Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

16 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30272

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADDE 1 – 19/12/2015 tarihli ve 29567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe giren Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (hh) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

hh) Kalite faktörü (KF): Kalite göstergelerine ilişkin olarak belirlenecek eşik ve hedef değerler ile gerçekleşmeler arasındaki farklar ve ağırlık katsayıları dikkate alınarak hesaplanan değeri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” ibaresi “bu Tebliğ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan SMBİtDMBtKMBt ve YBtibarelerine ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

SMBİt      : t tarife yılı sistem işletim gelir gereksiniminin sektörel ya da dağıtım şirketine özel ortalamalarla hesaplanan sabit maliyet bileşeninin işletme giderlerine karşılık gelen kısmını,”

DMBt      : Eşitlik (12)’ye göre hesaplanan t tarife yılı sistem işletim gelir gereksiniminin değişken maliyet bileşenini,”

KMBt       : t tarife yılı sistem işletim gelir gereksinimi için öngörülen kontrol edilemeyen maliyet bileşenini,”

YBt          : t tarife yılı sistem işletim gelir gereksiniminin yatırım harcamalarına karşılık gelen kısmını (itfa ve makul getiri tutarı toplamı),”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Finansman gideri niteliğinde olan faiz giderleri, vade farkı, finansal kiralama giderleri, kambiyo zararları, gecikme zammı giderleri ve sayılan gider kalemleri ile benzer mahiyette olan diğer finansman giderleri düzenlemeye esas işletme gideri hesaplamalarında dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gelir ve tarife düzenlemelerinde yatırım tavanının yıllar bazında eşit olarak alınması esastır. Ancak, Kurulun gerekli gördüğü hallerde yatırım tavanı yıllar bazında farklılaştırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan (11) numaralı eşitlik aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, KFt ibaresi ve bu ibareye ilişkin açıklama kaldırılmış ve yerine aşağıdaki KF’t ibaresi ve bu ibareye ilişkin açıklama eklenmiştir.

KF’t          : Eşitlik (13)’e göre hesaplanan t tarife yılı kalite faktörünün sistem işletim gelir tavanına Kurul kararıyla belirlenen etkisini gösteren yüzdesel değeri,”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Gelir tavanı hesaplamalarında dikkate alınacak KF değerleri için minimum ve maksimum değerler her uygulama dönemi için Kurul kararı ile belirlenir. Eşitlik (13)’e göre hesaplanan KF değerinin Kurul kararıyla belirlenen maksimum KF değerinin üzerinde olması durumunda, eşitlik (11)’deki hesaplamada maksimum KF değeri kullanılır. Aynı şekilde, eşitlik (13)’e göre hesaplanan KF değerinin Kurul kararıyla belirlenen minimum KF değerinin altında olması durumunda, eşitlik (11)’deki hesaplamada minimum KF değeri kullanılır. Maksimum ve minimum KF değerlerinin belirlendiği Kurul kararında kalite faktörünün uygulanmasına ilişkin diğer hususlar da yer alır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (17) numaralı eşitlik aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, KFt-2 ibaresi ve bu ibareye ilişkin açıklama kaldırılmış ve yerine aşağıdaki KF’t-2 ibaresi ve bu ibareye ilişkin açıklama eklenmiştir.

KF’t-2        : Eşitlik (13)’e göre hesaplanan t-2 tarife yılı kalite faktörünün sistem işletim gelir tavanına Kurul kararıyla belirlenen etkisini gösteren yüzdesel değeri,”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Birinci fıkranın (a), (ç), (d), (e), (i)  ve (k) bentlerinde yer alan gelirlerin  %75’i ile (h) bendinde yer alan gelirlerin %40’ı ve (f) bendinde yer alan gelirlerin tamamı gelir farkı hesaplamaları kapsamı dışında tutulur. Diğer bentlerde yer alan gelirler, tümüyle gelir farkı hesaplamalarında dikkate alınır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kayıp enerji düzeltme bileşeni aşağıdaki eşitlik (24)’e göre hesaplanır:

GTKEMt-2,j      : t-2 tarife yılının j ayı için eşitlik (25)’e göre hesaplanan, hedef kayıp oranı doğrultusunda gerçekleşen toplam kayıp enerji maliyetini,

DSKGt-2,j,g       : t-2 tarife yılının j ayında g kullanıcı grubunda yer alan kullanıcılara tahakkuk ettirilen dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedellerden elde edilen geliri,

kt-2,j,g                : t-2 tarife yılının j ayında g kullanıcı grubu için geçerli dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin bedeller içerisindeki sistem işletim faaliyeti kaynaklı gelir ihtiyacının oranını,

ks                     : t-2 tarife yılında dağıtım sisteminin kullanımına ilişkin farklı bedeller uygulanan, ilgili mevzuatta tanımlı kullanıcı grubu sayısını,

KDTt-2,j            : t-2 tarife yılının j ayında ilgili dağıtım şirketi tarafından ödenen (-) / alınan (+) destekleme tutarının kayıp enerjiye ilişkin kısmı,

FOt-1                : t-1 tarife yılı için belirlenen ve yüzde olarak ifade edilen faiz oranını,

TÜFEt-2,6         : t-2 tarife yılının haziran ayı için açıklanan TÜFE değerini,

TÜFEt-2,j          : t-2 tarife yılının j ayı için açıklanan TÜFE değerini,

KEDBt-2           : t-2 tarife yılına ait kayıp enerji düzeltme bileşeninin t-2 tarife yılının haziran ayı için açıklanan TÜFE değeri ile güncellenmiş değerini,

                        gösterir.

(3) Gerçekleşen toplam kayıp enerji maliyeti aşağıdaki eşitlik (25)’e göre hesaplanır:

n                      : t-2 tarife yılının j ayına ait uzlaştırma dönemi sayısını,

SFt-2,j,u             : t-2 tarife yılının j ayı u uzlaştırma dönemine ait TETAŞ’ın Kurul tarafından onaylanmış toptan satış tarifesinde yer alan fiyatı,

GTIAMt-2,j,u     : t-2 tarife yılının j ayı u uzlaştırma dönemi için TETAŞ’tan satın alınmış olan enerji miktarını,

PTFt-2,j,u           :  t-2 tarife yılının j ayı u uzlaştırma dönemi gün öncesi fiyatını,

DUPMt-2,j,u      : t-2 tarife yılının j ayı u uzlaştırma döneminde organize toptan elektrik piyasalarında alınan/satılan (+/-) enerji miktarını,

GDGTt-2,j         : t-2 tarife yılının j ayında kayıp enerji tedariki kapsamında piyasa işletim lisansı sahipleri tarafından fatura edilen ve Kurulca uygun bulunan tutarların toplamını,

KTMt-2,j           : t-2 tarife yılının j ayında yapılan kayıp enerji tahakkuk maliyetini,

HKOt-2             : t-2 tarife yılı için Kurul kararı ile belirlenmiş hedef kayıp oranını,

GKOt-2             : t-2 tarife yılında gerçekleşen kayıp oranını,

                        gösterir.”

MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı ve geçici 7 nci madde eklenmiştir.

2018 yılı dağıtım gelir tavanı hesaplamaları

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan kaçak elektrik enerjisi kullanım gelirlerinin %40’ı 2018 yılı sistem işletim gelir tavanı hesaplamaları kapsamı dışında tutulur.

(2) 2018 yılı kayıp enerji gelir tavanı 29 uncu maddeye göre hesaplanır.

2018, 2019 ve 2020 yılları kalite faktörü uygulaması

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 2018, 2019 ve 2020 yılları için kalite faktörü uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Kurul kararıyla belirlenir.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın