Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30032

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 29/4/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı;

 1. a) Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
 2. b) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
 3. c) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,

ç) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler,

ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (a) ve (ı) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Başvuru formu: Başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunduğu ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,”

“e) Değerlendirme komisyonu: Başvuruları ve yatırım projesinde yapılması talep edilen değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; alanında uzman öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek iki üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) meclis veya sektör temsilcileri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) meclis veya sektör temsilcileri, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile kanunla kurulan vakıflar, dernekler veya meslek odalarının yönetici veya temsilcileri arasından bir üye, Bakanlık personelinden bir üye olmak üzere beş üyeden oluşan komisyonu,”

“n) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

 1. o) Tamamlama belgesi: Yatırımını tamamlayan işletmeler için Genel Müdürlükçe düzenlenen belgeyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ikinci bölümünün adı “Destek Unsurları, Destek Şartları, Başvuru Şekli ile Başvurularda Aranacak Belgeler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – (1) Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir ar-ge ve yenilik projesi veya faaliyeti sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlandırılır.

(2) Yatırım konusu teknolojik ürün, yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Ar-ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde, destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ve yatırımcıdan istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.

(4) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımının yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.

(5) Özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler için ilgili kurum tarafından teknolojik ürün olduğuna dair verilen belgenin olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.

(6) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin yatırımı için yapılan başvurular, söz konusu teknolojik ürünle ilgili tüm hakların başvuru sahibine devredilmiş olması ve noter tasdiki ile belgelendirilmesi halinde destek kapsamında değerlendirilir.

(7) Ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişiliğin farklı olması halinde yatırımcı ile ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti sahibi arasında ar-ge ve yenilik projesi/faaliyeti ile ilgili taraflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir.

(8) Büyük veya KOBİ ölçeğindeki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile tamamlanarak sonucunda teknolojik ürüne dönüşen ar-ge ve yenilik projeleri/faaliyetleri ile ilgili hakların daha küçük ölçekli işletmelere devredilmesi durumunda yatırım konusu teknolojik ürün, devreden işletmenin ölçeği esas alınarak yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.

(9) Kamu    araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında gerçekleştirilen ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerle ilgili hakları devralan hak sahiplerinin;

 1. a) Tüzel kişilik olması ve bu haklarını daha küçük ölçekli işletmelere devretmesi durumunda, taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak,
 2. b) Gerçek kişi olması ve bu haklarını tüzel kişiliklere devretmesi durumunda ise gerçek kişiler mikro ölçekli işletme sınıfına denk tutulup taraflar arasında işletme ölçeği daha büyük olan tarafın ölçeği esas alınarak,

söz konusu teknolojik ürünler, yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.

(10) Bu Yönetmelik kapsamında; destek unsurlarına yönelik uygulama, öncelikli teknoloji alanları, desteklemeye esas alınacak kriterler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuru şekli

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, teknolojik ürünle ilgili Türkiye’de yatırım yapmak isteyen işletmeler başvuru yapar. Gerçek kişilerin, başvurudan önce şirket kurarak tüzel kişilik kazanmaları şarttır.

(2) Başvuru formu ve Bakanlık tarafından istenen ek belgeler, işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.

(3) Yılda bir veya birden fazla dönemde ya da sürekli olarak başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – (1) Eksiklik bulunmayan veya süresi içerisinde eksikleri tamamlanan başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından; makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yönden değerlendirilir.

(2) İşletmelerce yapılacak başvurularda desteklenmeye esas alınacak işletme sınıfı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen işletme türleri dikkate alınarak belirlenir ve destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlükten en az bir personel görevlendirilir.

(4) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde alanında uzman ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan görüş alabilir, komisyon üyelerini yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirebilir.

(5) Genel Müdürlük gerekli gördüğünde yatırım projesi ile ilgili, alanında uzman kurum, kuruluş ve tüzel kişilik veya gerçek kişilere yerinde inceleme yaptırıp rapor hazırlatabilir.

(6) Raporlar, yatırım projesinde desteklenmesi gereken yatırım kalemleri ile ilgili önerileri de ihtiva eder.

(7) Değerlendirmeye esas teşkil eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır.

(8) Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı, başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.

(9) Değerlendirme Komisyonu en az dört üyenin katılımı ile toplanır.

(10) Komisyonda kararlar, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.

(11) Komisyon, yatırım projesinin desteklenmesine, desteklenecek yatırım kalemlerinin belirlenmesine ve değişiklik taleplerine ya da yatırım projesinin reddine karar verir.

(12) Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 45 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanır. Bu süre, başvuru formunda ve ek belgelerde eksiklik bulunması halinde bu eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla başlar. Eksiksiz yapılan başvurularda, başvuru tarihi dikkate alınır.

(13) Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklenmesi uygun bulunan başvurular ile desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular, karar tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerekçesi belirtilerek Genel Müdürlükçe başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

(14) Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibariyle doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ilgili yatırım projesinin destek kapsamından çıkarılıp çıkarılmamasına Genel Müdürlük yetkilidir.

(15) Değerlendirme Komisyonu, desteklenecek yatırım projelerinin değerlendirme aşamasında Bakanlık bütçesine bu amaçla tefrik edilen bütçe ödeneğini dikkate alır.

(16) Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve eklerinin birer örneği Genel Müdürlükçe yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun planlanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü)’nagönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün adı “Destek Süresi, Makine ve Teçhizat Desteği ile İşletme Gideri Desteği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya kredi faiz desteği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım   proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek sağlanır:

 1. a) Mikro işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %60’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 8.000.000 TL’yi geçemez.
 2. b) Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %50’si kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 7.000.000 TL’yi geçemez.
 3. c) Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 6.000.000 TL’yi geçemez.

ç) Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 3.000.000 TL’yi geçemez.

(2) Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi durumunda, birinci fıkrada belirtilen oranlara 20 puan daha ilave edilir.

(3) Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen hususlar çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.

(4) Desteklenen işletmelere yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.

(5) Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde desteklenen işletme adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.

(6) Ödemenin yapılabilmesi için; satın alınan makine ve teçhizatın satış faturalarının ibraz edilmesi ve montajının tamamlanmış olması şarttır. Yatırımcı tarafından makine ve teçhizatın doğrudan ithal edilmesi durumunda, onaylı gümrük giriş beyannamelerinin de ibraz edilmesi istenir.

(7) Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat desteği tutarı ile işletme gideri desteği tutarının toplamı yerli malı ilave puanı dahil 10.000.000 TL’yi geçemez.

(8) İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği için bu maddede işletmeler itibarıyla belirlenen destek üst limitinin %25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.

(9) Her bir harcama kalemi için, gerçekleşen satın alma tutarının Değerlendirme Komisyonu tarafından desteklemeye esas alınan bütçede belirlenmiş olan tutarı aşması halinde, desteklemeye esas alınan bütçedeki tutar, destek kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasına “yararlandırılacak” ibaresinden sonra gelmek üzere “mikro ve” ibaresi eklenmiştir.

“(1) İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından Tamamlama Belgesi verilen mikro ve küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, aşağıdaki işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilir.

(2) Yatırımını tamamlamış mikro ve küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak destek sağlanır:

 1. a) Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla %75’i kadar.
 2. b) Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için, destek ödemesinin yapıldığı tarih esas alınarak o dönem uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla %75’i kadar.
 3. c) Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla %75’i kadar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün adı “Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri, Desteklenmeyen Harcamalar ve Yatırımın Desteklendiği Diğer Kaynaklar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) İkinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar destek kapsamında değerlendirilmez.

(3) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla temin edilen makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemleri şunlardır:

 1. a) Arsa bedeli.
 2. b) Arazi düzenleme giderleri.
 3. c) Bina-inşaat giderleri.

ç) Ulaştırma giderleri.

 1. d) Taşıt araçları giderleri.
 2. e) Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler.
 3. f) Beklenmeyen giderler.
 4. g) Kuruluş dönemi faiz giderleri.

ğ) İşletme dönemi faiz giderleri.

 1. h) Amortismanlar.

ı) Bakım ve onarım giderleri.

 1. i) İşletmeye alma giderleri.
 2. j) Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri.
 3. k) Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında destek sağlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek ve teşvik unsurlarından da yararlanabilirler.

(2) Teknolojik ürünün üretimine yönelik kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler başvuru formunda belirtilir. Söz konusu kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler Bakanlığımızca verilecek geri ödemesiz destek tutarından düşülür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen teknolojik ürünün yatırımcısı ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede aşağıdakiler yer alır:

 1. a) Sözleşmenin amacı ve kapsamı.
 2. b) Sözleşmenin tarafları.
 3. c) Taraflara ilişkin bilgiler.

ç) Bakanlık tarafından sağlanacak destek oranları ve süresi.

 1. d) Destek kapsamında yer alan harcama kalemleri.
 2. e) Sağlanacak toplam destek tutarı.
 3. f) Desteğin iptal edilmesi durumunda, yapılan desteğin geri ödenmesine ilişkin hususlar.
 4. g) İdari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar.

ğ) Sözleşme ekinde, yapılacak yatırımlar ile ilgili yatırım iş-zaman planı, taahhütname ve onaylı bütçe.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – (1) İşletme yetkilisi, işletmenin tüzel kişiliğindeki değişiklikler ve yatırım projesinde öngörülemeyen makine ve teçhizat ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir.

(2) Sözleşmede belirtilen destek tutarını aşmamak kaydıyla yatırım proje bütçesine yeni harcama kalemlerinin eklenmesine ilişkin değişiklik talepleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içinde karara bağlanır.

(3) Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılan ya da yaptırılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği tespit edilen yatırımlarla ilgili nihai kararı Değerlendirme Komisyonu verir. Yatırımın destek kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi halinde, Bakanlıkça yapılan ödemeler, 20 nci maddeye göre geri alınır.

(4) Yatırım konusunda, mücbir sebeplerden kaynaklanan değişiklikler, işletme temsilcisi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu durumda, yapılacak işlemler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık desteğinin ödendiği” ibaresi “Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği” şeklinde ve “5” ibaresi “3” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “destekler” ibaresi “destek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonuç Raporu doğrultusunda Bakanlıkça, alanında uzman en az bir öğretim üyesi ile Genel Müdürlükten en az bir personel yatırımı yerinde incelemek, yapılan harcamaları denetlemek ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen yatırım tamamlama belgesini düzenlemek üzere görevlendirilir.

(3) Bakanlıkça Tamamlama Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren işletmeler, 3 yıl boyunca yıllık olarak yatırım desteği verilen ürünle ilgili satış bilgileri ve sağlanan gelişmelerin yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen gelişme raporunu Genel Müdürlüğe yazılı ve/veya elektronik ortamda sunar.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – (1) Kamu personeli hariç Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak veya izleme ve denetim için görevlendirilecek alanında uzman kişilere ikinci fıkra kapsamında yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

(2) Başvuru değerlendirme, izleme ve denetimde komisyon üyesi veya izleyici olarak görevlendirilen alanında uzman kişilerin ücretleri her bir görevlendirme için 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Bakanlıkça ödenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında destek unsurlarına yönelik yapılacak ödemelerle ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına “denetimi,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alanında uzman” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/4/2014

28986

Bu Yazıyı Paylaşın