerden geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresini uzatması yazılı olarak istenir.

(16) Tekliflerin açılmasından sonra, idarenin talebi olmadan, istekliler, tekliflerinin bir kısmını veya bütününü değiştirmeye yönelik olarak teklif sunamaz. Sunması halinde, bu teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

(17) Teklif değerlendirme sürecinin gerektirdiği tüm yazışmalar, idare ile ilgili istekli arasında gerçekleştirilir.

Tedarik ve STK sözleşmelerinin imzalanması

MADDE 14 – (1) 13 üncü maddenin on üçüncü fıkrasının (a) bendine göre belirlenen isteklinin tek olması durumunda bu istekli ile birden fazla olması durumunda ise ilk sıradaki istekli ile sözleşme müzakerelerine başlanır. Tedarik sözleşmesi müzakereleri tedarik ihale komisyonu tarafından, STK sözleşmesi müzakereleri ise STK komisyonu tarafından yapılır. Sözleşme müzakerelerinde, isteklinin fiyat teklifinde artış yapılamaz.

(2) STK sözleşmesinin tedarik sözleşmesi ile uyumlu bir şekilde hazırlanabilmesini teminen, fiyat, takvim, teknik özellikler başta olmak üzere STK komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve dokümanlar tedarik ihale komisyonu tarafından STK komisyonu ile paylaşılır.

(3) Sözleşme müzakereleri neticesinde anlaşma sağlanması halinde, tedarik sözleşmesinin imzalanması hususu ihale yetkilisi onayına, STK sözleşmesinin imzalanması hususu ise Bakanlık üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin onayına sunulur.

(4) İhale yetkilisinin onayının ve kesin teminatın alınmasını müteakip, istekli ile idare arasında tedarik sözleşmesi, Bakanlık üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin onayının ve STK teminatının alınmasını müteakip istekli ile Bakanlık arasında STK sözleşmesi eş zamanlı olarak imzalanır. STK sözleşmesi, tedarik sözleşmesinin ekidir.

(5) Sözleşmeler imzalandıktan sonra isteklilerin geçici teminatı iade edilir.

(6) İsteklinin, teklifinde taahhüt ettiği hükümleri içeren sözleşmeyi yapmaktan kaçınması nedeniyle sözleşmenin imzalanamaması veya kesin teminatı vermemesi halinde isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

(7) Sözleşme müzakereleri neticesinde, anlaşma sağlanamaması halinde, 13 üncü maddenin on üçüncü fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sırayla sözleşme müzakereleri yapılır. Bu istekliler ile yapılacak sözleşme müzakerelerinde de bu madde hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sanayi ve Teknoloji Katılımı

Sanayi ve teknoloji katılımı kategorileri

MADDE 15 – (1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini aşağıdaki STK kategorileri kapsamında yerine getirir:

a) Kategori A-Yerli Katkı: Tedarik sözleşmesi kapsamında yurt içindeki şirketler ile kurum ve kuruluşlar tarafından yurt içinde gerçekleştirilen faaliyetlerdir.

b) Kategori B-Teknolojik İşbirliği: Tedarik sözleşmesi kapsamında Kategori-A faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacaklar hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda, sanayileşme, yerlileşme ve ticarileşme amacıyla; yurt içindeki şirketler, kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri çalışmalara/faaliyetlere ve akademik çalışmalara sağlanacak altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri desteklerdir.

c) Kategori C- İhracat: Tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen mal, hizmet veya yapım işinin veya Bakanlık tarafından belirlenen alanlardaki mal, hizmet veya yapım işinin ihracatıdır.

Sanayi ve teknoloji katılımı ilkeleri

MADDE 16 – (1) Yüklenici, STK yükümlülüklerini yerine getirirken idare ve Bakanlığa ilave herhangi bir mali yük getiremez.

(2) STK esaslarının kayıtsız şartsız kabul edilmesi ve STK esaslarındaki her bir kategoriye ilişkin olarak belirlenen asgari STK yükümlülük oranlarının sağlanması zorunludur.

(3) Yüklenici, STK sözleşmesi kapsamında STK yükümlülüğünün % 6’sı oranında ve STK yükümlülük süresinin tamamlanmasından itibaren en az bir yıl süreyle geçerli olan bir STK teminat mektubunu Bakanlığa sunar.

(4) Tedarik sözleşmesinde, STK sözleşmesini etkileyebilecek, kapsam, fiyat, takvim, teknik özellikler, iş dağılımı ve iş tanımları, yurt içinden tedarik edilecek malzemeler/cihazlar/sistemler ve tedarikçi bilgileri, mühendislik ve sözleşme değişiklikleri gibi değişiklikler yapılmadan önce Bakanlıktan görüş alınır.

(5) Tedarik sözleşmesinde STK sözleşmesini etkileyen tüm değişiklikler, gerçekleşmesini müteakip 10 işgünü içerisinde Bakanlığa iletilir.

(6) Tedarik sözleşmesi bedelinin fiyat farkı dâhil herhangi bir nedenle artırılması veya azaltılması durumunda, yüklenicinin toplam STK yükümlülüğünün değeri de bununla orantılı olarak artırılır veya azaltılır. Tedarik sözleşmesi bedelindeki artış veya azalış gerekçeleri dikkate alınarak STK yükümlülüklerinin STK kategorilerine göre dağılımında, Bakanlık tarafından değişiklik yapılabilir.

(7) Altıncı fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, STK sözleşmesinde yer alan STK kategorileri arasında yükümlülük aktarımı yapılamaz.

(8) Tedarik sözleşmesinin tamamen feshi halinde yüklenicinin STK yükümlülüğü sona erer. Tedarik sözleşmesinin kısmi feshi halinde ise, yüklenicinin STK yükümlülüğünün feshedilen bölümle orantılı kısmı geçersiz sayılır. Fesih halinde, STK teminat mektubunun cezai şart olarak irat kaydedileceği durumlar STK sözleşmesinde düzenlenir.

(9) Ön onay, STK raporları, kredilendirme, geçici kredilendirme, ön kredilendirme, fazla STK kredisi aktarımı, cezai şartlara ilişkin usul ve esaslar ile STK sözleşmesi, STK planı, STK kredilendirme katsayı tablosu ve benzeri hususlar, Bakanlık tarafından belirlenir.

Sanayi ve teknoloji katılımı planı

MADDE 17 – (1) Yüklenici, Kategori-A kapsamındaki STK yükümlülüğünü, STK sözleşmesinin eki olan STK planı doğrultusunda yerine getirir.

(2) STK planında Kategori-A kapsamında yurt içinde gerçekleştirilmesi zorunlu faaliyetler yer alır.

Ön onay

MADDE 18 – (1) STK planında belirtildiği şekilde gerçekleştirilecek Kategori-A STK faaliyetleri için ön onay alınmasına gerek yoktur. Ancak, bu faaliyetler için STK planında değişiklik olması durumunda Bakanlıktan ön onay alınır.

(2) Kategori-B ve Kategori-C STK faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce, herhangi bir sözleşme, anlaşma, sipariş emri ve benzeri imzalanmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik olması halinde, her bir STK faaliyeti için ön onay alınır.

(3) Ön onay, gerekli hallerde süre, bedel, şirket, ülke, ürün, hizmet gibi hususlar bakımından Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir.

Kredilendirme

MADDE 19 – (1) STK faaliyetlerinin kredilendirilmesi, STK yükümlülüklerinin gerçekleşme durumunu belirten STK raporunun Bakanlığa sunulmasını ve değerlendirilmesini müteakip yapılır.

(2) Kredilendirme, ön onayda belirtilen koşullar ve STK kredilendirme katsayı tablosunda belirtilen katsayılardan Bakanlık tarafından uygun bulunan katsayı kullanılarak yapılır.

(3) Yüklenicinin STK yükümlülüklerini yerine getirirken yapmış olduğu, yükümlülük konusuyla doğrudan ilgili olmayan seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar kredilendirilmez.

(4) Kategori-A kapsamındaki STK faaliyetlerinin kredilendirilmesinde katsayının 1 olarak uygulanması esastır. Ancak, Kategori-A kapsamındaki STK faaliyetlerinin KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmesi ve/veya Bakanlık tarafından belirlenen öncelikli sektörlere ve alanlara ilişkin olması halinde STK kredilendirme katsayı tablosuna uygun katsayılar kullanılabilir.

(5) STK yükümlülükleri kapsamında Kategori-A ve Kategori-C faaliyetleri, YİKD esas alınarak kredilendirilir. Gerçekleştirilen STK faaliyetlerinde YİKD tutarlarının doğrulanması Bakanlık tarafından gerçekleştirilir. YİKD tutarlarının doğrulanması amacıyla talep edilen tüm bilgi ve belgeler Bakanlığa sunulur. Bakanlık gerekli hallerde YİKD tutarlarını doğrulatmak amacıyla, masrafı yükleniciye ait olmak üzere her türlü incelemeyi yaptırabilir.

(6) Kategori-B kapsamındaki STK faaliyetlerinin kredilendirilmesinde, kazanılan teknolojinin, yatırımın ve Kategori-B tanımında belirtilen diğer faaliyetlerin gerçek piyasa değeri ve/veya emsal değeri esas alınır. Bu değer ve kredilendirme tutarı, Bakanlık tarafından belirlenir.

(7) Kategori-B kapsamında yurt içindeki şirket/kurum ve kuruluş tarafından kazanılan teknoloji ve/veya yatırımların kullanılmasıyla ortaya çıkacak ürün/hizmetler için Bakanlık tarafından ihracat/sipariş taahhüdü istenebilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen ihracat, Kategori-C kapsamında ayrıca kredilendirilir.

(8) Kategori-B kapsamında gerçekleştirilen teknoloji kazanımı ve yatırımlar, Bakanlığın onayı olmadan üçüncü taraflara devredilemez, kullanım hakları geri alınamaz, geri çekilemez ya da herhangi bir şekilde kullanım dışı bırakılamaz. Aksi halde, söz konusu Kategori-B kredisi iptal edilir.

(9) Bakanlık tarafından STK faaliyetinin mükerrer olarak kredilendirilmesi veya maddi bir hatadan dolayı fazla kredilendirme yapılmış olması halinde, fazla kredilendirme, STK yükümlülük süresinin bitimini takip eden beş yıllık sürenin sonuna kadar iptal edilebilir. Bu durum, yükleniciye bildirilir ve iptal edilen kısma ilişkin varsa eksik yükümlülüğün yerine getirilmesi için uygun bir süre tanınır.

Geçici kredilendirme

MADDE 20 – (1) Yüklenicinin bir program dönemindeki STK yükümlülüğü ile ilgili olarak gerçekleştirmeyi planladığı STK faaliyetleri, Bakanlık tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre geçici olarak kredilendirilebilir.

(2) Yüklenicinin ilgili kategorideki STK yükümlülüğünün geçici kredilendirme miktarına tekabül eden kısmına ilişkin doğacak gecikme cezaları, geçici kredilendirmenin geçerlilik süresi boyunca askıya alınır.

(3) Geçici kredilendirilen STK faaliyetinin Bakanlık tarafından belirlenen geçerlilik süresi sonunda gerçekleştirilmesi halinde, geçici kredilendirme tutarı Bakanlık tarafından kesin krediye dönüştürülür.

(4) Geçici kredilendirilen STK faaliyetinin, Bakanlık tarafından belirlenen geçerlilik süresi sonunda gerçekleştirilememesi veya kısmen gerçekleştirilmesi durumunda, askıya alınan gecikme cezalarının gerçekleştirilmeyen kısmına tekabül eden bölümü gecikme zammı ile birlikte yükleniciden tahsil edilir.

(5) Geçici krediler için 21 inci maddede belirtilen aktarımlar uygulanmaz.

Fazla kredi aktarımları

MADDE 21 – (1) Yüklenici tarafından, aynı STK sözleşmesi kapsamında bir STK kategorisindeki yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen fazla STK kredisi, her bir program dönemi sonunda, yüklenicinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, aynı STK sözleşmesi ve aynı STK kategorisi kapsamında yer alan müteakip dönem yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilir.

(2) Yüklenici tarafından, bir STK sözleşmesi kapsamında Kategori-B ve Kategori-C STK yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen fazla Kategori-B ve Kategori-C STK kredisi, her bir program dönemi sonunda, yüklenicinin talebi ve Bakanlığın uygun görmesi halinde, aynı yüklenicinin taraf olduğu farklı bir STK sözleşmesindeki aynı STK kategorisi kapsamında yer alan yükümlülüklerine karşılık olarak kullanılabilir.

Ön kredilendirme

MADDE 22 – (1) Hâlihazırda STK yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin/kurum ve kuruluşun Kategori-B ve/veya Kategori-C kapsamında ön onay alarak gerçekleştireceği STK faaliyetleri için gelecekteki muhtemel STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, Bakanlık tarafından ön kredilendirme yapılır.

(2) STK sözleşmesi kapsamında, STK yükümlülük süresi sonunda Kategori-B ve/veya Kategori-C kapsamında fazladan gerçekleştirilen STK faaliyetleri için, yüklenicinin gelecekteki muhtemel STK yükümlülüklerine sayılmak üzere, Bakanlık tarafından ön kredilendirme yapılır.

(3) Belirli bir STK kategorisi için verilmiş olan ön kredilendirme farklı bir STK kategorisindeki yükümlülükler için kullanılamaz.

Cezai şart

MADDE 23 – (1) Kategori-A, Kategori-B, Kategori-C, yan sanayi iş payı ve KOBİ iş payı yükümlülüklerinin STK sözleşmesinde belirtilen süre ve şartlarda yerine getirilmemesi halinde, yerine getirilmeyen STK yükümlülüğünün %6’sı oranında ceza uygulanır.

(2) Yüklenicinin cezayı STK sözleşmesinde belirtilen şartlarla ödememesi durumunda, bu bedel STK teminat mektubundan tahsil edilir. Yüklenici, STK teminat mektubunun değerini, STK sözleşmesinde belirtilen sürede, STK sözleşmesinde belirtilen miktara tamamlar.

(3) Cezanın uygulanması, yükleniciyi STK yükümlülüklerini yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz. Tahakkuk eden cezanın tahsil edilmesini müteakip, yüklenicinin gerçekleştirilmeyen STK yükümlülükleri, bir sonraki program dönemindeki aynı kategorideki STK yükümlülüklerine STK sözleşmesinde belirtilen şartlarda eskale edilerek eklenir.

(4) STK yükümlülük süresi sonunda, tahakkuk eden cezanın tahsil edilmesini müteakip halen gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüklerinin bulunması durumunda;

a) Bu yükümlülükler, yüklenicinin taraf olduğu diğer STK sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerine Bakanlığın uygun gördüğü kategori ve şekilde eklenir.

b) Yüklenicinin taraf olduğu başka bir STK sözleşmesi olmaması halinde ise Bakanlık ve yüklenici, 60 gün içerisinde, gerçekleştirilmeyen STK yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik bir anlaşma yapmak üzere görüşmelere başlar. Bu sürede anlaşma sağlanamaması veya anlaşmaya rağmen STK yükümlülüğünün gerçekleştirilmemesi durumunda, yerine getirilmeyen STK yükümlülüğünün %6’sı oranında ceza uygulanır.

Takip ve denetim yetkisi

MADDE 24 – (1) Bakanlık, STK faaliyetlerinin takip edilmesi ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme, yerinde denetim yapma veya yaptırma yetkisine sahiptir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Şikâyet

MADDE 25 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemler ile ilgili olarak ihale sonucunun isteklilere bildiriminden itibaren beş gün içinde idareye şikâyet başvurusu yapılabilir. Şikâyetler ile ilgili esaslar, idare tarafından belirlenir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bakanlık ve idareler, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak organizasyon yapılarını oluşturabilir, düzenleyici işlem yapabilir, ihaleye, tekliflerin değerlendirilmesine ve sözleşmelere ilişkin dokümanlar hazırlayabilir.

(2) Bu Yönetmelik ile bu kapsamda hazırlanan düzenleyici işlemlerde veya ihale dokümanında belirlenmeyen konularda, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanabilir.

(3) Uygulama birliğini sağlamak amacıyla, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla, düzenlemeler yapmaya ve çekinceleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Koordinasyon

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında koordinasyon gerektiren hallere ilişkin olarak görev ve sorumluluklar, idare ile Bakanlık arasında imzalanacak bir protokol ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 29 – (1) 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Başlamış ihaleler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış olan ihaleler, ilanın yapıldığı tarihte yürürlükte olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın